Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Brussel, 17 september 2008

Gemeenschappelijk visserijbeleid: de Commissie start een tussentijdse evaluatie

Vandaag heeft de Europese Commissie een document goedgekeurd dat werd voorgelegd door Joe Borg, commissaris voor Maritieme zaken en visserij. In dat document is een analyse gemaakt van de verwezenlijkingen en de tekortkomingen bij de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid sinds de hervorming van 2002. De leden van de Commissie waren het erover eens dat het hervormingspakket van 2002 een grote verbetering inhield voor het beheer van de visserij in de EU. Toch blijven er uitdagingen. Nog steeds worden vissers die het algemeen belang voor ogen houden, afgestraft door een op de korte termijn gerichte besluitvorming, die gepaard gaat met een onverantwoord gedrag van sommige bedrijfstakken. Het resultaat is een vicieuze cirkel, die zowel het ecologisch evenwicht van onze oceanen als de economische rendabiliteit van de sector ondermijnt. Daarom stelt de Commissie voor onmiddellijk te starten met een volledige evaluatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid, ter voorbereiding van een grote hervorming van het institutionele kader voor het beheer van de Europese visserij.

Commissaris Borg stelde het zo: “Wat betreft het beheer van de zich verplaatsende internationale visbestanden waarvan onze visserijsector afhankelijk is, is er geen alternatief voor het gemeenschappelijk visserijbeleid. Maar in zijn huidige vorm biedt het GVB geen stimulansen voor verantwoordelijk gedrag, niet bij de vissers en evenmin bij de politici. De beheersinstrumenten die we gebruiken, belonen kleingeestige, op de korte termijn gerichte besluitvorming, die de duurzaamheid van onze visgronden in het gedrang heeft gebracht. Zowel voor het stellen van een volledige diagnose van wat moet veranderen als voor het vaststellen van een actieplan is tijd nodig en we moeten alle belanghebbenden volledig bij dit proces betrekken. Daarom heb ik voorgesteld onmiddellijk een volledige evaluatie van de hervorming van 2002 te starten.”

De heer Borg vestigde de aandacht op een aantal reële verwezenlijkingen in het kader van de hervorming van 2002, met name: grotere geloofwaardigheid en transparantie van de wetenschappelijke basis van het beleid, een betere dialoog met de belanghebbenden, plannen voor het langetermijnbeheer voor een groot aantal bestanden en de recente maatregelen om de illegale visserij tegen te gaan en te beëindigen en om de teruggooi te beperken.

Naast deze talrijke positieve stappen zijn er evenwel blijvende obstakels voor een echt duurzame visserij in de EU-wateren, zoals:

  • de overcapaciteit van de EU-vloot: momenteel kan de vloot twee tot drie keer de maximale duurzame opbrengst binnenhalen;
  • de vissers moeten verantwoordelijk worden gesteld voor het duurzame gebruik van een hulpbron die iedereen toebehoort, en moeten daarover rekenschap afleggen;
  • de ecologische duurzaamheid moet voorrang krijgen boven de economische en de sociale duurzaamheid, aangezien deze laatste vormen van duurzaamheid niet mogelijk zijn zonder de eerste;
  • in het besluitvormingsproces moet er een duidelijker rangorde zijn tussen de beginselen en de concrete uitvoering, zodat de regelgeving op EU-niveau kan worden vereenvoudigd en regionale beheersoplossingen zo veel mogelijk worden aangemoedigd;
  • het GVB moet in overeenstemming worden gebracht met de onlangs in werking getreden Kaderrichtlijn mariene strategie, op grond waarvan de lidstaten tegen 2020 moeten zorgen voor een goede milieutoestand in de zeeën die onder hun jurisdictie vallen;
  • Europa heeft een totale aanpak voor het visserijbeheer nodig die niet alleen de vangstsector en de aquacultuur, maar ook de onshore-activiteiten en de marktaspecten van de sector omvat. Dit strookt met het nieuwe geïntegreerde maritieme beleid van de EU, waarvan de focus ligt op duurzame groei in de kustregio’s.

De Commissie zal nu een analyse- en overlegfase starten, die de basis zal vormen voor het toekomstige hervormingsproces. Op 29 september zal in de marge van de Visserijraad informeel overleg met de visserijministers worden gepleegd op basis van een diagnosedocument en beleidsopties. Als de Europese Raad, als onderdeel van zijn conclusies over het maritiem beleid in december 2008, de Commissie verzoekt de werkzaamheden voor de hervorming van het GVB te starten, zal de Commissie begin 2009 een volledig discussiestuk voorleggen als basis voor een breed overleg met de lidstaten en de belanghebbenden.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid werd formeel vastgesteld in 1983 en is sindsdien om de tien jaar herzien. De vorige hervorming dateert van 2002 en uiterlijk in 2012 moet het beleid opnieuw worden herzien.


Side Bar