Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Κοινή Αλιευτική Πολιτική: η Επιτροπή δρομολογεί ανασκόπηση στο μεσοδιάστημα της περιόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα έκθεση την οποία κατέθεσε ο αρμόδιος για τις ναυτιλιακές υποθέσεις και την αλιεία Επίτροπος κ. Joe Borg, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση των επιτευγμάτων και αδυναμιών της λειτουργίας της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μετά τη μεταρρύθμισή της το 2002. Αν και το σώμα των Επιτρόπων συμφωνεί ότι η δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων του 2002 συνέβαλε πολύ στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της κοινοτικής αλιείας, ορισμένες προκλήσεις δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί. Η λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων, συνδυαζόμενη με την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων τμημάτων του κλάδου, συνέχισε να επιβαρύνει όσους αλιείς ενεργούν για το κοινό καλό. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι ένας φαύλος κύκλος που έχει υπονομεύσει τόσο την οικολογική ισορροπία των ωκεανών μας όσο και την οικονομική κερδοφορία του κλάδου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να ξεκινήσει αμέσως πλήρης ανασκόπηση της ΚΑλΠ ώστε να προλειανθεί το έδαφος για μείζονα μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης της ευρωπαϊκής αλιείας.

Ο Επίτροπος κ. Borg σχολίασε ως εξής: «Μόνο με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική μπορούμε να διαχειριστούμε τον διεθνώς μετακινούμενο πόρο από τον οποίο εξαρτάται ο αλιευτικός μας κλάδος και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Στην τρέχουσα όμως μορφή της, η ΚΑλΠ δεν ενθαρρύνει την υπεύθυνη συμπεριφορά ούτε του αλιευτικού ούτε του πολιτικού κόσμου. Τα εργαλεία διαχείρισης που χρησιμοποιούμε ανταμείβουν μια στενοκέφαλη διαδικασία λήψης βραχυπρόθεσμων αποφάσεων, η οποία έχει πλέον υπονομεύσει την βιωσιμότητα της αλιείας μας. Θα απαιτηθεί χρόνος έως ότου διαγνωστεί πλήρως το τι χρειάζεται να αλλάξει και έως ότου αποφασιστεί σχέδιο δράσης, στη διαδικασία δε αυτή είναι ανάγκη να συμμετάσχουν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο πρότεινα να δρομολογηθεί ήδη από τώρα η πλήρης ανασκόπηση της μεταρρύθμισης του 2002».

Από τον κ. Borg τονίστηκαν ορισμένα πραγματικά επιτεύγματα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2002, και ειδικότερα: μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαφάνεια της επιστημονικής βάσης της ασκούμενης πολιτικής, βελτίωση του διαλόγου με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, υπαγωγή αξιόλογου αριθμού ιχθυαποθεμάτων σε μακροχρόνια σχέδια διαχείρισης και πρόσφατη ανάληψη δράσεων για την αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης αλιείας και τη μείωση των απορριπτόμενων αλιευμάτων.

Παρά το πλήθος αυτό των θετικών βημάτων, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα μόνιμα εμπόδια που ορθώνονται για μια γνήσια αειφόρο αλιεία στα ύδατα της ΕΕ, όπως:

  • πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου: επί του παρόντος, ο στόλος είναι ικανός να αλιεύει δύο έως και τρεις φορές περισσότερο από τον ανώτατο βιώσιμο όγκο απόληψης αλιευμάτων,
  • οι αλιείς οφείλουν να καταστούν υπεύθυνοι και να λογοδοτούν για την αειφόρο χρήση ενός πόρου που είναι δημόσιος,
  • ο στόχος της οικολογικής βιωσιμότητας πρέπει να υπερτερεί έναντι της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, επειδή αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας,
  • στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να υπάρχει σαφής ιεράρχηση μεταξύ αρχών και υλοποίησης, ώστε να απλουστευθούν οι κανονιστικές ρυθμίσεις σε κοινοτικό επίπεδο και να ενθαρρυνθούν λύσεις περιφερειακής διαχείρισης όποτε καθίστανται δυνατές,
  • η ΚΑλΠ πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να μεριμνούν για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών υπό τη δικαιοδοσία τους έως το 2020,
  • η Ευρώπη χρειάζεται εποικοδομητική θεώρηση της διαχείρισης της αλιείας, στην οποία να συνεκτιμούνται οι παράμετροι της διαδικασίας στην ξηρά και της αγοράς, παράλληλα με τον τομέα της αλίευσης και την υδατοκαλλιέργεια, στον άξονα της νέας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της εστίασής της στην αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων περιφερειών.

Η Επιτροπή θα εγκαινιάσει τώρα τη φάση ανάλυσης και διαβούλευσης, η οποία θα προσφέρει τη βάση για τη μελλοντική διαδικασία μεταρρύθμισης. Στη συνεδρίαση των υπουργών αλιείας στις 29 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο του Συμβουλίου Αλιείας, θα πραγματοποιηθεί ανεπίσημη συζήτηση με βάση διαγνωστικό έγγραφο και επιλογές άσκησης πολιτικής. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλέσει την Επιτροπή να ξεκινήσει εργασίες με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική, η Επιτροπή θα εκδώσει στις αρχές 2009 πλήρες έγγραφο συζήτησης το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ευρείας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους παράγοντες.

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θεσπίστηκε επίσημα το 1983 και από τότε αποτελεί αντικείμενο αναθεώρησης ανά 10 έτη. Η πλέον πρόσφατη μεταρρύθμιση συμφωνήθηκε το 2002 και μπορεί να επανεξετασθεί το αργότερο το 2012.


Side Bar