Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Brussell, it-17 ta’ Settembru 2008.

Il-Politika Komuni tas-Sajd: il-Kummissjoni tagħti bidu għall-evalwazzjoni ta’ nofs il-perjodu

Il-Kummissjoni llum approvat dokument ippreżentat mill-Kummissarju għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, Joe Borg, li fih analiżi tal-kisbiet u n-nuqqasijiet fil-funzjonament tal-Politika Komuni tas-Sajd mir-riforma tagħha fl-2002. Filwaqt li l-Kummissarji jaqblu li l-pakkett ta’ riformi tal-2002 tejjeb ferm il-mod li bih jitmexxa s-sajd tal-UE, għad hemm għadd ta’ sfidi. Deċiżjonijiet meħuda għall-medda l-qasira flimkien mal-imġiba irresponsabbli ta’ ċerti partijiet tal-industrija baqgħu jippenalizzaw lil dawk is-sajjieda li jaġixxu għall-ġid komuni. Ir-riżultat huwa ċirku vizzjuż li jhedded kemm il-bilanċ ekoloġiku tal-ibħra tagħna kif ukoll il-qligħ ekonomiku li jiġġenera s-settur. Il-Kummissjoni għalhekk tipproponi li għandha titnieda minnufih evalwazzjoni sħiħa tal-PKS, bil-għan li titwitta t-triq għal riforma kbira tal-qafas istituzzjonali għat-tmexxija tas-sajd fl-Ewropa.

Il-Kummissarju Borg ikkummenta: “Ma hemm l-ebda alternattiva għall-Politika Komuni tas-Sajd meta niġu għall-ġestjoni tar-riżorsa internazzjonali mobbli li tiddependi fuqha l-industrija tagħna tas-sajd. Imma, fil-forma attwali tagħha, il-PKS ma tħeġġiġx imġiba responsabbli, la mis-sajjieda u lanqas min-naħa tal-politiċi. L-għodod ta’ ġestjoni li nużaw jippremjaw deċiżjonijiet li jqisu biss parti dejqa mill-istampa sħiħa u l-medda l-qasira taż-żmien, u li issa spiċċaw biex jheddu s-sostenibbiltà tas-sajd tagħna. Biex naslu għal dijanjożi sħiħa ta’ x’għandu jinbidel u nkunu nistgħu nidentifikaw pjan ta’ azzjoni neħtieġu ż-żmien, u l-partijiet interessati kollha għandhom ikunu involuti bis-sħiħ f’dak il-proċess. Għaldaqstant ipproponejt li minn issa nagħtu bidu għal evalwazzjoni sħiħa tar-Riforma tal-2002."

Is-Sur Borg enfasizza għadd ta’ kisbiet notevoli li saru fil-kuntest tar-Riforma tal-2002, b’mod partikolari: kredibbiltà u trasparenza ogħla f’dak li hu marbut mal-bażi xjentifika tal-politika, djalogu mtejjeb mal-partijiet interessati, għadd ta’ stokkijiet li ddaħħlu fi pjanijiet ta' ġestjoni fit-tul, u azzjonijiet reċenti għall-prevenzjoni u l-qerda tas-sajd illegali u biex jitnaqqas ir-rimi tal-ħut maqbud.

Minkejja dawn il-ħafna passi pożittivi, għandhom jiġu indirizzati ostakli persistenti għas-sajd verament sostenibbli fl-ibħra tal-UE, bħalma huma:

  • il-kapaċità żejda fil-flotta tal-UE: fil-preżent, il-flotta hija kapaċi taqbad bejn darbtejn u tliet darbiet il-livell tar-rendiment massimu sostenibbli;
  • is-sajjieda għandhom jinġiebu f’qagħda ta’ responsabbiltà u jagħtu kont tal-użu sostenibbli ta’ riżorsa pubblika.
  • l-għan tas-sostenibbiltà ekoloġika għandu jingħata preċedenza fuq is-sostenibbiltà ekonomika u soċjali, għaliex hija din is-sostenibbiltà ekoloġika li tippermetti l-eżistenza ta’ dawn it-tnejn tal-aħħar;
  • fil-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet, għandu jkun hemm ġerarkija aktar ċara bejn il-prinċipji u l-implimentazzjoni, sabiex ir-regolazzjoni fuq il-livell tal-UE tkun simplifikata u biex jiġu mħeġġa soluzzjonijiet ta’ ġestjoni reġjonali kull fejn ikun possibbli.
  • il-PKS se jkollha tiġi allinjata mad-Direttiva ta’ Qafas għal Strateġija tal-Ibħra, li daħlet fis-seħħ dan l-aħħar, u li tobbliga lill-Istati Membri biex jiżguraw, sal-2020, l-istatus ambjentali tajjeb tal-ibħra taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom.
  • L-Ewropa teħtieġ strateġija koerenti għall-ġestjoni tas-sajd, waħda li tinkludi d-dimensjonijiet ta' fuq l-art u tas-swieq tal-industrija, flimkien mas-settur tal-qbid u tal-akkwakultura, f'konformità mal-Politika Marittima Integrata Ġdida tal-UE, u l-punt fokali tagħha tat-tkabbir sostenibbli fir-reġjuni kostali.

Il-Kummissjoni issa se tniedi fażi ta’ analiżi u konsultazzjoni, li se tipprovdi l-bażi għall-proċess ta’ riforma tal-ġejjieni. Se ssir diskussjoni informali mal-Ministri tas-Sajd fid-29 ta' Settembru, fil-kuntest tal-Kunsill tas-Sajd, abbażi tad-dokument ta' dijanjożi u l-għażliet ta' politika. Jekk il-Kunsill Ewropew imbagħad jitlob lill-Kummissjoni biex tibda l-ħidmiet għar-riforma tal-PKS bħala parti mill-Konklużjonijiet tiegħu dwar il-Politika Marittima f’Diċembru 2008, il-Kummissjoni imbagħad toħroġ dokument sħiħ ta’ diskussjoni għall-bidu tal-2009 biex tipprovdi l-bażi għal konsultazzjoni wiesgħa mal-Istati Membri u l-partijiet interessati.

Il-Politika Komuni tas-Sajd ġiet stabbilita formalment fl-1983, u minn dak iż-żmien ’l hawn kienet soġġetta għal reviżjoni kull għaxar snin. L-aħħar Riforma saret fl-2002, u għandha tiġi evalwata sa mhux aktar tard mll-2012.


Side Bar