Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/08/1312

Bruksela, dnia 10 września 2008 r.

Komisja Europejska wraz z grupą EBI uruchamiają nową inicjatywę JASMINE z myślą o rozwoju w Europie instytucji mikrokredowych służących wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu.

Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner uczestniczy w sesji zamykającej coroczną konferencję Europejskiej Sieci Mikrofinansowania w Nicei (Francja) zorganizowanej pod egidą francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Instytucje zajmujące się mikrokredytami zdecydowały się w bieżącym roku zwrócić uwagę na inicjatywę „na rzecz rozwoju mikrokredytów służących wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu” uruchomioną przez Komisję Europejską w listopadzie 2007 r. Przy tej okazji Danuta Hübner ogłosiła powstanie nowego instrumentu, którego celem jest zwiększenie dostępności mikrokredytów w Europie.

„Mikrokredyt jest jedną z możliwości, które trzeba wykorzystać, aby wzmacniać wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie zgodnie z celami strategii lizbońskiej. W chwili obecnej mamy do czynienia z poważnymi rozbieżnościami między bardzo ograniczoną ofertą dostępnych w Europie mikrokredytów i liczbą osób, które chcą założyć lub rozwijać przedsiębiorstwo, lecz które nie mają dostępu do tradycyjnych kredytów bankowych. Unia Europejska rozpoczyna więc nowatorską inicjatywę, która da nowy impuls temu sektorowi" stwierdziła komisarz Hübner.

Komisja Europejska i grupa EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny) opracowały wspólną inicjatywę o nazwie JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance institutions in Europe – Wspólne Działania na rzecz Wspierania Instytucji Mikrokredytowych w Europie).

• Inicjatywa ta przewiduje z jednej strony dostarczenie pomocy technicznej instytucjom udzielającym mikrokredytów, aby pomóc im w uzyskaniu pozycji wiarygodnych pośredników finansowych i ułatwić dostęp do kapitału. Komórka zajmująca się JASMINE, która powstanie w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), będzie miała za zadanie ocenić plany operacyjne instytucji mikrokredytowych wnioskujących o finansowanie oraz pomoże im osiągnąć wysoki poziom jakości w zarządzaniu, włącznie z zarządzaniem finansowym, oraz w ich polityce handlowej. Celem tych działań jest nakierowanie ww. instytucji na przyjęcie „dobrych praktyk” pozwalających na uzyskanie przez nie znaku jakości. Inicjatywa JASMINE będzie również miała swój udział w szkoleniach i działaniach reklamowych dotyczących europejskiej inicjatywy na rzecz mikrokredytów przygotowanych z myślą o państwach członkowskich, regionach, bankach i instytucjach mikrokredytowych.

• Z drugiej strony inicjatywa ta ma na celu finansowanie operacji najbardziej obiecujących instytucji innych niż bankowe, aby mogły one udzielać większej ilości pożyczek podmiotom realizującym projekty. Komórka JASMINE będzie badać wiarygodność składanych wniosków oraz będzie przedstawiać propozycje dotyczące zapewnienia współfinansowania tych operacji przez EBI i partnerów prywatnych.

Oryginalność JASMINE polega na łączeniu potencjału różnych instytucji Unii Europejskiej (Komisji, EBI, Parlamentu) oraz banków publicznych i prywatnych, sieci EUROFI (grupa dyskusyjna zajmująca się usługami finansowymi i bankowymi w Europie), jak również innych donatorów. Realizacja projektu rozpocznie się na początku 2009 r. poprzez fazę pilotażową, która powinna potrwać trzy lata. Kapitał początkowy przeznaczony na całość projektu wynosi około 50 mln EUR. Komisja Europejska wraz z EFI przyczynią się do uruchomienia tej inicjatywy poprzez udostępnienie środków w ramach polityki spójności oraz środków będących do dyspozycji grupy EBI/EFI oraz innych partnerów finansowych.

Kontekst

JASMINE jest jednym z działań ogłoszonych w komunikacie dotyczącym rozwoju mikrokredytu w Europie przyjętym przez Komisję Europejską w listopadzie 2007 r. (patrz IP/07/1713). Inicjatywa ta ma na celu uzupełnienie inicjatywy JEREMI uruchomionej wspólnie przez Komisję Europejską i EBI w 2006 r., która umożliwia państwom członkowskim i regionom UE przekształcenie części środków pochodzących z ich puli funduszy strukturalnych w produkty finansowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z przewidywaniami opartymi na danych Eurostatu potencjalny popyt na mikrokredyty w UE kształtuje się na poziomie 700 000 nowych pożyczek, co w perspektywie krótkookresowej daje kwotę około 6,3 mld euro. Zwłaszcza osoby niekwalifikujące się do skorzystania z klasycznych usług finansowych mogłyby się ubiegać o takie mikropożyczki. Należy zatem poszukać innych źródeł finansowania: instytucje mikrofinansowe są dobrymi pośrednikami, lecz brakuje im kapitału.

Konferencja Europejskiej Sieci Mikrofinansowania, która ma miejsce w Nicei, zgromadziła około 400 uczestników reprezentujących zarówno banki, jak i naukowców, specjalistów z tego sektora, inwestorów, przedstawicieli rządów regionalnych i krajowych, przedstawicieli Komisji Europejskiej, decydentów politycznych i sektor prywatny.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm

http://www.european-microfinance.org


Side Bar