Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1335

Bryssel 17. syyskuuta 2008

Komissio haluaa laajentaa Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattua elintarvikeohjelmaa

Euroopan komissio ehdotti tänään Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman parantamista niin, että ohjelman määrärahoja lisättäisiin kahdella kolmanneksella noin 500 miljoonaan euroon vuodesta 2009 ja jaeltavien tuotteiden valikoimaa lisättäisiin. Ohjelma otettiin alun perin käyttöön maataloustuotannon ylijäämävarastojen (ns. interventiovarastojen) toimittamiseksi apua tarvitseville, ja sitä muutettiin 1990-luvun puolivälissä siten, että interventiovarastoja voitiin tietyin edellytyksin täydentää markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. Nyt ylijäämävarastot ovat hyvin pieniä, eikä niiden odoteta kasvavan lähivuosina, joten ohjelmassa olisi sallittava jatkuvat markkinahankinnat jäljellä olevia interventiovarastoja täydentäen. Jäsenvaltiot voisivat itse päättää, mitä elintarvikkeita ohjelmaan otetaan, ja jakelusuunnitelmat tehtäisiin kolmeksi vuodeksi. Elintarvikkeet on edelleen määrä jakaa yhteistyössä hyväntekeväisyysjärjestöjen ja sosiaalitoimen kanssa. Vuosien 2010–2012 suunnitelmasta alkaen ohjelmalle ehdotetaan yhteisrahoitusta (EU:n talousarviosta 75 prosenttia, koheesioalueilla 85 prosenttia). Vuosien 2013–2015 suunnitelmasta alkaen yhteisrahoitus jakautuisi 50/50, mutta koheesioalueilla EU:n osuus olisi 75 prosenttia. Komission mukaan määrärahoja on tarpeen lisätä, koska elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, mikä vaikuttaa heikentävästi apua tarvitsevien elintarviketurvaan ja kasvattaa elintarvikeavun toimituskuluja. Vuonna 2006 tästä ohjelmasta toimitettiin apua 13 miljoonalle EU:n kansalaiselle. Uudistettu ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuodesta 2010 alkaen.

”Tämä on konkreettinen tapa, jolla Euroopan unioni voi auttaa joitakin yhteiskuntamme vähäosaisimpia”, totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. ”Elintarvikehintojen viime aikainen nousu on aiheuttanut joillekin suuria vaikeuksia. Meidän on laajennettava tätä hyvin onnistuneeksi osoittautunutta ohjelmaa ja lisättävä sen määrärahoja, jotta voimme auttaa mahdollisimman monia. Nyt kun interventiovarastoja ei juurikaan enää ole, elintarvikkeet on voitava ostaa markkinoilta kansallisten ruokatottumusten mukaisesti."

Ohjelma otettiin alun perin käyttöön vuonna 1987, jotta jäsenvaltiot voisivat hyödyntää julkisia ylijäämävarastoja elintarvikeapuna. Tilanne on sittemmin muuttunut. Varastot ovat pienimmillään, apua tarvitsevien määrä on kasvanut ja elintarvikkeiden hinnat ovat viime aikoina nopeasti nousseet. Tästä syystä komissio uskoo, että ohjelman määrärahojen lisääminen on erittäin tärkeää ja että hankintoja on voitava tehdä jatkuvasti avoimilta markkinoilta.

Yhteisrahoituksen avulla parannetaan sekä ohjelmasuunnittelua että varainhoitoa ja annetaan jäsenvaltioille enemmän vastuuta ohjelmasta. Tuloksellisuuden lisäämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi olisi laadittava kolmivuotinen jakeluohjelma. Tuotteet voisivat nyt olla myös muita kuin interventiotuotteita. Esimerkiksi hedelmät ja vihannekset sekä ruokaöljy voivat nyt ensi kertaa kuulua ohjelmaan.

Kansalliset viranomaiset voisivat valita jaeltavat elintarvikkeet ravitsemuksellisten perusteiden mukaan ja jakelusta huolehtisivat kansalaisyhteiskunnan toimijat kuten nytkin. Elintarvikkeet saataisiin joko interventiovarastoista, jos niitä on, tai markkinoilta, mutta interventiovarastot olisivat kuitenkin saatavuuden mukaan etusijalla. Jakelun on oltava ilmaista tai maksun perusteena saavat olla ainoastaan elintarvikkeiden jakelusta nimetylle organisaatiolle aiheutuneet kulut.

Jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää, osallistuvatko ne ohjelmaan vaiko eivät. Apua toimitetaan tavallisesti monista syistä köyhyydessä eläville, esimerkiksi vaikeassa tilanteessa oleville perheille, vähävaraisille vanhuksille, kodittomille, vammaisille, syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, pienipalkkaisille, siirtotyöläisille ja turvapaikanhakijoille.

Ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot valitsevat sitten elintarvikejakeluun soveltuvat organisaatiot (yleensä jakelusta vastaa hyväntekeväisyysjärjestö tai sosiaalitoimi). Tämän jälkeen jäsenvaltiot määrittelevät tarpeensa kolmivuotiselle ohjelmakaudelle ja esittävät ne komissiolle, joka jakaa määrärahat. Määrärahanjako on tarkoitus tehdä vuosittain, jotta ohjelmakauden aikana tapahtuvat muutokset voidaan ottaa huomioon.

Vaikka elintaso EU:ssa kuuluukin keskimäärin maailman korkeimpiin, kaikki eivät pysty huolehtimaan riittävästä ravinnosta. Arvioiden mukaan 43 miljoonaa ihmistä on vaarassa joutua tinkimään monipuolisesta ruokavaliosta eli he eivät pysty hankkimaan lihaa, kanaa tai kalaa sisältävää ateriaa joka toinen päivä. Ohjelmaan osallistuu nyt 19 jäsenvaltiota.

Lisätietoja verkossa:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm


Side Bar