Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

Bruksela, dnia 16 września 2008 r.

Szczyt promujący wspólne zobowiązanie w kierunku zwiększenia integracji milionów Romów

Komisja Europejska zainauguruje dzisiaj pierwszy na szczeblu UE szczyt poświęcony poprawie sytuacji wspólnot romskich we wszystkich państwach Unii. Odbywający się w Brukseli szczyt ma na celu promowanie wspólnego zobowiązania przedstawicieli organów krajowych, instytucji europejskich i organizacji obywatelskich do zajęcia się szeroko rozpowszechnioną dyskryminacją i wykluczeniem, jakiego doświadczają miliony Europejczyków romskiego pochodzenia (zob. też MEMO/08/559).

„W XXI w. sytuacja Romów jest plamą na sumieniu Europy”, powiedział Vladimír Špidla, komisarz ds. równości szans. „Jest to wieloraki i złożony problem, dysponujemy jednak skutecznymi środkami, aby poprawić integrację Romów – prawnymi, finansowymi i społecznymi. To, czego teraz potrzebujemy, to wspólne zobowiązanie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim do lepszego wykorzystania tych środków i zagwarantowania romskim wspólnotom we wszystkich państwach Unii lepszej przyszłości. Sytuację zmieni tylko zaangażowanie nas wszystkich”.

Podczas dzisiejszego szczytu po raz pierwszy zbiorą się instytucje unijne, rządy państw członkowskich i organizacje obywatelskie reprezentujące wspólnoty romskie z całej Europy, aby na najwyższym szczeblu rozmawiać o sytuacji Romów w UE i szukać sposobów, aby ją poprawić. Dyskryminacja ze względu na rasę i pochodzenie etniczne jest zabroniona w UE we wszystkich sferach życia (dyrektywa 2000/43/EWG). Jednak dyskryminacja Romów nadal jest faktem, a 77% Europejczyków uważa, że romskie pochodzenie stanowi w Europie wadę.

Szczyt zostanie otwarty przez przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, a udział w nim wezmą niektórzy członkowie Komisji, w tym wiceprzewodniczący Barrot (sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne), komisarz Špidla oraz komisarz Figel (edukacja, szkolenia, kultura i młodzież).

Oprócz nich obecni będą: Bernard Kouchner, minister spraw zagranicznych i europejskich oraz Christine Boutin, minister mieszkalnictwa i polityki miejskiej (z ramienia prezydencji francuskiej), wielu ministrów państw członkowskich i krajów kandydujących, a także George Soros, prezes Open Society Institute, Shigeo Katsu, wiceprezes Banku Światowego oraz Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów.

Największym walorem szczytu jest bezpośrednie zaangażowanie organizacji i przedstawicieli romskich, wśród nich dwóch członków Parlamentu Europejskiego romskiego pochodzenia, Lívii Járóki (EPL-ED, Węgry) i Viktórii Mohácsi (ALDE, Węgry).

W Agendzie Społecznej z dnia 2 lipca 2008 r. Komisja ponowiła swoje zobowiązanie do niedyskryminowania jako takiego, a w szczególności do działania w kierunku poprawy sytuacji Romów. Dokument roboczy, jaki został przedstawiony, zawiera przegląd instrumentów i działań politycznych dostępnych na szczeblu UE w celu promowania integracji Romów (IP/08/1072, MEMO/08/462). W podsumowaniu stwierdzono, że istnieją silne ramy koordynacji środków prawnych, finansowych oraz politycznych, które są wykorzystywane w coraz większym stopniu, jednak ich realizacja w państwach członkowskich nadal pozostawia wiele do życzenia.

Szczyt stanowi kolejny krok na tej drodze i ma na celu wspieranie i promowanie wspólnego zobowiązania państw członkowskich, instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski ze szczytu zostaną włączone do rozmów przywódców UE podczas obrad Rady Europejskiej w grudniu 2008 r.

Dalsze informacje

Informacje i program szczytu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Działania Komisji Europejskiej na rzecz Romów

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Komunikat wideo: Obrona praw Romów w UE
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar