Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Брюксел, 18 септември 2008 г.

Комисията възнамерява да използва пълния потенциал на езиците

Днес Европейската комисия прие съобщение, озаглавено „Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност“, в което езиците се разглеждат в по-широкия контекст на социалното сближаване и просперитета. Чрез интегрирането на многоезичието в редица политики и дейности на Европейския съюз това съобщение цели да отрази реалността на един Европейски съюз с над 490 милиона граждани, различни чуждоезикови умения и различни нужди.

Европейският комисар по многоезичието Леонард Орбан заяви: „Хармоничното съвместно съществуване на много езици в Европа е могъщ символ на въжделението на Европейския съюз да бъде единен в многообразието. С това съобщение насърчаваме държавите-членки, местните власти и социалните партньори да обединят своите сили и да пристъпят към действие. Нашият глобален подход взема предвид ценността на езиковото многообразие в Европа и възможностите, които то предоставя, както и по-индивидуалните потребности за изучаване на езици с цел ефикасно общуване.“

Скорошните разширявания на ЕС допринесоха за езиковото многообразие: днес можем да се похвалим с 23 официални езика и още над 60 други, говорени в конкретни региони или от конкретни групи. Глобализацията и имигрантските потоци добавят нови нюанси към богатата палитра на ежедневно използваните от европейците езици. Езиковото многообразие е безспорно една от най-характерните черти на ЕС, която засяга както социалния, културния и професионалния живот на неговите граждани, така и икономическата и политическата дейност на държавите-членки. Това съобщение има за цел да даде отговор на предизвикателствата, пред които тази действителност ни изправя, и да предложи подход, който се застъпва за интегрирането на многоезичието в цяла поредица от области на политиката на ЕС.

Съобщението приканва държавите-членки на ЕС и другите европейски институции да обединят своите сили, за да насърчат и подпомогнат гражданите в придобиването на чуждоезикови умения. В него се разглеждат такива въпроси, като:

  • каква е ролята на езиците в развитието на взаимното разбиране в едно мултикултурно общество;
  • по какъв начин чуждоезиковите умения увеличават възможностите за намиране на работа и гарантират конкурентно предимство на европейския бизнес;
  • какви действия да бъдат предприети за насърчаване на европейските граждани да говорят два други езика освен своя майчин;
  • по какъв начин медиите и новите технологии могат да служат като мост между хората, говорещи различни езици.

Освен това този документ с политическа насоченост предлага да се използват в максимална степен съществуващите европейски програми и инициативи в областта на образованието, медиите, научните изследвания, социалното приобщаване и конкурентоспособността и предвижда през 2012 г. да бъде направен преглед на постигнатия напредък.
Съобщението е достъпно онлайн на адрес:
http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar