Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1335

Bryssel den 17 september 2008

Kommissionen föreslår en utvidgning av livsmedelsprogrammet för dem som har det sämst ställt i Europeiska unionen

Europeiska unionen föreslog idag en förbättring av det nuvarande programmet för distribution av livsmedel till socialt och ekonomiskt mest utsatta grupper i Europeiska unionen. Förslaget går ut på en ökning av budgeten med två tredjedelar, dvs. med omkring 500 miljoner euro från 2009, och en ökning av det urval produkter som kan komma i fråga för distribution. Programmet gick från början ut på att dela ut överskottet från jordbruksproduktionen (”interventionslager”) till behövande, men ändrades i mitten av nittiotalet då det blev möjligt att under vissa omständigheter komplettera interventionslagren med varor som köptes upp på marknaden. Idag är överskottslagren väldigt små och förväntas inte öka inom en överskådlig framtid. Därför bör det vara möjligt att komplettera de resterande interventionslagren med marknadsuppköp på permanent basis. Medlemsstaterna kommer själva att besluta vilka livsmedel som ska komma i fråga, och det kommer att upprättas treårsplaner för livsmedelsdistributionen. Livsmedel kommer även i fortsättningen att delas ut i samarbete med välgörenhetsorganisationer och lokala socialtjänster. Tanken är att programmet från och med planen 2010/12 ska samfinansieras med 75 % ur EU:s budget (85 % i områden som får stöd från sammanhållningsfonden). Från och med planen 2013/15 kommer samfinansieringen att delas lika (50/50), men 75 % betalas av EU-budgeten i områden som får stöd från sammanhållningsfonden. Kommissionen anser att en budgetökning är nödvändig, eftersom de höjda livsmedelspriserna påverkar livsmedelstryggheten för de behövande och leder till ökade kostnader i samband med livsmedelshjälp. Under 2006 fick mer än 13 miljoner EU-medborgare stöd genom hjälpprogrammet. Det nya programmet bör vara klart fr.o.m. 2010.

”Detta är ett konkret sätt för EU att hjälpa några av de mindre lyckligt lottade i vårt samhälle” sa Mariann Fischer Boel, kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Den senaste höjningen av livsmedelspriserna har drabbat vissa människor hårt. Detta framgångsrika program måste utvidgas, och vi måste öka budgeten så att vi kan hjälpa så många som möjligt. Nu när interventionslagren i hög grad blivit historia, är det viktigt att livsmedel kan köpas upp från marknaden på ett sätt som överensstämmer med nationella näringsvanor.”

Programmet infördes 1987 och gjorde det möjligt för medlemsstaterna att låta offentliga överskottlager av livsmedel användas till livsmedelshjälp. Situationen har förändrats sedan dess. Lagren är nu mindre än någonsin, antalet behövande har ökat och nyligen steg livsmedelspriserna kraftigt. Därför anser kommissionen att det är viktigt att öka programmets budget och se till att livsmedelsuppköpen på den öppna marknaden kan ske på permanent basis.

Samfinansieringen kommer att underlätta planeringen och förvaltningen av fonderna, och medlemsstaterna får ett ökat ansvar för programmet. För att ytterligare öka effektiviteten och säkra kontinuiteten bör det upprättas treåriga distributionsplaner. Det kommer inte längre att bara röra sig om rena interventionsprodukter. För första gången kommer t.ex. frukt, grönsaker och matlagningsolja att ingå i programmet.

Nationella myndigheter kommer att stå för urvalet av livsmedel, som kommer att ske på grundval av näringskriterier. Distributionen kommer liksom tidigare att ske i samarbete med olika samhällsorgan. Livsmedlen kommer att tas antingen från interventionslagren eller från marknaden. När det finns interventionslager tillgängliga, ska dessa användas i första hand. Distributionen måste ske gratis eller till ett pris som inte får vara högre än vad som motiveras av kostnaderna för den organisation som utsetts att distribuera livsmedlen.

Medlemsstaterna kan själva välja om de vill delta i programmet eller inte. Stödet ges framför allt till människor som lever i fattigdom, bland annat familjer i en svår situation, äldre personer med otillräckliga medel, hemlösa, funktionshindrade, utsatta barn, arbetande fattiga, migrerande arbetare och asylsökande.

Medlemsstater som önskar delta i programmet måste välja ut lämpliga organisationer – vanligen välgörenhetsorganisationer eller lokala socialtjänster – som kan distribuera livsmedlen. De måste sedan beräkna sina behov för en programperiod på tre år och göra en ansökan hos kommissionen, som beviljar en budget. Detta kommer att ske på årsbasis, så att det blir möjligt att göra justeringar om situationen förändras under en pågående programperiod.

Även om EU har en genomsnittlig levnadsstandard som är bland de högsta i världen, har vissa människor inte möjlighet att äta sig mätta. Uppskattningsvis står 43 miljoner människor i EU inför hotet att inte ha råd att köpa mat, vilket innebär att de inte har råd med ett mål mat med kött, kyckling eller fisk varannan dag. För närvarande deltar omkring 19 medlemsstater i programmet.

För dokument och mer information, se webbplatsen nedan:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm


Side Bar