Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Σύνοδος κορυφής με στόχο την από κοινού ανάληψη δέσμευσης για βελτίωση της ένταξης εκατομμυρίων Ρομ

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά σήμερα η πρώτη σύνοδος κορυφής σε επίπεδο ΕΕ με αντικείμενο τη βελτίωση της κατάστασης των κοινοτήτων Ρομ σε όλη την Ένωση. Η σύνοδος αυτή πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες και αποσκοπεί στην προώθηση της από κοινού ανάληψης δέσμευσης από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, της Ευρώπης και της κοινωνίας των πολιτών για καταπολέμηση των εκτεταμένων διακρίσεων και του αποκλεισμού εκατομμυρίων Ευρωπαίων καταγωγής Ρομ (βλ. επίσης MEMO/08/559).

«Καθώς διανύουμε τον 21ο αιώνα, η κατάσταση των Ρομ αμαυρώνει τη συνείδηση της Ευρώπης», ανέφερε ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα ίσων ευκαιριών, κ. Vladimír Špidla. «Τα προβλήματα είναι πολλαπλά και σύνθετα, αλλά διαθέτουμε τα μέσα για να βελτιώσουμε την ένταξη των Ρομ –νομοθετικά μέσα, χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και μέσα που σχετίζονται με την ανταλλαγή αποτελεσματικών πολιτικών. Σήμερα χρειαζόμαστε την από κοινού ανάληψη δέσμευσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για καλύτερη χρήση των μέσων αυτών και για εξασφάλιση καλύτερου μέλλοντος για τις κοινότητες Ρομ σε όλη την ΕΕ. Η κατάσταση θα αλλάξει μόνον εάν δεσμευθούν όλοι.»

Η σημερινή σύνοδος κορυφής σηματοδοτεί την πρώτη φορά που θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικές αρχές και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν την κοινότητα των Ρομ από όλη την Ευρώπη έρχονται σε επαφή στο ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση των Ρομ στην ΕΕ και τους τρόπους βελτίωσής της. Οι διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής απαγορεύονται στην ΕΕ σε όλους τους τομείς του βίου (οδηγία 2000/43/ΕΚ). Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των Ρομ και οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 77% θεωρούν ότι το να είναι κανείς Ρομ συνιστά μειονέκτημα στην Ευρώπη.

Την έναρξη της συνόδου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, ενώ θα συμμετάσχουν άλλα αρμόδια μέλη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων του αντιπροέδρου κ. Barrot (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις), του επιτρόπου κ. Špidla και του επιτρόπου κ. Figel (Εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός και νεολαία).

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης ο κ. Bernard Kouchner, υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και η κα Christine Boutin, υπουργός Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων (εξ ονόματος της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ), υπουργοί κρατών μελών της ΕΕ και υποψηφίων χωρών, καθώς και ο κ. George Soros, πρόεδρος του Open Society Institute, ο κ. Shigeo Katsu, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, και ο κ. Romani Rose, πρόεδρος του γερμανικού κεντρικού συμβουλίου Σίντι και Ρομ.

Βασικό χαρακτηριστικό της συνόδου είναι η άμεση συμμετοχή ενώσεων και εκπροσώπων Ρομ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται δύο μέλη καταγωγής Ρομ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κα Lívia Járóka (EPP-ED, HU) και η κα Viktória Mohácsi (ALDE, HU).

Στην κοινωνική ατζέντα της 2ας Ιουλίου 2008, η Επιτροπή παρουσίασε μια ανανεωμένη δέσμευση για καταπολέμηση των διακρίσεων γενικά και για ανάληψη δράσης με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομ πιο συγκεκριμένα. Το έγγραφο εργασίας που παρουσιάστηκε εξετάζει τα μέσα και τις πολιτικές που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση της ένταξης των Ρομ (IP/08/1072, MEMO/08/462). Στο έγγραφο αυτό συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει ισχυρό πλαίσιο νομοθετικών μέσων, οικονομικών μέσων και μέσων συντονισμού πολιτικών και ότι τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς την υλοποίησή τους στα κράτη μέλη.

Η σύνοδος αποτελεί το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και αποσκοπεί στην υποστήριξη και την προώθηση μιας κοινής δέσμευσης από τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών. Τα συμπεράσματα θα συζητηθούν από τους ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες και πρόγραμμα της συνόδου

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ρομ

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Μαγνητοσκοπημένο ανακοινωθέν Τύπου: Προάσπιση των δικαιωμάτων των Ρομ στην ΕΕ
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar