Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1305

Bryssel den 10 september 2008

Mellanliggande prognos för EU: Kraftigare konjunkturavmattning än väntat

Den ekonomiska tillväxten beräknas bli 1,4 % i år i Europeiska unionen (1,3 % i euroområdet) – cirka en halv procentenhet lägre än i prognosen från april. De främsta riskerna på nedåtsidan som togs upp i vårprognosen har slagit in i form av en fördjupad finansiell oro, snabbt stigande råvarupriser, och de chocker som drabbat flera fastighetsmarknader sprider sig vidare. Den genomsnittliga inflationen förväntas i år bli 3,8 % i EU och 3,6 % i euroområdet till följd av de fortsatt kraftiga råvaruprisökningarna. Detta innebär en uppskrivning av inflationsprognosen, samtidigt som inflationen kan ha nått en vändpunkt i och med att effekterna av tidigare ökningar i energi- och livsmedelspriser gradvis förväntas klinga av under de kommande månaderna.

”Turbulensen på finansmarknaderna som nu pågått i ett år, de under samma period nästan fördubblade energipriserna och den korrigering av huspriserna som konstaterats på vissa marknader har haft en inverkan på ekonomin, även om den senaste tidens nedgång i priset på olja och andra råvaror liksom dämpningen av eurons växelkurs inneburit en viss lättnad. I denna besvärliga och osäkra omgivning måste vi ta lärdom av tidigare misstag och hålla fast vid den utstakade kursen. För att även framöver kunna skapa nya arbetstillfällen och bättre stå emot externa chocker är det mycket viktigt att EU:s reformprogram fullföljs. Vi måste öka takten i genomförandet av färdplanen för att medverka till att återställa förtroendet på de finansiella marknaderna och bibehålla de förbättringar av de offentliga finanserna som uppnåtts för att inte öka bördan för kommande generationer, som redan kommer ställas inför utmaningen av en åldrande befolkning” säger Joaquín Almunia kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

I takt med att den globala nedgången tilltog, har produktionen börjat sjunka i flera utvecklade ekonomier under det andra kvartalet i år, något som i vissa länder också orsakats av en kraschlandning för bygg- och fastighetssektorn. BNP minskade med 0,1 % i EU och 0,2 % i euroområdet. Detta avspeglar delvis en rekyl efter den oväntat kraftiga tillväxten under det första kvartalet, som i viss utsträckning förklarades av tillfälliga faktorer. De fortsatt ökande råvarupriserna, den pågående finansiella turbulensen och, i vissa fall, en omskakad fastighetsmarknad har medfört ett försämrat förtroende för den ekonomiska utvecklingen, ytterligare ökande kapitalkostnader och kraftigt stigande inflation, vilket har bromsat den inhemska efterfrågan.

Kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans räknar nu med att tillväxten 2008 kommer att uppgå till 1,4 % i EU och 1,3 % i euroområdet, vilket är en nedskrivning med 0,6 respektive 0,4 procentenheter i förhållande till vårprognosen. Denna prognos baseras på uppdaterade beräkningar för Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Förenade kungariket vilka tillsammans står för omkring 80 % av EU:s BNP.

Alltmer ogynnsamma villkor i omvärlden

Den globala ekonomiska situationen och utsikterna för världsekonomin förblir osäkra. Ett år efter det att den finansiella turbulensen bröt ut är situationen för det internationella finansiella systemet fortsatt skakig och flera viktiga kreditmarknader är fortfarande utsatta för allvarliga störningar. Råvarupriser, särskilt energi- och livsmedelspriser, har skjutit i höjden sedan sista kvartalet 2007, vilket har spätt på inflationen – även om råoljepriset liksom priset på andra råvaror har sjunkit i förhållande till deras högsta noteringar tidigare under sommaren. Näringslivets och konsumenternas förtroende har sjunkit väsentligt till nivåer som ligger betydligt under deras långsiktiga genomsnittsnivå. Även om tillväxten hittills varit fortsatt robust i de nya industriländerna står en ekonomisk avmattning för dörren.

De europeiska ekonomierna var i allmänhet sunda innan den finansiella turbulensen bröt ut förra sommaren. Det fanns inte några stora obalanser i EU och euroområdet som helhet, även om detta inte nödvändigtvis var fallet i alla sektorer och medlemsstater. Den ekonomiska aktiviteten låg kvar på en ganska hög nivå, även om den finansiella turbulensen hade en omedelbar negativ effekt på vissa konfidensindikatorer. I takt med att den globala motvinden tilltog under de gångna kvartalen konstaterades emellertid mer allmänt sjunkande konfidensindikatorer i flertalet branscher och medlemsstater (med en särskilt kraftig nedgång i Spanien och Förenade kungariket för den indikator som mäter förtroendet när det gäller den allmänna ekonomiska utvecklingen). Efter hand har också den uppmätta ekonomiska aktiviteten försvagats. Olika indikatorer, som industriproduktion, orderingång och detaljhandelns försäljning pekar på en avtagande underliggande tillväxt i både EU och euroområdet de senaste månaderna. De senaste konjunkturbarometrarna antyder också ogynnsamma ekonomiska utsikter för ekonomierna i EU den närmaste framtiden.

Det beräknade avtagande inflationstrycket, som förväntas kunna stötta hushållens disponibla inkomster och konsumtion i större utsträckning under det fjärde kvartalet, utgör en av de faktorer som kan komma att bryta trenden.

Inflationen vid en vändpunkt

Konsumentprisinflationen fortsatte att stiga de senaste månaderna och drevs upp av höga råvarupriser. Energi- och livsmedelsprisernas bidrag till den nominella inflationen ökade markant och uppgick till 1,7 procentenheter respektive 1,2 procentenheter i juli. Den nominella inflationen dämpades något i augusti och låg på 3,8 % i euroområdet, vilket var en minskning från den rekordhöga nivå som redovisades i juli (4,0 %).

Uppskrivningen av inflationsprognosen avspeglar att inflationsutfallet blivit sämre sedan vårprognosen. Den gradvis avklingande effekten av tidigare prisökningar på energi och livsmedel under de kommande månaderna tyder emellertid på att inflationen kan ha nått en vändpunkt. Det som avgör inflationsutvecklingen i båda regionerna kommer inte desto mindre att vara hur råvarumarknaderna utvecklas framöver och även förmågan att bemästra andrahandseffekter.

Riskbedömning

Nedåtriskerna i fråga om tillväxtutsikterna överväger fortfarande. De avgörande faktorerna för tillväxtutsikterna kommer närmare bestämt fortfarande att vara utvecklingen på råvaru- och finansmarknaderna och de tekniska antagandena kan också komma att överraska på nedåtsidan på samma sätt som de gjort i det senaste prognosarbetet. Andra risker sammanhänger med den underliggande styrkan i den amerikanska ekonomin, nya krav på protektionistiska eller andra handelssnedvridande åtgärder, liksom vissa EU-länders ekonomiers förmåga att korrigera sina interna och externa obalanser. Riskerna när det gäller inflationsutsikterna förefaller något mer balanserade, trots att riskerna på uppåtsidan fortfarande överväger. Särskilt går det inte att utesluta risken för andrahandseffekter trots att den ekonomiska aktiviteten förväntas bromsa in kraftigt, även om det hittills inte finns några tecken på utbredda sådana effekter.

En mer detaljerad rapport kan läsas på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm

Tabell 1: Real BNP tillväxt
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Anmärkning: Kvartalsuppgifterna är justerade för arbetsdagar och säsongsrensade, men årsuppgifterna är orensade.

Tabell 2: Konsumentprisinflation
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Side Bar