Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Bruksela, dnia 17 września 2008 r.

Komisja rozpoczyna śródokresowy przegląd wspólnej polityki rybołówstwa

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dokument przedstawiony przez Joe Borga, komisarza ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, zawierający analizę dodatnich i ujemnych stron wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) po jej reformie z 2002 r. Członkowie Komisji przyznali, że chociaż pakiet reform z 2002 r. znacząco ulepszył zarządzanie rybołówstwem w UE, nadal istnieje szereg wyzwań, które należy podjąć. Krótkofalowe decyzje połączone z nieodpowiedzialnym postępowaniem w niektórych częściach sektora w dalszym ciągu mają negatywne skutki dla tych rybaków, którzy działają na rzecz wspólnego dobra. W rezultacie powstaje sytuacja błędnego koła, w której zakłócona zostaje zarówno równowaga ekologiczna mórz, jak i rentowność gospodarcza sektora. W związku z tym Komisja proponuje natychmiast rozpocząć pełen przegląd WPRyb, aby przygotować podstawy dla zasadniczej reformy ram instytucjonalnych zarządzania rybołówstwem w Unii Europejskiej.

Komisarz Borg stwierdził: „W przypadku zarządzania ruchomymi zasobami międzynarodowymi, od których zależy europejski sektor rybołówstwa, wspólna polityka rybołówstwa jest jedynym rozwiązaniem. Jednak w obecnej formie WPRyb nie zachęca rybaków ani polityków do odpowiedzialnego postępowania. Nasze instrumenty zarządzania sprzyjają podejmowaniu krótkowzrocznych i krótkofalowych decyzji, które powodują zakłócenie zrównoważonego rybołówstwa. Rzetelne określenie niezbędnych zmian oraz planu działania wymaga czasu, a także pełnego zaangażowania zainteresowanych podmiotów. Z tego względu proponuję, abyśmy natychmiast rozpoczęli pełen przegląd reformy z 2002 r.”

Komisarz Borg podkreślił szereg osiągnięć, które odnotowano w ramach reformy z 2002 r., a zwłaszcza: większą wiarygodność i przejrzystość naukowych podstaw prowadzonej polityki, lepszą komunikację z zainteresowanymi podmiotami, objęcie znacznej liczby stad długoterminowymi planami zarządzania, a także niedawno podjęte działania na rzecz eliminacji nielegalnych połowów oraz ograniczenia odrzutów.

Pomimo wielu wspomnianych pozytywnych działań nadal należy rozwiązać następujące problemy uniemożliwiające prowadzenie naprawdę zrównoważonych połowów na wodach UE:

  • nadmierna zdolność połowowa floty UE: obecnie flota jest w stanie poławiać od dwóch do trzech razy więcej niż wynosi maksymalny podtrzymywalny połów;
  • rybacy muszą ponosić odpowiedzialność za zrównoważone wykorzystywanie zasobów publicznych;
  • zrównoważenie ekologiczne musi stanowić cel nadrzędny wobec zrównoważenia gospodarczo-społecznego, ponieważ jest ono warunkiem wstępnym umożliwiającym ten drugi rodzaj zrównoważenia;
  • w procesie decyzyjnym musi istnieć bardziej przejrzysta hierarchia między zasadami a realizacją, tak aby uprościć regulacje na szczeblu UE oraz wspierać regionalne rozwiązania w zakresie zarządzania we wszystkich możliwych przypadkach;
  • WPRyb należy uspójnić z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej, która niedawno weszła w życie i która zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia dobrego stanu ekologicznego mórz podlegających ich jurysdykcji do 2020 r.;
  • Europa potrzebuje skoordynowanego podejścia do zarządzania rybołówstwem, które obejmowałoby lądowe i rynkowe elementy sektora wraz z sektorem połowowym i akwakulturą, zgodnie z nową zintegrowaną polityką morską UE i zrównoważonym wzrostem w regionach przybrzeżnych, na który kładzie się nacisk w ramach tej polityki.

Komisja rozpocznie teraz etap analizy i konsultacji, który stworzy podstawę dla przyszłego procesu reform. Dnia 29 września odbędzie się nieformalna debata z ministrami ds. rybołówstwa w ramach posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa, w oparciu o dokument zawierający diagnozę sytuacji i warianty działań politycznych. Jeżeli Rada Europejska zwróci się następnie do Komisji o rozpoczęcie prac nad reformą WPRyb w ramach konkluzji w sprawie polityki morskiej w grudniu 2008 r., Komisja przedstawi pełen dokument dotyczący debaty na początku 2009 r. W ten sposób powstaną podstawy dla szeroko zakrojonych konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami.

Wspólną politykę rybołówstwa oficjalnie ustanowiono w 1983 r. i od tamtej pory poddawano ją przeglądowi co dziesięć lat. Ostatnią reformę uzgodniono w 2002 r., a jej przegląd nastąpi najpóźniej w 2012 r.


Side Bar