Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

V Bruselu dne 17. září 2008

Komise hodnotí společnou rybářskou politiku v poločase

Evropská komise dnes schválila dokument obsahující analýzu výsledků a nedostatků reformy společné rybářské politiky (SRP) z roku 2002, kterou předložil komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg. Komisaři se shodli, že reforma významně přispěla ke zlepšení způsobu, jakým je rybářství v EU řízeno. Celá řada problémů však přetrvává. Krátkodobé rozhodování a nezodpovědné chování některých rybářských subjektů penalizuje i nadále ty rybáře, kteří ve svém jednání zohledňují potřeby všech. Vzniká tak začarovaný kruh, který podkopává jak ekologickou rovnováhu oceánů, tak i ziskovost celého sektoru. Proto Komise navrhuje okamžitě zahájit komplexní kontrolu stavu SRP a připravit tak půdu pro zásadní reformu institucionálního rámce, kterým se rybářství EU řídí.

Komisař Borg k tomu řekl: „Společná rybářská politika nemá alternativu, protože se jedná o nakládání s mezinárodním mobilním zdrojem, na němž naše rybářství závisí. Ve své současné podobě však tato politika nevede k zodpovědnému chování ani rybářů ani politiků. Používané nástroje podporují zkostnatělá rozhodnutí, která jsou krátkodobě zaměřená. To podkopává udržitelnost našeho rybářství. Kompletní analýza potřebných změn a vypracování akčního plánu budou časově náročné a budou vyžadovat plnou angažovanost všech zainteresovaných subjektů. Proto navrhuji okamžitě zahájit komplexní analýzu reformy z roku 2002.“

Komisař Borg vyzdvihl řadu přínosů reformy z roku 2002. Jedná se zvláště o tyto aspekty: vědecký základ, z nějž politika vychází, získal na důvěryhodnosti a jeho transparentnost vzrostla; zlepšil se dialog se zainteresovanými subjekty; do dlouhodobých plánů byla zařazena celá řada rybích populací; v poslední době byly zahájeny akce zaměřené na odrazení od nelegálního rybolovu a na jeho vymýcení a na snížení výmětů.

I přes řadu kroků správným směrem stojí udržitelnému rybářství v cestě řada překážek, které je třeba překonat. Jedná se např. o tyto záležitosti:

  • nadměrnou kapacitu loďstva EU, která v současnosti umožňuje odlov dvoj- až trojnásobku maximálního udržitelného výnosu;
  • rybáři musí nést za udržitelné využívání veřejného statku morální i právní odpovědnost;
  • ekologická udržitelnost podmiňuje ekonomickou a sociální udržitelnost, a proto musí mít prioritu;
  • musí být vyjasněna hierarchie rozhodování mezi zásadami a jejich realizací, tak aby se zjednodušila regulace v rámci EU a aby se řízení přeneslo v maximální možné míře na regionální úroveň;
  • SRP bude třeba sladit s rámcovou směrnicí o strategii pro mořské prostředí, jež vstoupila nedávno v platnost; ta členským státům ukládá zajistit u moří v jejich pravomoci do roku 2020 dobrý environmentální stav;
  • řízení rybářství musí být v Evropě komplexní a kromě vlastního lovu a akvakultury se musí zabývat i pevninskou a tržní problematikou, a to v souladu s integrovanou námořní politikou, zvláště pak se zohledněním důrazu, který tato politika klade na udržitelný růst v pobřežních oblastech.

Komise zahájí analýzu a konzultace, jež budou základním kamenem pro budoucí reformu. Ministři odpovědní za oblast rybářství analýzu a možnosti v oblasti politiky neformálně prodiskutují v rámci rady ve složení pro rybářství dne 29. září. Vyzve-li Evropská rada v prosinci 2008 ve svých závěrech k námořní politice Komisi, aby začala pracovat na reformě SRP, předloží Komise počátkem roku 2009 k diskusi kompletní dokument, jenž poslouží jako základ zevrubné diskuse s členskými státy a zainteresovanými subjekty.

Společná rybářská politika vznikla oficiálně v roce 1983. Od té doby se každých 10 let novelizuje. Poslední reforma byla odsouhlasena v roce 2002 a nejpozději v roce 2012 má být podrobena kompletní analýze.


Side Bar