Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Bryssel den 7 augusti 2008

Nya satelliter för Europa: Kommissionen inleder ett urvalsförfarande för operatörer på området alleuropeiska mobila satellittjänster

I dag inledde Europeiska kommissionen ett urvalsförfarande för tillhandahållare av kommunikationstjänster via satellit över hela Europa. Satellitoperatörer kommer för första gången att kunna använda ett för hela EU gemensamt förfarande och slippa 27 olika nationella system, när de vill erbjuda tjänster som höghastighetsöverföring, mobil-tv, katastrofhjälp och telemedicin. Detta möjliggörs genom ett nytt EU-beslut om mobila satellittjänster som trädde ikraft i juli i år. Mobila satellitsystem använder radiospektrum när tjänster tillhandahålls mellan en mobil jordstation och en eller flera stationer, antingen stationer i rymden eller markbaserade stationära stationer. Dessa har stor täckning och når även områden där sådana tjänster hittills varit olönsamma. Med det nya EU-förfarandet kan företag från och med 2009 erbjuda innovativa trådlösa tjänster över ett särskilt avdelat radiospektrum.

Den enorma fördelen med mobila satellittjänster är att de kan täcka större delen av EU:s territorium och över gränserna nå miljoner EU-medborgare. Medborgarna får därigenom en helt ny tillgång till nya kommunikationstjänster, inte bara i storstadsområden utan även på landsbygden och i glesbefolkade regioner”. Så säger Viviane Reding, ledamot av kommissionen med ansvar för telekomfrågor. ”Dessa satellittjänster kräver dock betydande investeringar och behöver därför såväl enkla och snabba förfaranden som rättslig säkerhet på lång sikt. På rekordtiden tio månader har därför kommissionen, i nära samarbete med Europaparlamentet och ministerrådet, inrättat ett för hela EU gemensamt urvalsförfarande för berörda tillhandahållare av mobila satellittjänster. Det gör att det för mobila satellittjänster i EU nu finns en marknad och inte tjugosju. Nu har telekomindustrin bollen. Jag förväntar mig hård konkurrens mellan operatörer som tillhandahåller satellitbaserade kommunikationstjänster till konsumenter alltifrån norra Sverige till södra Spanien. Detta kan göra det möjligt att skicka upp de första satelliterna redan 2009.”

Satellitbranschens marknad står globalt för 77 miljarder euro och växte 2007 med 16 %. Bara satellittjänsternas totala intäkter uppgick till cirka 38 miljoner euro. EU-företagen är en viktig kraft på denna marknad: EU:s rymdindustri har 40 % av världsmarknaden för framställning, uppskjutning och drift av satelliter. I Europa finns dessutom tre av de fem största operatörerna av satellitsystem i världen.

Urvalsförfarandet för satellitoperatörer som i dag inleddes av Europeiska kommissionen är det första i sitt slag och är gemensamt för hela EU. Trots satellittjänsternas klart gränsöverskridande karaktär har gällande nationella regler hittills förhindrat skapandet av en gemensam marknad för mobila satellittjänster. I stället har respektive medlemsstat valt operatörer. Detta har resulterat i olika nationella lösningar, vilket skapat ett lapptäcke av olika förfaranden, brist på rättslig säkerhet och väsentligt försämrad konkurrensställning för EU:s satellitbransch.

För att avlägsna dessa hinder lade kommissionen den 22 augusti 2007 fram ett nytt EU-beslut om att inrätta ett för hela EU gemensamt urvalsförfarandet för mobila satellittjänster (IP/07/1243). Beslutet antogs av Europaparlamentet och rådet och trädde i kraft den 5 juli 2008. Genom beslutet införs gemensamma EU-regler om att använda frekvensbandet 2 GHz för mobila satellittjänster. Detta kommer inte bara att förenkla och påskynda tillståndsgivningen för operatörer, vilket främjar investeringar i och lansering av mobila satellittjänster. Det kommer samtidigt också att säkerställa att dessa tjänster täcker åtminstone 60 % av EU:s territorium, vilket är det viktigt steg mot att småningom täcka alla EU-medlemsstater.

Berörda företag kan till och med den 7 oktober 2008 lämna in sina ansökningar till Europeiska kommissionen. Under urvalsförfarandets första del kommer en bedömning att ske av de sökandes tekniska och ekonomiska möjligheter att sätta igång sina system i tid. I urvalsförfarandets andra del ingår bland annat följande kriterier: hur snabbt alla medlemsstater kommer att täckas, tjänsteutbudet (även i landsbygdsområden), antalet betjänade slutanvändare och om systemet uppfyller allmänpolitiska mål och spektrumeffektivitet. Alla medlemsstater måste se till att de sökande som väljs ut har rätt att verka i landet. Kommissionen väntar sig att urvalsförfarandet kan avslutas under första halvåret 2009, vilket dock är avhängigt av antalet sökande. De första satelliterna kan skjutas upp 2009.

För ytterligare information:

Kommissionens fullständiga inbjudan och ytterligare bakgrundsuppgifter finns tillgängliga på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Det nya EU-beslutet om mobila satellittjänster finns tillgängligt på följande webbplats:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Europaparlamentets ställningstagande till EU-beslutet om mobila satellittjänster finns tillgängligt på följande webbplats:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Rådets godkännande av EU-beslutet om mobila satellittjänster finns tillgängligt på följande webbplats:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Se även MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches och services


Side Bar