Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SL

IP/08/1262

Брюксел,20 август 2008 г.

Улесняване достъпа до статии върху научни изследвания, финансирани от ЕС: Европейската комисия стартира пилотен проект в Интернет

Бърз и надежден достъп до резултатите от научни изследвания, най-вече с помощта на Интернет, може да стимулира иновационното мислене, да спомогне за напредък при научните открития и да подпомогне развитието на силна икономика, основана на знанието. Европейската комисия търси възможно най-широко и ефективно разпространение на резултатите от изследванията, чието финансиране по 7-та Рамкова програма за научни изследвания (7РП) възлиза на повече от 50 милиарда евро за периода 2007—2013 година, като по този начин се стреми да гарантира максималното им въздействие и използване както в изследователските среди, така и извън тях. Днес Комисията стартира пилотен проект, който ще предостави неограничен достъп в Интернет до резултатите от изследвания, финансирани от ЕС — основно изследователски статии, публикувани в научни издания, след ограничителен период от 6 до 12 месеца. Проектът засяга около 20 % от бюджета на 7РП в области като здравеопазване, енергетика, околна среда, социални науки и информационни и комуникационни технологии.

„Лесен и свободен достъп до най-новите познания в стратегически области е от жизненоважно значение за конкурентоспособността на ЕС в областта на научните изследвания. Пилотният проект за свободен достъп е важна стъпка в посока към постигане на „петата свобода“ — свободното движение на знанието сред държавите-членки, изследователите, промишлеността и обществото като цяло“, заяви европейският комисар по науката и научните изследвания Янез Поточник. „А и това е справедливо отплащане на обществото за изследвания, финансирани с пари на ЕС.“

„Бързото развитие на цифровите технологии предоставя на изследователите невиждани възможности за навременно и ефикасно споделяне на информация. Нашият нов пилотен проект ще впрегне този потенциал и по този начин ще улесни изследователите, фирмите и отговорните в политическо отношение лица в борбата им с предизвикателства от световен мащаб, като промяната в климата и ще им предостави достъп до най-новите изследвания“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите.

„Приветствам най-вече факта, че издателите на научна литература започнаха постепенно да преминават към нови модели на разпространение и да си сътрудничат с изследователите по отношение на свободния достъп. Комисията високо оценява предоставената ѝ от тях информация в тези области, която бе използвана при подготовката на пилотния проект. Това ще позволи взаимно полезно и съвместно съществуване, което ще подсили ефекта от свободния достъп до обществено финансирани научни изследвания, без да се отнема възможността издателската дейност да използва бизнес модели с частно финансиране.“

Пилотният проект на Комисията за свободен достъп, който трябва да работи до края на 7РП, има за цел резултатите от изследванията, финансирани от ЕС, да бъдат постепенно предоставени на разположение на широката общественост. Ползвалите грантове поемат задължение да предоставят в онлайн библиотека научни статии, преминали през колективен анализ или окончателни версии на ръкописи, свързани с техни проекти по 7РП. Те не бива да пестят усилия за осигуряване на свободен достъп до тези статии в рамките на шест до дванадесет месеца след публикуването им, в зависимост от научноизследователската област. Този ограничителен период ще осигури рентабилност на инвестираните от научните издателства средства.

Свободният достъп до научноизследователски статии, набавяни преди с абонамент за научни списания, може да подсили ефекта от 50-милиардната инвестиция на ЕС в научни изследвания и разработки и да предотврати загубата на време и ценни ресурси за повторни изследвания. Достъпът до по-голямо разнообразие от литература ще позволи на изследователите да се опрат на това знание при тяхната собствена по-нататъшна работа. Малките и средни предприятия и предприемачите също могат да се възползват от подобрения достъп до най-новите научни разработки, за да скъсят времето до пускането на пазара на техните продукти и да ускорят внедряването на нови методи и идеи.

История на досието

Стартиралият днес пилотен проект за свободен достъп бе предвиден в съобщението на Европейската комисия от февруари 2007 година относно „Научната информация в цифровия век: достъп, разпространение и съхранение“ (IP/07/190). В отговор, през ноември 2007 година Съветът на ЕС, в състав министри на науката, прикани Комисията да изпробва свободния достъп при 7РП.

От 2006 година насам Комисията организира задълбочени консултации със заинтересовани страни по политиката на свободния достъп, включително конференция на високо равнище на тези страни, привлякла около 500 участници през февруари 2007 година.

Много национални органи за финансиране, например Wellcome Trust в Обединеното кралство или National Institutes of Health в САЩ възприеха правила за свободен достъп. През декември 2007 година, проведеното от Европейския съвет за научни изследвания научно съвещание прие от своя страна насоки за свободен достъп.

Подробности можете да намерите в MEMO/08/548

Линк към пълния текст на решението:

http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/decision_grant_agreement.pdf

http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/annex_1_new_clauses.pdf

Подробности за пилотния проект за свободен достъп ще бъдат предоставени до 1 септември 2008 г. на адрес:

http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Свързани дейности:

http://ec.europa.eu/research/science-society/scientific_information

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf


Side Bar