Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

V Bruseli 7. augusta 2008

Nové satelity pre Európu: Komisia začína výberové konanie pre prevádzkovateľov celoeurópskych mobilných satelitných služieb

Európska komisia dnes začala výberové konanie pre poskytovateľov komunikačných služieb cez satelit po celej Európe. Satelitní prevádzkovatelia budú môcť po prvý raz ponúkať služby ako vysokorýchlostné údaje, mobilná televízia, zmierňovanie následkov katastrof a diaľkové zdravotnícke služby v rámci jednotného európskeho výberového konania namiesto 27 rôznych národných systémov. Umožnilo to nové rozhodnutie EÚ o mobilných satelitných službách, ktoré nadobudlo účinnosť v júli tohto roku. Mobilné satelitné systémy využívajú rádiové frekvenčné spektrum na poskytovanie služieb medzi mobilnou pozemskou stanicou a jednou alebo viacerými stanicami vo vesmíre alebo na zemi na pevne stanovených miestach. Tieto systémy majú schopnosť pokryť rozsiahle územie a dosiahnuť oblasti, v ktorých takéto služby boli predtým ekonomicky nerealizovateľné. Nové európske výberové konanie by mohlo umožniť, aby od roku 2009 spoločnosti po celej Európe ponúkali inovačné bezdrôtové služby v rámci špecificky vyhradeného spektra.

„Mobilné satelitné služby majú obrovskú výhodu, pretože sú schopné pokryť väčšinu územia EÚ, vďaka čomu sa dostanú k miliónom občanov EÚ aj cez hranice. Pre všetkých Európanov predstavujú bezprecedentnú príležitosť prístupu k novým komunikačným službám, a to nielen v mestských oblastiach, ale aj vo vidieckych a menej osídlených regiónoch,“ vyhlásila komisárka EÚ pre telekomunikácie Viviane Redingová. „Tieto satelitné služby však vyžadujú významné investície, a preto potrebujú jednoduché a rýchle postupy podávania žiadostí, ako aj dlhodobú právnu istotu. Preto Komisia v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a Radou ministrov v rekordnom čase iba desiatich mesiacov ustanovila jednotný postup EÚ na výber zainteresovaných prevádzkovateľov mobilných satelitných služieb. V Európe je teraz jeden trh mobilných satelitných služieb, a nie 27 rôznych trhov. Teraz je na ťahu odvetvie priemyslu. Očakávam intenzívnu hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi, ktorí ponúkajú satelitné komunikačné služby, ktoré sa dostanú k spotrebiteľom od severu Švédska až po juh Španielska. Prvý satelit by teda mohol byť vypustený už v priebehu roka 2009.“

Celosvetový satelitný priemysel predstavuje trh v objeme 77 miliárd EUR a v roku 2007 vykazoval rast 16 %. Iba satelitné služby z toho vyprodukovali približne 38 miliárd EUR celkového príjmu. Európske spoločnosti predstavujú významnú silu na tomto trhu: európsky vesmírny priemysel má 40 % podiel na svetových trhoch na výrobu, vypustenie a prevádzku satelitov. Okrem toho sídlia v Európe traja z piatich najväčších prevádzkovateľov satelitných systémov na svete.

Výberové konanie medzi satelitnými prevádzkovateľmi, ktoré dnes začala Európska komisia, je prvá, ktorá sa uskutočňuje v rámci jednotného európskeho výberového konania. Napriek jasnému cezhraničnému rozmeru satelitných služieb existujúce vnútroštátne predpisy doteraz bránili vytvoreniu jednotného trhu mobilných satelitných služieb a ponechávali výber prevádzkovateľov na každý členský štát. Výsledkom bol nesúlad vo vnútroštátnych prístupoch, ktoré tvorili mozaiku postupov, právnu neistotu a v hospodárskej súťaži významné znevýhodnenie satelitného priemyslu v Európe.

S cieľom odstrániť tieto prekážky navrhla Komisia 22. augusta 2007 na základe kompetencií jednotného trhu nové rozhodnutie EÚ, podľa ktorého sa môže výberové konanie mobilných satelitných služieb organizovať na európskej úrovni (IP/07/1243). Toto rozhodnutie prijal Európsky parlament a Rada a nadobudlo účinnosť 5. júla 2008. Ustanovujú sa ním spoločné predpisy EÚ týkajúce sa používania 2 Ghz pásiem mobilnými satelitnými službami. Prinesie to nielen zjednodušenie a zrýchlenie udeľovania povolení pre prevádzkovateľov – podporu investícií a výstavbu mobilných satelitných služieb – ale zároveň sa zabezpečí, aby tieto služby pokrývali aspoň 60 % územia EÚ, čo je významný krok vpred smerom k postupnému dosiahnutiu pokrytia všetkých členských štátov EÚ.

Zainteresované spoločnosti majú do 7. októbra 2008 predložiť svoje žiadosti Európskej komisii. Počas prvej fázy výberového konania sa budú posudzovať technické a komerčné schopnosti kandidátov týkajúce sa včasného sprevádzkovania ich systémov. V druhej fáze výberového konania ide okrem iného o tieto kritériá: rýchlosť pokrytia všetkých členských štátov; rozsah služieb aj vo vidieckych oblastiach, počet koncových používateľov, ktorí budú obslúžení, a kapacitu systému so zreteľom na plnenie cieľov v oblasti verejného záujmu a účinnosti spektra. Všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby vybraní kandidáti mali právo vykonávať činnosť v ich krajine. V závislosti od počtu kandidátov Komisia očakáva, že výberové konanie sa ukončí v prvej polovici roka 2009. Vypustenie prvého satelitu by sa mohlo uskutočniť v roku 2009.

Ďalšie informácie:

Celý text výzvy organizovanej Komisiou a ďalšie podkladové informácie sú uverejnené na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Nové rozhodnutie EÚ o mobilných satelitných službách je prístupné na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Hlasovanie Európskeho parlamentu o rozhodnutí EÚ o mobilných satelitných službách:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Schválenie rozhodnutia EÚ o mobilných satelitných službách Radou:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Pozri aj MEMO/08/536

PRÍLOHA

Indikatívny časový rozvrh sprevádzkovania mobilných satelitných služieb v Európe

3. štvrťrok 2008
výzva na predloženie žiadostí
4. štvrťrok 2008
lehota na predloženie žiadostí
1.–2. štvrťrok 2009
posudzovanie žiadostí
2.-3. štvrťrok 2009
povoľovanie na národnej úrovni
Od r. 2009/2010
vypustenie prvého satelitu a prevádzkovanie služieb


Side Bar