Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

V Bruseli 17. septembra 2008

Komisia začala priebežné hodnotenie spoločnej politiky rybného hospodárstva

Európska komisia dnes schválila dokument obsahujúci analýzu dosiahnutých výsledkov a nedostatkov fungovania spoločnej politiky rybného hospodárstva od jej reformy v roku 2002, ktorý predložil komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe Borg. Hoci sa komisári zhodli na tom, že balík reformných opatrení z roku 2002 do veľkej miery prispel k zlepšeniu riadenia rybného hospodárstva EÚ, ešte stále zostáva mnoho otázok nevyriešených. Krátkodobé rozhodnutia spolu s nezodpovedným správaním niektorých subjektov v tomto odvetví pokračujú v poškodzovaní tých rybárov, ktorí konajú v záujme všeobecného dobra. Vzniká tak začarovaný kruh, ktorý narúša ekologickú rovnováhu našich oceánov, ako aj hospodársku ziskovosť tohto odvetvia. Komisia preto navrhuje, aby sa okamžite pristúpilo ku kompletnému prehodnoteniu stavu spoločnej politiky rybného hospodárstva s cieľom pripraviť základy pre zásadnú reformu inštitucionálneho rámca, ktorým sa riadi európske rybné hospodárstvo.

Komisár Borg sa vyjadril: „V otázke riadenia mobilných medzinárodných zdrojov, od ktorých závisí naše odvetvie rybného hospodárstva, neexistuje iná alternatíva ako spoločná politika rybného hospodárstva. Spoločná politika rybného hospodárstva vo svojej súčasnej podobe však nevedie ani politikov, ani rybárov k zodpovednému správaniu. Nástroje riadenia, ktoré využívame, podporujú prijímanie obmedzených a krátkodobých rozhodnutí, čím sa oslabila trvalá udržateľnosť nášho rybného hospodárstva. Na vypracovanie kompletnej analýzy nevyhnutných zmien a stanovenie akčného plánu budeme potrebovať istý čas a budeme musieť plne zapojiť všetky zainteresované strany. Navrhujem preto, aby sme okamžite pristúpili ku kompletnému prehodnoteniu reformy z roku 2002.”

Komisár Borg poukázal na viaceré reálne výsledky, ktoré priniesla reforma z roku 2002. Predovšetkým sa zvýšila dôveryhodnosť a transparentnosť vedeckého základu, z ktorého politika vychádza, zlepšil sa dialóg so zainteresovanými stranami, významné množstvo rybích populácií sa zaradilo do dlhodobých plánov riadenia a v poslednom čase sa prijali opatrenia, ktoré majú zabrániť nezákonnému rybolovu a prispieť k jeho odstráneniu a obmedziť vyhadzovanie výlovu späť do mora.

Napriek tomuto množstvu pozitívnych krokov však treba prekonať prekážky, ktoré bránia skutočnému trvalo udržateľnému rybolovu vo vodách EÚ, ako sú:

  • nadmerná kapacita flotily EÚ: flotila je v súčasnosti schopná vyloviť dva až trikrát viac, ako je maximálny udržateľný výnos;
  • rybári by mali niesť zodpovednosť za trvalo udržateľné využívanie verejných zdrojov;
  • ekologickej udržateľnosti musí dostať prednosť pred hospodárskou a sociálnou udržateľnosťou, pretože je podmienkou ich dosiahnutia;
  • je nutné, aby sa v procese prijímania rozhodnutí stanovila jasnejšia hierarchia medzi zásadami a vykonávaním, čím sa zjednoduší regulácia na úrovni EÚ a podporia regionálne riešenia v oblasti riadenia vždy, keď je to možné;
  • spoločná politika rybného hospodárstva sa bude musieť zosúladiť s rámcovou smernicou o morskej stratégii, ktorá nedávno nadobudla účinnosť a ktorá členským štátom ukladá povinnosť dosiahnuť dobrý environmentálny stav morí v ich jurisdikcii do roku 2020;
  • Európa potrebuje koordinovaný spôsob riadenia rybného hospodárstva, ktorý by sa okrem odvetvia rybolovu a akvakultúry zaoberal aj trhovými otázkami a pobrežnou problematikou v súlade s novou integrovanou námornou politikou, a najmä so zreteľom na trvalo udržateľný rast v pobrežných regiónoch.

Komisia teraz začne s fázou analýzy a konzultácie, ktorá poskytne základ pre budúci reformný proces. Pri príležitosti zasadnutia Rady pre rybolov prebehne 29. septembra medzi ministrami zodpovednými za rybné hospodárstvo neformálna diskusia, ktorá sa bude opierať o dokument analyzujúci stav a možné politické riešenia. Ak Európska rada v rámci svojich záverov týkajúcich sa námornej stratégie vyzve v decembri 2008 Komisiu, aby začala pracovať na reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva, Komisia vydá kompletný diskusný dokument začiatkom roku 2009, aby poskytla základ pre širokú konzultáciu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Spoločná politika rybného hospodárstva bola formálne zavedená v roku 1983 a odvtedy sa každých 10 rokov prehodnocuje. Posledná reforma sa odsúhlasila v roku 2002 a vyhodnotí sa najneskôr v roku 2012.


Side Bar