Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1255

Bryssel den 11 augusti 2008

Inom kort – ett digitalt bibliotek för Europa

Europas kulturella mångfald i form av böcker, musik, målningar, fotografier och filmer som är direkt tillgängliga för alla medborgare via en portal – denna dröm om ett europeiskt digitalt bibliotek kan bli verklighet i höst. Ytterligare insatser krävs dock av EU-länderna säger kommissionen i dag i ett nytt meddelande om att göra digitala versioner av verk från institutioner i hela Europa tillgängliga. En digitalisering av kulturella verk kan ge européerna tillgång till material från museer, bibliotek och arkiv i andra länder utan att man behöver resa eller bläddra igenom hundratals sidor för att hitta det man söker. Bara biblioteken i Europa innehåller över 2,5 miljarder böcker, men endast omkring 1 % av det arkiverade materialet finns i digital form. Kommissionen uppmanar därför EU-länderna att satsa mer på att göra digitaliserade verk tillgängliga för medborgarna via Internet, så att man kan komma åt dem för sina studier, i sitt arbete och för sina fritidsintressen. Kommissionen kommer att bidra med omkring 120 miljoner euro under 2009-2010 för att förbättra tillgången till Europas kulturarv via Internet.

– Det europeiska digitala biblioteket blir ett snabbt och enkelt sätt för människor att få tillgång till europeiska böcker och konstverk, oavsett om de finns i hemlandet eller i andra länder. En tjeckisk studerande kan då t.ex. söka i böcker i British Library utan att resa till London och en irländsk konstälskare kan betrakta Mona Lisa utan att behöva köa till Louvren, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör informationssamhället och medier. EU-länderna har visserligen kommit långt i sitt arbete med att göra kulturmaterial tillgängligt via Internet, men det krävs fler offentliga och privata investeringar för att påskynda digitaliseringen. Mitt mål är att vi ska ha ett europeiskt digitalt bibliotek, kallat Europeana, som är rikt på innehåll och öppet för allmänheten före utgången av detta år.

Kommissionen bekräftar i dag sitt åtagande att hjälpa EU-länderna i deras arbete med att lägga ut sitt värdefulla kulturmaterial på Internet. Under 2009–2010 kommer 69 miljoner euro från EU:s forskningsprogram att gå till digitalisering och till utveckling av digitala bibliotek. Under samma period kommer omkring 50 miljoner euro att anslås inom ramen för EU:s program för konkurrenskraft och innovation för att förbättra tillgången till Europas kulturmaterial. Digitaliseringen av fem miljoner böcker i de europeiska biblioteken kommer dock enligt gjorda beräkningar att kosta uppemot 225 miljoner euro, vilket inte inkluderar t.ex. manuskript och målningar.

För att visionen om ett europeiskt digitalt bibliotek (Europeana) ska kunna förverkligas krävs det att de nationella institutionerna går in med omfattande investeringar, men för närvarande anslår de flesta länderna bara mindre medel på ett ganska okoordinerat sätt. Kommissionen uppmanar i dag EU-länderna att bygga ut sin digitaliseringskapacitet för att göra sina samlingar tillgängliga för Europas medborgare, och att gemensamt med den privata sektorn vidta åtgärder på följande prioriterade områden:

  • Mer pengar måste satsas på digitaliseringen och planer måste tas fram för hur mycket material som ska digitaliseras.
  • Flertalet länder har fortfarande inga metoder och ingen teknik och erfarenhet för bevarandet av digitalt material så att även framtida generationer kan ta del av innehållet.
  • Gemensamma standarder måste införas så att olika informationskällor och databaser blir kompatibla och kan användas via det europeiska digitala biblioteket (Europeana).

- Upphovsrättsliga frågor måste lösas: framför allt krävs det rättsliga lösningar på problemet med anonyma verk, dvs. verk vars rättighetshavare inte kan lokaliseras så att man kan inhämta deras samtycke till digitaliseringen (IP/07/508).

Besökare på digitala bibliotek kan på digital väg titta på exemplar av den berömda Gutenbergbibeln – den första riktiga tryckta boken någonsin – på British Librarys webbplats, lyssna på Maria Callas eller Jacques Brel via franska Institut National de l'Audiovisuel eller se Leonardo Da Vincis mästerverk Mona Lisa på Louvren, och detta utan inträdesbiljett.

Vissa medlemsländer har vidtagit föredömliga åtgärder för att påskynda digitaliseringen av kulturella samlingar. Slovenien antog 2007 en lag om offentligt-privat partnerskap, som ger nya möjligheter för privat stöd till digitaliseringsprojekt vid offentliga institutioner. Slovakien har byggt om en gammal militär anläggning för att man där ska kunna digitalisera material i stor skala med hjälp av robotar som vänder sidorna. Finland, Slovakien och Litauen har använt sig av EU:s strukturfonder för att säkra extra medel för digitaliseringen.

Kommissionens bedömning visar emellertid också att det i många fall finns ett glapp mellan tillgången på digitaliserat material och dess tillgänglighet på Internet. Exempelvis erbjuder bara ett av fyra tyska museer som har digitaliserat material tillgång till materialet via Internet och bara 1 % av det material som polska arkiv har digitaliserat finns att tillgå via Internet.

Bakgrund

Det europeiska digitala biblioteket ingår i initiativet i2010 som kommissionen antog den 1 juni 2005 (IP/05/643). Den 24 augusti 2006 antog kommissionen en rekommendation om digitalisering och digitalt bevarande (IP/06/1124). Vid rådets möte (kultur) den 13 november 2006 beslutade ländernas ministrar att driva på arbetet med digitaliseringen (Pres/06/309) .

Meddelande och bedömning av hur digitaliseringen fortskrider:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

The World Digital Library:

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

The European Library:

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Europeana:

http://www.europeana.eu/

MEMO/08/546


Side Bar