Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1305

Bryssel 10. syyskuuta 2008

EU:n väliennusteessa ennakoidaan talouskasvun hidastuvan odotettua enemmän

Talouskasvun odotetaan olevan Euroopan unionissa tänä vuonna 1,4 prosenttia (1,3 prosenttia euroalueella) eli noin ½ prosenttiyksikköä vähemmän kuin huhtikuun talousennusteen mukaan. Kevään talousennusteessa esitetyt keskeiset talouskasvun hidastumiseen liittyvät riskit ovat toteutuneet, kun rahoitusmarkkinoiden kuohunta on syventynyt, hyödykkeiden hinnat ovat nousseet huomattavasti ja asuntomarkkinoiden kriisi on levinnyt entistä laajemmalle. Keskimääräisen inflaation odotetaan tänä vuonna olevan 3,8 prosenttia EU:ssa ja 3,6 prosenttia euroalueella, sillä hyödykkeiden hinnannousu on yhä nopeaa. Inflaatioennustetta on tarkistettu ylöspäin, vaikka inflaation hidastuminen saattaakin jo olla käsillä, sillä energian ja elintarvikkeiden aiempien hinnankorotusten vaikutukset häviävät vähitellen tulevina kuukausina.

”Rahoitusmarkkinoiden kuohunnan jatkuminen vuoden verran, energianhinnan lähes kaksinkertaistuminen samaan aikaan ja joillakin asuntomarkkinoilla käynnissä oleva korjausliike ovat vaikuttaneet talouteen, vaikka öljyn ja muiden hyödykkeiden äskettäinen hinnanlasku ja euron kurssiin kohdistuvien paineiden hellittäminen ovat helpottaneet tilannetta jonkin verran. Tässä vaikeassa ja epävarmassa ympäristössä meidän on opittava aiemmista virheistämme ja oltava toimissamme vakaita. Euroopan uudistussuunnitelman jatkaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta työpaikkoja syntyy jatkossakin ja ulkoisista häiriöistä selvitään paremmin. Meidän on nopeutettava etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta luottamus rahoitusmarkkinoihin palautuu ja julkisen talouden koheneminen on pysyvää. Näin emme aiheuta lisärasitetta tuleville sukupolville, joilla on jo haasteenaan väestön ikääntyminen,” totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia.

Maailmanlaajuisten häiriöiden lisääntyessä tuotanto kääntyi useissa kehittyneissä talouksissa laskuun tämän vuoden toisella neljänneksellä. Joissakin maissa tuotannon supistuminen johtui myös asuntomarkkinoiden romahtamisesta. BKT supistui 0,1 prosenttia EU:ssa ja 0,2 prosenttia euroalueella. Osasyynä oli ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen vahva kasvu, joka tietyissä määrin oli johtunut tilapäisistä tekijöistä. Lisäksi hyödykkeiden jatkuva hinnannousu, kuohunnan jatkuminen rahoitusmarkkinoilla ja joissakin tapauksissa asuntomarkkinoiden kriisi heikensivät luottamusta, nostivat pääomakuluja entisestään ja kiihdyttivät kuluttajahintainflaatiota, mikä jarrutti kotimaista kysyntää.

Komission talouden ja rahoituksen pääosasto ennustaa talouskasvun olevan tänä vuonna 1,4 prosenttia EU:ssa ja 1,3 prosenttia euroalueella. Tämä merkitsee lukujen tarkistamista alaspäin 0,6 prosenttiyksikköä EU:n ja 0,4 prosenttiyksikköä euroalueen osalta viime kevään talousennusteesta. Laskentaperusteena on käytetty Alankomaita, Espanjaa, Italiaa, Puolaa, Ranskaa, Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia tarkistettuja ennusteita. Kyseisten maiden osuus on yhteensä noin 80 prosenttia EU:n BKT:stä.

Ulkoiset olosuhteet muuttuvat yhä epäedullisimmiksi

Taloustilanne ja -ennusteet ovat edelleen poikkeuksellisen epävarmalla pohjalla koko maailmassa. Nyt kun rahoitusmarkkinoiden kuohunta on jatkunut jo vuoden verran, kansainvälinen rahoitusjärjestelmä on edelleen haavoittuvainen, sillä useilla keskeisillä luottomarkkinoilla on yhä vakavia häiriöitä. Hyödykkeiden, erityisesti energian ja elintarvikkeiden hinnat, ovat nousseet huomattavasti vuoden 2007 viimeisen neljänneksen jälkeen, mikä on kiihdyttänyt inflaatiota, vaikka öljyn ja muiden hyödykkeiden hinnat ovatkin laskeneet tämän kesän huipputasolta. Yritysten ja kuluttajien luottamus on romahtanut paljon alle pitkän aikavälin keskiarvojen. Vaikka voimakkaasti kasvavan talouden maissa kasvu on pysynyt tähän mennessä vakaana, horisontissa häilyy talouden huomattava maailmanlaajuinen hidastuminen.

Euroopan kansantaloudet olivat yleisesti ottaen vakaita ennen kuin rahoitusmarkkinoiden kuohunta käynnistyi vuoden 2007 kesällä. EU:ssa ja euroalueella ei kokonaisuutena tarkasteltuna ollut merkittäviä epätasapainotekijöitä, vaikkei tämä ehkä pädekään kaikkiin aloihin tai jäsenvaltioihin. Toimeliaisuus jatkui edelleen suhteellisen hyvänä, vaikka taloudelliset vaikeudet vaikuttivat heti kielteisesti joihinkin luottamusindikaattoreihin. Kun maailmanlaajuiset häiriöt lisääntyivät viime vuosineljänneksellä, luottamusindikaattorit laskivat kuitenkin yleisemmin kaikilla aloilla ja kaikissa jäsenvaltioissa (erityisesti koko talouden ilmapiiri-indikaattori laski huomattavasti Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Lopulta myös talouden toimeliaisuuden mittarit kääntyivät laskuun. Eri indikaattorit, kuten teollisuustuotanto, tilaukset ja vähittäismyynti, viittaavat kasvuvauhdin hidastumiseen sekä EU:ssa että euroalueella viime kuukausina. Viimeaikaiset kyselyt enteilevät myös synkkiä talousnäkymiä EU:ssa.

Inflaation ennustetun hidastumisen odotetaan tukevan kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta aiempaa paremmin neljännellä vuosineljänneksellä. Tämä on yksi kehityssuunnan ehkä kääntävistä tekijöistä.

Inflaation hidastuminen käsillä

Hyödykkeiden hintojen pysytellessä korkealla kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt viime kuukausina. Energian ja elintarvikkeiden hintojen vaikutus kuluttajahintainflaatioon kasvoi huomattavasti 1,7 prosenttiyksikköön EU:ssa ja 1,2 prosenttiyksikköön euroalueella heinäkuussa. Kuluttajahintainflaatio hidastui jonkin verran elokuussa 3,8 prosenttiin euroalueella heinäkuun ennätyskorkealta tasolta (4,0 prosenttia).

Inflaatiolukujen tarkistaminen ylöspäin osoittaa, että toteutuma on ollut odotettua heikompi kevään talousennusteen jälkeen. Energian ja elintarvikkeiden aiempien hinnankorotusten vaikutusten odotetaan kuitenkin vähitellen häviävän tulevina kuukausina, mikä enteilee sitä, että inflaation hidastuminen saattaa olla käsillä. Hyödykemarkkinoiden tuleva kehitys sekä valmiudet selvitä kerrannaisvaikutuksista ovat kuitenkin keskeisiä tekijöitä molempien alueiden inflaationäkymissä.

Riskinarviointi

Kasvunäkymät ovat edelleen vaarassa heikentyä. Hyödyke- ja rahoitusmarkkinoiden kehitys on erityisesti keskeisessä asemassa kasvunäkymien muotoutumisessa, ja tekniset oletukset voivat myös yllättää kielteisesti, kuten on käynyt viimeisimmillä ennustejaksoilla. On myös muita riskejä, jotka liittyvät Yhdysvaltain talouden vahvuuteen, uusiin protektionistisiin ja muihin kauppaa vääristäviin toimenpiteisiin, joita nykyisin peräänkuulutetaan, sekä joidenkin EU-maiden valmiuksiin mukauttaa sisäistä ja ulkoista epätasapainoaan. Inflaationäkymiin kohdistuvat riskit vaikuttavat hieman tasapainoisemmilta, vaikka nekin ovat yhä hieman koholla. Vaikka taloudellinen toimeliaisuus hidastuu huomattavasti, kerrannaisvaikutusten riskiä ei eritoten voida sulkea pois. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan näyttöä tällaisista laaja-alaisista vaikutuksista.

Yksityiskohtaisempia tietoja aiheesta:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm

Taulukko 1: BKT:n määrän kasvu
[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Huomautus: vuosineljänneksiin liittyvät luvut on työpäivä- ja kausitasoitettu, mutta vuotuisia lukuja ei ole mukautettu.


Taulukko 2: Kuluttajahintainflaatio
[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]Side Bar