Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

V Bruselu, dne 18. září 2008

Komise si klade za cíl plně využít potenciál jazyků

Evropská komise dnes přijala sdělení s názvem „Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek“, v němž se zabývá problematikou jazyků v širším kontextu sociální soudržnosti a prosperity. Cílem tohoto sdělení je prostřednictvím začlenění mnohojazyčnosti do řady politik a činností Evropské unie zohlednit realitu Evropské unie, jež čítá přes 490 milionů občanů a vyznačuje se různými jazykovými znalostmi a potřebami.

Komisař EU pro mnohojazyčnost Leonard Orban prohlásil: „To, že vedle sebe v Evropě harmonicky existuje tolik jazyků, je výrazným symbolem usilování Evropské unie o sjednocenost v rozmanitosti. Tímto sdělením vybízíme členské státy EU, místní orgány a sociální partnery k tomu, aby spojili síly a jednali. Náš komplexní přístup zohledňuje význam jazykové rozmanitosti v Evropě, příležitosti, které tato rozmanitost skýtá, i individuálnější potřeby v oblasti učení se jazykům za účelem efektivnější komunikace.

Vlivem nedávných rozšíření EU se jazyková rozmanitost ještě vzrostla: v EU nyní existuje 23 úředních jazyků a dalších více než 60 jazyků, jimiž se hovoří ve specifických oblastech či v rámci konkrétních skupin. Globalizace a migrační toky tuto širokou paletu jazyků, které Evropané denně používají, dále rozšiřují. Jazyková rozmanitost je nepochybně jedním z nejcharakterističtějších rysů EU, ovlivňuje společenský, kulturní i profesní život jejích občanů, jakož i hospodářské a politické činnosti jejích členských států. Toto sdělení si klade za cíl řešit úkoly, které tato situace přináší, a navrhuje přístup prosazující začlenění mnohojazyčnosti do celé řady oblastí politiky EU.

Sdělení vybízí členské státy a další orgány EU k tomu, aby společnými silami motivovaly občany k získávání jazykových znalostí a poskytly jim v tomto směru podporu. Zkoumá zejména tyto otázky:

  • role jazyků při rozvíjení vzájemného porozumění v mnohojazyčné společnosti,
  • jak jazykové znalosti zvyšují zaměstnatelnost a zajišťují evropským podnikům konkurenční výhody,
  • jak motivovat evropské občany k tomu, aby si kromě svého mateřského jazyka osvojili ještě dva další,
  • jak mohou média a nové technologie sloužit jako spojovací článek mezi lidmi hovořícími různými jazyky.

Tento úřední dokument navíc navrhuje maximálně využít existujících evropských programů a iniciativ v oblasti vzdělávání, médií, výzkumu, sociálního začleňování a konkurenceschopnosti a počítá s vyhodnocením dosaženého pokroku v roce 2012.
Sdělení je k dispozici online:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar