Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1305

Brussels, den 10. September 2008

Foreløbig prognose for EU lyder på hurtigere opbremsning end ventet

Den økonomiske vækst i år ventes nu at lande på 1,4 % i EU (1,3 % i euroområdet), ca. 0,5 procentpoint lavere end forventet i april. De største negative risici, der blev udpeget ved forårets prognose, er blevet til virkelighed, idet uroen på finansmarkederne er forværret, råvareprisernes himmelflugt er fortsat, og krisen på boligmarkederne har forplantet sig yderligere. Inflationen ventes i år at blive på gennemsnitligt 3,8 % i EU og 3,6 % i euroområdet som følge af den fortsat voldsomme stigning i råvarepriserne. Det er en revision i opadgående retning, men inflationen er måske ved at vende, idet virkningerne af de tidligere stigninger i energi- og fødevarepriserne vil tage af over de kommende måneder.

"Konstant uro på finansmarkederne i et helt år, en næsten fordobling af energipriserne i samme periode og tilpasninger på nogle boligmarkeder har alt sammen påvirket økonomien, selv om de seneste fald i priserne på olie og andre råvarer og en vigende eurokurs har haft en afdæmpende virkning. Vi må i denne vanskelige og usikre situation tage ved lære af tidligere fejltagelser og blive ved med at arbejde i samme retning. En videreførelse af reformplanerne i Europa er en afgørende forudsætning for, at der kan skabes nye arbejdspladser, og for, at udefrakommende påvirkninger kan håndteres bedre. Vi er nødt til at fremskynde implementeringen af køreplanen for at være med til at genskabe tilliden på finansmarkederne og fastholde forbedringerne i de offentlige finanser, så der ikke lægges nye byrder på de kommende generationer, der i forvejen står over for problemerne med en aldrende befolkning", udtalte Joaquín Almunia, der er kommissær for økonomiske og monetære anliggender.

I takt med, at den økonomiske modvind er taget til i styrke på verdensplan, er outputtet i andet kvartal i år begyndt at falde i flere af de udviklede økonomier, hvilket i nogle lande er hjulpet på vej af et kollaps i boligsektoren. BNP faldt i EU med 0,1 % og i euroområdet med 0,2 %. Det er til dels tilbageslaget fra en uventet stor vækst i første kvartal, som i nogen grad skyldtes forbigående faktorer. Dertil kommer, at stadigt stigende råvarepriser, fortsat uro på finansmarkederne og i nogle tilfælde krise på boligmarkederne har medført, at tilliden er smuldret, kapitalomkostningerne steget yderligere og forbrugerprisinflationen blusset op, og det har bremset efterspørgslen på hjemmemarkederne.

Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender forventer nu en vækst på 1,4 % i EU og 1,3 % i euroområdet i 2008 - det er henholdsvis 0,6 og 0,4 procentpoint lavere end i forårets prognose. Tallene er beregnet ud fra ajourførte fremskrivninger for Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige, som tilsammen står for omkring 80 % af EU's BNP.

Mere og mere ugunstige ydre forhold

Den globale økonomiske situation og fremtidsudsigterne er fortsat præget af usædvanlig stor usikkerhed. Et år efter at uroen brød ud på finansmarkederne, er situationen i det internationale finansielle system endnu ikke stabiliseret, og flere af de centrale kreditmarkeder fungerer stadig ikke normalt. Priserne på råvarer, især energi og fødevarer, er siden sidste kvartal af 2007 steget voldsomt og har dermed sat fart i inflationen, selv om olie- og andre råvarepriser nu ligger lavere end sommerens maksimum. Erhvervslivets og forbrugernes tillid er faldet betydeligt til langt under langtidsgennemsnittet. Selv om væksten hidtil har været upåvirket i de nye økonomier, lurer en økonomisk afmatning lige om hjørnet.

Inden den finansielle tumult sidste sommer var de europæiske økonomier generelt sunde. Der var ingen større ubalancer i EU og euroområdet som helhed, selv om det ikke gjaldt alle sektorer og alle medlemsstater. Aktiviteten holdt sig nogenlunde i gang, mens den finansielle krise havde umiddelbar negativ virkning for flere tillidsindikatorer. Efterhånden som den økonomiske modvind er vokset i styrke i de seneste kvartaler, har faldet i tillidsindikatorerne bredt sig til flere sektorer og medlemsstater (især i Spanien og Det Forenede Kongerige, hvor den samlede indikator for økonomiske forventninger er faldet drastisk). Senere er også nogle aktivitetsindikatorer begyndt at gå ned. En række indikatorer, f.eks. industriproduktion, ordrebeholdning og detailsalg, peger i retning af en opbremsning i den underliggende vækst i de seneste måneder såvel i EU som i euroområdet. De seneste undersøgelser tyder også på dårlige udsigter for de fremstormende EU-økonomier.

Det forventede fald i inflationen, som man regner med kan bidrage yderligere til at fastholde husholdningernes disponible indkomst og forbrug i fjerde kvartal, er en af de faktorer, der kan vende udviklingen.

Inflationen er ved at vende

De høje råvarepriser har drevet inflationen i forbrugerpriserne yderligere opad i de seneste måneder. Energi- og fødevareprisernes bidrag til inflationen er steget betydeligt og var i juli på henholdsvis 1,7 og 1,2 procentpoint. I euroområdet faldt inflationsraten lidt fra julis rekord på 4,0 % til 3,8 % i august.

Opjusteringen af inflationen afspejler, at resultatet er blevet dårligere end forventet i forårsprognosen. Virkningerne af tidligere stigninger i energi- og fødevarepriser vil gradvis tage af i løbet af de kommende måneder, og det kan varsle et vendepunkt for inflationen. Hvordan råvaremarkederne udvikler sig i fremtiden, og hvor godt anden runde-effekterne kan begrænses, bliver afgørende for, hvordan udsigterne for inflationen bliver i begge områder.

Risikovurdering

Udsigterne for væksten er præget af let negative risici. Det er især udviklingen på råvare- og finansmarkederne, der fortsat vil være de vigtigste faktorer for udsigterne for væksten, og de tekniske forudsætninger kan ligeledes tynge ned på den negative side, sådan som det er set i de senere prognoser. Også den amerikanske økonomis underliggende styrke, nye krav om protektionistiske og andre handelsforvridende foranstaltninger og endelig nogle af EU-landenes evne til at justere deres ubalancer indadtil og udadtil udgør risici. Risiciene for udsigterne for inflationen synes nogenlunde at opveje hinanden, men der er en lille overvægt til den positive side. Især er det risikoen for anden runde-effekter, der ikke kan udelukkes, selv hvis den økonomiske aktivitet skulle bremse hårdt op, men hidtil har der ikke været nogen tegn på sådanne effekter i større omfang.

En mere detaljeret rapport kan ses på følgende adresse:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm

Tabel 1: Real BNP-vækst (%)

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
NB: Kvartalstallene er justeret for arbejdsdage og årstid, mens tallene for hele året ikke er justeret.


Tabel 2: Inflation i forbrugerpriser
[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]


Side Bar