Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Brüssel, 18. september 2008

Komisjon kavatseb keelte potentsiaali täielikult ära kasutada

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise „Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus”, mis käsitleb keeli sotsiaalse kaasatuse ja majandusõitsengu laiemas kontekstis. Mitmekeelsuse kaasamisega paljudesse Euroopa Liidu poliitikasuundadesse ja tegevustesse soovib kõnesolev teatis tuua meieni paljusid erinevaid keeli kõneleva ja erinevate vajadustega 490 miljoni elanikuga Euroopa Liidu tegelikkuse.

Keelelise mitmekesisuse volinik Leonard Orban ütles: „Paljude keelte sõbralik kooseksisteerimine Euroopas on võimas sümbol, mis tähistab Euroopa Liidu mitmekesisuses peituva ühtsuse saavutamise püüdlust. Kõnealuse teatisega innustame Euroopa Liidu liikmesriike, kohalikke omavalitsusi ja tööturu osapooli ühendama jõud ja tegutsema. Meie kaasav lähenemisviis võtab arvesse Euroopa keelelise mitmekesisuse väärtusi ja võimalusi ning erinevaid isiklikke vajadusi omandada keeli, et tõhusalt suhelda.”

Viimased Euroopa Liidu laienemised on keelelist mitmekesisust suurendanud: nüüd on ametlikke keeli 23 ja veel umbes 60 keelt kõneldakse konkreetsetes piirkondades või konkreetsetes rahvusrühmades. Üleilmastumine ja sisserändevood lisavad uusi värve Euroopa igapäevasesse keeltemosaiiki. Keelelisest mitmekesisusest on vaieldamatult saanud üks Euroopa Liidu iseloomulikke jooni, mis avaldab mõju kodanike ühiskondlikule, kultuuri- ja tööelule ning liikmesriikide majanduslikule ja poliitilisele tegevusele. Kõnealune teatis annab panuse tegelikkuse tõstatatud ülesannete lahendamisesse ja pakub välja lähenemisviisi kaasata mitmekeelsuse küsimused paljudesse Euroopa Liidu poliitikavaldkondadesse.

Käesoleva teatisega kutsutakse üles Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Liidu institutsioone ühendama jõud, et oma kodanikke keeli õppima julgustada ja neid selles abistada. Teatises käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Keelte roll vastastikuse arusaamise ja mitmekultuurilise ühiskonna arendamisel.
  • Keelte osa tööhõive parandamisel ja Euroopa ettevõtluse konkurentsivõime suurendamisel.
  • Kuidas julgustada Euroopa kodanikke kõnelema lisaks emakeelele veel kaht võõrkeelt?
  • Kuidas saaksid teabevahendid ja uued tehnoloogiad toimida sillana eri keeli kõnelevate inimeste vahel?

Lisaks sellele tehakse kõnealuses poliitilises dokumendis ettepanek kasutada kõiki olemasolevaid Euroopa programme ja algatusi hariduse, meedia, uurimistöö, sotsiaalse kaasatuse ja konkurentsivõime vallas ja nähakse ette toimunud arengust ülevaate koostamine aastal 2012.
Teatis on kättesaadav veebis aadressil:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar