Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Brüssel, 17. september 2008

Ühine kalanduspoliitika: komisjon algatab vaheläbivaatuse

Euroopa Komisjon võttis täna vastu merenduse ja kalanduse voliniku Joe Borgi esitatud dokumendi, mis sisaldab analüüsi ühise kalanduspoliitika saavutuste ja puuduste kohta pärast selle reformi 2002. aastal. Kuigi volinikud nõustusid, et 2002. aasta reformiga parandati oluliselt ELi kalanduse juhtimist, ei ole mitmed probleemid kuhugi kadunud. Otsuste tegemine lühiperspektiivis ning tööstuse teatavate osaliste vastutustundetu käitumine halvendavad jätkuvalt nende kalurite olukorda, kes tegutsevad ühist heaolu silmas pidades. Tulemuseks on nõiaring, mis on kahjustanud nii meie ookeanide ökoloogilist tasakaalu kui ka tööstusharu majanduslikku tasuvust. Seepärast teeb komisjon ettepaneku algatada viivitamata ühise kalanduspoliitika täielik läbivaatus, et ette valmistada Euroopa kalanduse juhtimise institutsioonilise raamistiku põhjalikku reformi.

Volinik Borg selgitas: „Ühisele kalanduspoliitikale ei ole alternatiivi selle liikuva rahvusvahelise ressursi juhtimisel, millest meie kalamajandus sõltub. Kuid oma praegusel kujul ei soodusta ühine kalanduspoliitika ei kalurite ega poliitikute vastutustundlikku käitumist. Juhtimisvahendid, mida me kasutame, soodustavad kitsarinnalist ja lühiperspektiivis otsuste tegemist, mis on nüüdseks kahjustanud meie kalanduse jätkusuutlikkust. On vaja aega, et täielikult välja selgitada, mida peaks muutma, ja koostada tegevuskava, ning sellesse protsessi tuleb täielikult kaasata kõik sidusrühmad. Seepärast olen teinud ettepaneku algatada nüüd 2002. aasta reformi täielik läbivaatus.”

Volinik Borg tõi esile mitmeid 2002. aasta reformi raames saavutatud tulemusi, eelkõige poliitika teadusliku aluse suuremat usaldusväärsust ja läbipaistvust, tõhusamat dialoogi sidusrühmadega, märkimisväärse hulga kalavarude kaasamist pikaajalistesse juhtimiskavadesse ning hiljutisi meetmeid ebaseadusliku kalastamise takistamiseks ja kõrvaldamiseks ning kalade vette tagasilaskmise vähendamiseks.

Arvukatele positiivsetele aspektidele vaatamata tuleb ületada jätkuvad takistused säästvale kalapüügile ELi vetes, nagu:

  • ELi laevastiku ülemäärane püügivõimsus: praegu on laevastik võimeline püüdma kaks kuni kolm korda rohkem maksimaalsest säästlikust saagikusest;
  • kalurid peavad vastutama avaliku ressursi säästva kasutamise eest;
  • ökoloogiline jätkusuutlikkus peaks olema olulisem kui majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus, kuna see on kahe viimatimainitu eeltingimus;
  • otsuste tegemise protsessis peaks olema selgem hierarhia põhimõtete ja rakendamise vahel, et lihtsustada reguleerimist ELi tasandil ning soodustada igal võimalusel piirkondlike juhtimislahenduste leidmist;
  • ühine kalanduspoliitika tuleb viia vastavusse hiljuti jõustunud merestrateegia raamdirektiiviga, mis kohustab liikmesriike tagama nende jurisdiktsiooni alla kuuluva mereakvatooriumi hea keskkonnaseisund 2020. aastaks;
  • Euroopa vajab kalanduse juhtimist käsitlevat ühist lähenemist, mis sisaldaks nii tööstusharu maismaa- ja turuaspekte kui ka püügisektorit ja vesiviljelust, kooskõlas ELi uue integreeritud merenduspoliitika ning selle rõhuasetusega rannikupiirkondade säästvale arengule.

Komisjon algatab nüüd analüüsi- ja konsultatsioonietapi, mis paneb aluse tulevasele reformiprotsessile. Kalandusministritega peetakse 29. septembril kalandusnõukogu raames mitteametlik arutelu, mis põhineb probleemi määratleval dokumendil ja poliitikasuundadel. Juhul kui Euroopa Ülemkogu kutsub osana oma 2008. aasta detsembri järeldustest merenduspoliitika kohta komisjoni üles tegelema ühise kalanduspoliitika reformiga, annab komisjon 2009. aastal välja tervikliku aruteludokumendi, et luua alus laiaulatuslikele konsultatsioonidele liikmesriikide ja sidusrühmadega.

Ühine kalanduspoliitika kehtestati ametlikult 1983. aastal ning seda on iga kümne aasta järel läbi vaadatud. Viimase reformi osas lepiti kokku 2002. aastal ja järgmine läbivaatus toimub hiljemalt 2012. aastal.


Side Bar