Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

V Bruseli 16. septembra 2008

Samit na podporu spoločnej zaangažovanosti za lepšie začlenenie miliónov Rómov

Európska komisia dnes začne prvý samit na úrovni EÚ, ktorý je venovaný zlepšeniu situácie rómskych komunít v celej Únii. Toto podujatie, ktoré sa koná v Bruseli, je zamerané na podporu spoločnej zaangažovanosti zástupcov národnej, európskej a občianskej spoločnosti s cieľom riešiť otázku rozšírenej diskriminácie a vylúčenia, ktorej čelia milióny Európanov rómskeho pôvodu (pozri tiež MEMO/08/559).

„V 21. storočí je situácia Rómov škvrnou na svedomí Európy“, uviedol komisár pre rovnaké príležitosti Vladimír Špidla. „Problémov je veľa a sú zložité, ale máme nástroje na zlepšenie začleňovania – právne predpisy, financovanie a spoločné využívanie fungujúcich politík. Teraz potrebujeme spoločnú zaangažovanosť na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, aby sme mohli tieto nástroje lepšie využívať a aby sme mohli zaručiť lepšiu budúcnosť rómskym komunitám v celej EÚ. Situácia sa zmení, iba ak prispejeme všetci.“

Na dnešnom samite to bude prvýkrát, čo sa inštitúcie EÚ, národné vlády a organizácie občianskej spoločnosti zastupujúce rómsku komunitu z celej Európy schádzajú na najvyššej úrovni, aby prediskutovali situáciu Rómov v EÚ a našli spôsoby, ako ju zlepšiť. Diskriminácia na základe rasy a etnického pôvodu je v EÚ zakázaná vo všetkých oblastiach života (smernica 2000/43/EHS). Napriek tomu diskriminácia voči Rómom pretrváva a 77 % Európanov je toho názoru, že byť Rómom predstavuje v Európe nevýhodu.

Podujatie otvorí predseda Komisie Barroso za účasti ďalších členov Komisie vrátane podpredsedu Barrota (spravodlivosť a vnútorné záležitosti), komisára Špidlu a komisára Figeľa (vzdelávanie, odborná príprava, kultúra a mládež).

K nim sa pridajú Bernard Kouchner, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, a Christine Boutinová, ministerka pre bývanie a rozvoj miest (v mene francúzskeho predsedníctva EÚ), niekoľkí ministri z členských štátov EÚ a kandidátskych krajín, ako aj George Soros, predseda Open Society Institute, Shigeo Katsu, viceprezident Svetovej banky a Romani Rose, predseda Ústrednej rady nemeckých Sintov a Rómov.

Priame zaangažovanie rómskych organizácií a zástupcov je hlavnou črtou tohto podujatia. Medzi týmito zástupcami budú dve členky Európskeho parlamentu rómskeho pôvodu, Lívia Járóka (EPP-ED, HU) a Viktória Mohácsi (ALDE-HU).

V rámci sociálnej agendy z 2. júla 2008 Komisia stanovila obnovený záväzok nediskriminácie vo všeobecnosti a konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie Rómov. Predložený pracovný dokument sa zaoberá nástrojmi a politikami dostupnými na úrovni EÚ na podporu začlenenia Rómov (IP/08/1072, MEMO/08/462). Zo záverov dokumentu vyplýva, že napriek tomu, že existuje efektívny rámec dostupných legislatívnych a finančných nástrojov a nástrojov na koordináciu politík a že tieto nástroje sa stále viac využívajú, uplatňovanie opatrení v členských štátoch zostáva nedostatočné.

Samit predstavuje ďalší krok v tomto procese a zameriava sa na podporu spoločnej zaangažovanosti členských štátov, inštitúcií EÚ a občianskej spoločnosti. Jeho závery budú predmetom diskusií hlavných predstaviteľov EÚ na zasadnutí Európskej rady v decembri 2008.

Ďalšie informácie

Informácie o podujatí a program

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Opatrenia Európskej komisie v súvislosti s rómskou otázkou

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Európsky rok medzikultúrneho dialógu

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Správa vo forme videozáznamu: Ochrana práv Rómov v EÚ
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar