Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Bryssel den 17 september 2008

Den gemensamma fiskeripolitiken: kommissionen påbörjar en halvtidsöversyn

Europeiska kommissionen har idag uttryckt sitt stöd för ett dokument från Joe Borg, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, som innehåller en analys av hur den gemensamma fiskeripolitiken fungerar efter reformen 2002 samt dess starka och svaga punkter. Trots att kommissionsledamöterna var överens om att 2002 års reform medfört klara förbättringar av fiskeriförvaltningen i EU kvarstår en rad utmaningar. Ett kortsiktigt beslutsfattande kombinerat med ansvarslöst beteende bland vissa parter inom näringen fortsätter att straffa de fiskare som strävar efter allmänhetens bästa, vilket resulterar i en ond cirkel som undergräver både den ekologiska balansen i våra hav och sektorns lönsamhet. Kommissionen föreslår därför att en fullständig översyn av den gemensamma fiskeripolitiken ska inledas omedelbart som en förberedelse för en omfattande reform av den institutionella ramen för den europeiska fiskeriförvaltningen.

Kommissionsledamot Borg säger följande: ”Det finns inget alternativ till den gemensamma fiskeripolitiken när det gäller att förvalta den rörliga internationella resurs som vår fiskeriindustri är beroende av. I dess nuvarande form främjar den gemensamma fiskeripolitiken emellertid inte något ansvarstagande hos varken fiskare eller politiker. De styrmedel vi använder oss av belönar ett begränsat och kortsiktigt beslutsfattande som nu har undergrävt fiskerinäringens hållbarhet. Det kommer att ta tid att fullt ut identifiera vad som måste ändras och fastställa en handlingsplan. Alla berörda parter måste engagera sig i denna process. Jag har därför föreslagit att vi inleder en fullständig översyn av 2002 års reform från och med idag.”

Ett antal viktiga framgångar som gjorts inom ramen för 2002 års reform betonas av Joe Borg, särskilt följande: Större trovärdighet och öppenhet när det gäller den vetenskapliga grunden för politiken, en förbättrad dialog med de berörda parterna, långsiktiga förvaltningsplaner för ett stort antal bestånd och den senaste tidens åtgärder för att avskräcka och undanröja illegalt fiske och minska mängden fisk som kastas över bord.

Trots de många positiva åtgärderna måste de återstående hindren för ett verkligt hållbart fiske i EU-vatten undanröjas, exempelvis följande:

  • EU-flottans överkapacitet; för närvarande kan flottan fånga två till tre gånger mer fisk än vad som är maximalt hållbart.
  • Fiskarna måste göras ansvariga för ett hållbart nyttjande av en allmän resurs.
  • Målet med en ekologisk hållbarhet måste prioriteras före lönsamhet och social hållbarhet, eftersom den förra är en förutsättning för de senare.
  • Hierarkin måste framgå tydligare i beslutsgången när det gäller principer och tillämpning så att regleringen på EU-nivå kan förenklas och regionala förvaltningsmetoder främjas så långt det är möjligt.
  • Den gemensamma fiskeripolitiken måste överensstämma med ramdirektivet om en marin strategi som nyligen trätt i kraft, enligt vilket medlemsstaterna senast 2020 ska garantera en god miljöstatus för de hav som omfattas av deras jurisdiktion.
  • Europa behöver en helhetsstrategi för fiskeriförvaltningen, som inte endast omfattar fångstsektorn och vattenbruket utan även industrins verksamhet i land och dess marknadsförutsättningar. Detta skulle överensstämma med EU:s nya integrerade sjöfartspolitik och dess inriktning på en hållbar utveckling i kustområdena.

Kommissionen kommer nu att inleda en analys- och samrådsfas, som ska ligga till grund för den kommande reformen. En informell diskussion kommer att äga rum med fiskeriministrarna den 29 september inom ramen för rådet (fiske), på grundval av ett diagnostiserande dokument och olika politiska alternativ. Om Europeiska rådet sedan uppmanar kommissionen att inleda reformen av den gemensamma fiskeripolitiken som en del av slutsatserna för sjöfartspolitiken i december 2008, så kommer kommissionen att utarbeta ett fullständigt diskussionsunderlag i början av 2009 som sedan kan användas vid ett omfattande samråd med medlemsstaterna och de berörda parterna.

Den gemensamma fiskeripolitiken antogs formellt 1983 och har sedan dess genomgått en översyn vart tionde år. Senaste reformen antogs 2002 och ska ses över senast 2012.


Side Bar