Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1335

V Bruseli 17. septembra 2008

Komisia navrhuje rozšíriť potravinový program pre ľudí najviac odkázaných na pomoc v Európskej únii

Európska komisia dnes navrhla zlepšiť súčasný program distribúcie potravín pre ľudí najviac odkázaných na pomoc v Európskej únii zvýšením rozpočtu o dve tretiny približne na 500 miliónov EUR od roku 2009 a rozšírením škály výrobkov, ktoré sa môžu poskytovať v rámci tohto programu. Program pôvodne určený na poskytovanie nadbytočných zásob poľnohospodárskej výroby („intervenčné zásoby“) ľuďom v núdzi sa v polovici 90-tych rokov 20. storočia zmenil a umožnil za určitých okolností dopĺňať intervenčné zásoby o nákupy na trhu. Teraz keď sú nadbytočné zásoby mimoriadne nízke a ich zvýšenie v blízkej budúcnosti je nepravdepodobné, nákupy na trhu by mali byť povolené stále, aby sa doplnili zostávajúce intervenčné zásoby. Výber potravín by bol na členských štátoch a zaviedli by sa plány distribúcie potravín na trojročné obdobia. Potraviny by sa aj naďalej distribuovali v spolupráci s charitatívnymi inštitúciami a miestnymi sociálnymi službami. Od roku 2010/12 sa podľa plánu program bude spolufinancovať (75 percent z rozpočtu EÚ a 85 percent do oblastí zahrnutých do Kohézneho fondu). Od roku 2013/15 bude podľa plánu spolufinancovanie rozdelené v pomere 50/50, pričom z rozpočtu EÚ sa bude poskytovať 75 percent do oblastí zahrnutých do Kohézneho fondu. Komisia sa domnieva, že bude potrebné zvýšiť rozpočet, pretože rast cien potravín má nepriaznivý vplyv na potravinovú bezpečnosť ľudí v núdzi a zvyšuje náklady na poskytovanie potravinovej pomoci. V roku 2006 čerpalo z tohto programu pomoci viac ako 13 miliónov občanov EÚ. Revidovaný program by mal byť k dispozícii od roku 2010.

„Toto je konkrétny spôsob, akým môže Európska únia pomôcť niektorým najnešťastnejším ľuďom v našej spoločnosti,“ povedala Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Nedávne zvýšenie cien potravín veľmi tvrdo zasiahlo niektorých ľudí. Musíme rozšíriť tento veľmi úspešný program a zvýšiť rozpočet, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí. A teraz, keď sú intervenčné zásoby prevažne vecou minulosti, musíme umožniť, aby sa potraviny kupovali na trhu, a to podľa vnútroštátnych preferencií týkajúcich sa výživy.

Tento program bol pôvodne založený v roku 1987, aby umožnil členským štátom uvoľniť verejné zásoby nadbytočných potravín a použiť ich ako potravinovú pomoc. Odvtedy sa situácia zmenila. Zásoby sú rekordne nízke, počet ľudí odkázaných na pomoc sa zvýšil a ceny potravín nedávno prudko stúpli. Preto sa Komisia domnieva, že je nevyhnutné zvýšiť výdavky na program a umožniť nákupy potravín na otvorenom trhu na permanentnej báze.

Zavedenie spolufinancovania pomôže zlepšiť plánovanie a riadenie fondov a umožní členským štátom prebrať väčšiu zodpovednosť za program. S cieľom ďalej zvýšiť účinnosť a zabezpečiť kontinuitu by sa mal zaviesť trojročný plán distribúcie. Výrobky by už neboli obmedzené iba pre tých, ktorých sa týkajú intervenčné zásoby. Po prvý raz sa napríklad dostane do programu ovocie a zelenina a kuchynský olej.

Výber potravín budú robiť vnútroštátne orgány na základe výživových kritérií a distribuovať ich v spolupráci s partnermi občianskej spoločnosti ako doteraz. Potraviny sa budú čerpať z dostupných intervenčných zásob alebo z trhu, pričom prednosť budú mať intervenčné zásoby, ak sú k dispozícii. Distribúcia musí byť bezplatná, prípadne za cenu, ktorá nie je vyššia ako oprávnené náklady vzniknuté organizácii určenej na distribúciu potravín.

Členské štáty sa slobodne rozhodnú, či sa chcú zúčastniť na programe. Pomoc sa obyčajne poskytuje širokej škále ľudí žijúcich v chudobe vrátane rodín v ťažkej situácii, starším ľuďom s nedostatočnými prostriedkami, bezdomovcom, zdravotne postihnutým osobám, deťom v nebezpečenstve, chudobným pracujúcim, migrujúcim pracovníkom a žiadateľom o azyl.

Členské štáty, ktoré sa chcú zapojiť do programu, si vyberú vhodné organizácie – obyčajne charitatívne inštitúcie alebo miestne sociálne služby – na vykonávanie distribúcie potravín. Potom určia svoje potreby na trojročné programovacie obdobie a predložia svoju požiadavku Komisii, ktorá rozdeľuje rozpočet. To sa bude robiť každý rok, aby sa dali zaviesť úpravy, ak dôjde k zmene situácie v priebehu programovacieho obdobia.

Hoci v EÚ je v priemere najvyššia životná úroveň na svete, niektorí ľudia sa sami nedokážu primerane nasýtiť. Odhaduje sa, že 43 miliónov ľudí v EÚ je ohrozených chudobou z hľadiska potravín, čo znamená, že si nemôžu dovoliť mäso, kuracinu alebo rybu každý druhý deň. V súčasnosti sa na programe zúčastňuje asi 19 členských štátov.

Dokumenty a ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm


Side Bar