Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Брюксел, 17 септември 2008 г.

Обща политика в областта на рибарството: Междинен преглед на Комисията

Днес Европейската комисия утвърди документ, представен от Джо Борг, комисар по морско дело и рибарство, анализиращ успехите и слабите места на функционирането на Общата политика в областта на рибарството след реформата от 2002 г. Членовете на Комисията бяха единодушни, че с пакета от реформи от 2002 г. е постигнат доста голям напредък в подобряването на управлението на рибарството в ЕС, но продължават да съществуват редица предизвикателства. Взимането на недалновидни решения и безотговорните действия на определени части от риболовната индустрия продължават да ощетяват онези рибари, които работят за общото благо. Това доведе до порочен кръг, който подкопава както екологичното равновесие на океаните ни, така и икономическата рентабилност на сектора. Затова Комисията предлага незабавно да се направи изчерпателен преглед на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), за да се подготви почвата за основна реформа на институционалната рамка на управлението на европейското рибарство.

Комисар Борг заяви: „Когато става въпрос за управлението на международните мобилни ресурси, от които зависи риболовната ни индустрия, няма алтернатива на Общата политика в областта на рибарството. Но в сегашната си форма ОПОР не е подходящо средство за насърчаване на отговорни действия както от страна на рибарите, така и от страна на политиците. Инструментите за управление, които използваме сега, поощряват взимането на тесногръди, недалновидни решения, което вече е накърнило устойчивостта на риболова у нас. За да поставим пълна диагноза на нещата, които трябва да се променят, и за да съставим план на действие, е необходимо време и пълноценно включване на всички заинтересовани страни в този процес. Затова предложих още сега да започнем изчерпателен преглед на реформата от 2002 г.“

Комисар Борг изтъкна редица действителни успехи, постигнати след реформата от 2002 г., по-специално следните: по-голяма достоверност и прозрачност на научната основа на политиката, подобрен диалог със заинтересованите страни, въвеждане на дългосрочни планове за управление на значителен брой запаси, както и нови мерки за възпрепятстване и премахване на незаконния риболов и за намаляване на изхвърлянето на улов.

Въпреки немалкото положителни стъпки, трябва да се отстранят съществуващите все още пречки пред устойчивия риболов във водите на ЕС, например следните:

  • свръхкапацитетът на флота на ЕС: в момента флотът е в състояние да лови между два и три пъти повече от максималния устойчив добив;
  • рибарите следва да поемат отговорност и трябва да им се държи сметка за устойчивото използване на публичен ресурс;
  • екологичната устойчивост трябва да заеме по-предно място сред целите, в сравнение с икономическата и социалната устойчивост, защото тя е предпоставка за тяхното развитие.
  • В процеса на вземане на решения трябва да има по-ясна йерархия между принципите и прилагането, с цел опростяване на регулирането на равнището на ЕС и насърчаване на регионални решения на въпроси на управлението на риболова във всички случаи, където това е възможно;
  • ОПОР трябва да бъде съгласувана с Рамковата директива за морската стратегия, която неотдавна влезе в сила и задължава държавите-членки до 2020 г. да осигурят на моретата под тяхна юрисдикция добро състояние на околната среда.
  • Европа се нуждае от съгласувана концепция за управлението на рибарството, която освен риболова и аквакултурата включва и дейностите на суша и пазарните аспекти на сектора, в съответствие с новата Интегрирана морска политика на ЕС и акцента, който тя поставя върху устойчивия растеж в крайбрежните райони.

Комисията сега ще започне фазата на анализ и консултация, която ще осигури основата на бъдещия процес на реформи. По време на среща на Върховния съвет по рибарството на 29-ти септември министрите, отговарящи за рибарството, ще водят неформално обсъждане въз основа на документ-диагноза и списък от различни политически възможности. Ако после през декември 2008 г. Европейският съвет в рамките на заключенията си относно морската политика прикани Комисията да подеме работата по реформата на ОПОР, то в началото на 2009 г. Комисията ще представи всеобхватен документ за обсъждане като база за широка консултация с държавите-членки и заинтересованите страни.

Общата политика в областта на рибарството се провежда от 1983 г. и оттогава на всеки десет години е предмет на преразглеждане. Последната реформа бе приета през 2002 г. и трябва да бъде преразгледана най-късно през 2012 г.


Side Bar