Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

Bryssel den 16 september 2008

Toppmöte för att främja integration av miljoner romer

Europeiska kommissionen inleder idag det första toppmötet på EU-nivå för att förbättra romernas situation i hela unionen. Evenemanget äger rum i Bryssel och ska uppmuntra medlemsstaternas, EU-institutionernas och frivilligorganisationernas insatser för att med förenade krafter ta itu med diskriminering och utestängning av miljoner européer av romskt ursprung (se även MEMO/08/559).

–Nu på tjugohundratalet tynger romernas situation Europas samvete, säger Vladimír Špidla, kommissionär för lika möjligheter. Problemen är många och komplexa, men vi har de verktyg som behövs för att öka integrationen: lagstiftning, finansiering och utbyte av metoder som fungerar. Vad vi behöver nu är att aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå gemensamt agerar för att använda de här verktygen bättre och trygga en bättre framtid för romer i hela EU. Situationen kan bara ändras om alla hjälps åt.

Dagens toppmöte är den första gången som EU-institutionerna, de nationella regeringarna och ideella organisationer som företräder romer från hela Europa samlas på högsta nivå för att diskutera romernas situation i EU och hitta sätt att förbättra den. Diskriminering på grund av ras eller etnisk tillhörighet är förbjuden i EU på alla områden (direktiv 2000/43/EG). Ändå kvarstår diskrimineringen mot romerna, och 77 % av européerna anser att det är en nackdel att vara rom i Europa.

Evenemanget inleds av kommissionens ordförande José Manuel Barroso, medan andra viktiga ledamöter av kommissionen deltar, bl.a. vice ordförande Jacques Barrot (rättsliga och inrikes frågor), ledamoten Vladimir Špidla och ledamoten Ján Figel’ (utbildning, kultur och ungdomsfrågor).

Dessutom deltar Frankrikes utrikes- och EU-minister Bernard Kouchner och bostads- och stadsplaneringsminister Christine Boutin (som företrädare för EU:s ordförandeland Frankrike), flera ministrar från andra EU-länder och kandidatländer liksom George Soros, ordförande för Open Society Institute, Världsbankens vice ordförande Shigeo Katsu samt Romani Rose, ordförande i Centralrådet för tyska sinter och romer.

Ett centralt inslag i evenemanget är att romska organisationer och företrädare deltar, bl.a. två ledamöter av Europaparlamentet med romskt påbrå, Lívia Járóka (EPP-ED, Ungern) och Viktória Mohácsi (ALDE, Ungern).

I sin sociala agenda av den 2 juli 2008 åtog sig kommissionen återigen att främja lika rättigheter i allmänhet och förbättra romernas situation i synnerhet. I det arbetsdokument som lades fram då granskades EU:s verktyg och åtgärder för integrering av den romska befolkningen (IP/08/1072, MEMO/08/462). Man fann att det finns kraftfulla verktyg för rättslig, ekonomisk och politisk samordning att tillgå, och att dessa används alltmer men att det fortfarande finns brister i tillämpningen i medlemsstaterna.

Det här toppmötet utgör nästa steg i den här processen och ska underlätta att medlemsstaterna, EU-institutionerna och frivilligorganisationerna gemensamt åtar sig att förbättra situationen. Toppmötets slutsatser kommer att tjäna som underlag för EU-beslutsfattarnas diskussioner vid Europeiska rådets möte i december 2008.

Mer information

Information om och program för toppmötet:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Europeiska kommissionens åtgärder för romer:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Europeiska året för interkulturell dialog:

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Pressmeddelande på video: Till försvar för romers rättigheter i EU:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar