Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

2008 m. rugsėjo 16 d. Briuselis

Aukščiausiojo lygio susitikime skatinamas bendras įsipareigojimas, gerinti visų romų tautybės asmenų įtrauktį

Šiandien Europos Komisija ES mastu pradeda pirmąjį aukščiausiojo lygio susitikimą romų bendruomenių padėčiai visoje Europos Sąjungoje gerinti. Briuselyje vykstančio susitikimo tikslas – skatinti bendrą šalių, Europos ir pilietinės visuomenės atstovų įsipareigojimą įveikti paplitusią diskriminaciją ir atskirtį, su kuria susiduria begalė romų kilmės europiečių (taip pat žr. MEMO/08/559).

„Romų padėtis dvidešimt pirmajame amžiuje yra gėda Europai. – teigė už lygias galimybes atsakingas Komisijos narys Vladimíras Špidla. – Problemų daug, jos sudėtingos, bet yra ir priemonių įtraukčiai palengvinti – įstatymai, finansavimas ir dalijimasis veiksmingais politiniais sprendimais. Dabar reikia bendro vietos, regiono, šalies ir Europos lygmens įsipareigojimo šias priemones pritaikyti geriau ir užtikrinti geresnę romų bendruomenių ateitį Europos Sąjungoje. Padėtis pasikeis, jeigu visi prisiimsime atsakomybę.“

Šiandien aukščiausiojo lygio susitikime pirmą kartą ES institucijos, šalių vyriausybės ir pilietinės visuomeninės organizacijos, atstovaujančios visos Europos romų bendruomenei, susitinka aukščiausiu lygiu aptarti romų padėties ES ir rasti būdų ją pagerinti. Diskriminacija dėl rasės ir etninės kilmės uždrausta visose ES gyvenimo srityse (Direktyva 2000/43/EEB). Tačiau romų diskriminacija tęsiasi, o 77 % europiečių mano, kad būti romu Europoje yra trūkumas.

Susitikimą pradės Komisijos pirmininkas Barroso; jame dalyvaus kiti svarbūs Komisijos nariai, tarp jų ir Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Barrot (teisingumas ir vidaus reikalai), Komisijos narys V. Špidla bei Komisijos narys J. Figel (švietimas, mokymas, kultūra ir jaunimas).

Be jų, susitikime taip pat dalyvaus užsienio ir Europos reikalų ministras Bernardas Kouchner, būsto ir miesto reikalų ministrė Christine Boutin (ES pirmininkaujančios Prancūzijos atstovai), keletas ES valstybių narių ir šalių kandidačių ministrų, Atviros visuomenės instituto pirmininkas George Soros, Pasaulio banko viceprezidentas Shigeo Katsu ir Vokietijos sinti ir romų centrinės tarybos pirmininkas Romani Rose.

Susitikimas yra išskirtinis dėl to, kad jame tiesiogiai dalyvauja romų organizacijos ir jų atstovai. Tarp šių atstovų – dvi romų kilmės Europos Parlamento narės: Lívia Járóka (EPP-ED, Vengrija) ir Viktória Mohácsi (ALDE, Vengrija).

2008 m. liepos mėn. 2 d. socialinėje darbotvarkėje Komisija paskelbė atnaujintą bendrą nediskriminavimo įsipareigojimą ir romų padėties gerinimo veiksmus. Pristatytame darbiniame dokumente apžvelgiamos ES lygmens romų įtraukties skatinimo priemonės ir strategija (IP/08/1072, MEMO/08/462). Dokumente teigiama, kad turime stiprią teisinių, finansinių ir politinių derinimo priemonių sistemą ir ja vis dažniau naudojamės, tačiau valstybės narės nepakankamai sparčiai šias priemones įgyvendina.

Šis aukščiausiojo lygio susitikimas – dar vienas žingsnis šia kryptimi, o jo tikslas – remti ir skatinti valstybes nares, ES institucijas ir pilietinę visuomenę bendrai įsipareigoti. Išvados bus įtrauktos į ES vadovų debatus per 2008 m. gruodžio mėn. Europos Tarybos susitikimą.

Išsamesnė informacija

Susitikimo informacija ir programa

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Romų tautybės asmenims skirti Komisijos veiksmai

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Europos tarpkultūrinio dialogo metai

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Vaizdo naujienos Romų teisių apsauga ES
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar