Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Bruksela, dnia 7 sierpnia 2008 r.

Nowe satelity dla Europy: Komisja rozpoczyna procedurę selekcji operatorów ogólnoeuropejskich usług satelitarnej łączności ruchomej

Komisja Europejska ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w celu selekcji operatorów satelitarnych usług telekomunikacyjnych obejmujących całą Europę. Operatorzy satelitarni będą mogli po raz pierwszy zaoferować takie usługi jak szybka transmisja danych, telewizja komórkowa, pomoc w sytuacjach kryzysowych i telemedycyna w ramach wspólnej europejskiej procedury selekcji, zamiast w 27 różnych systemach krajowych. Umożliwia to nowa decyzja UE w sprawie usług satelitarnej łączności ruchomej, która weszła w życie w lipcu tego roku. Systemy satelitarnej łączności ruchomej zapewniają łączność radiową pomiędzy stacją ruchomą naziemną i jedną lub wieloma stacjami kosmicznymi lub stacjami naziemnymi w stałej lokalizacji. Systemy takie oferują możliwość pokrycia dużego terytorium i dotarcia do terenów, na których realizacja tego rodzaju usług była dotychczas nieopłacalna. Dzięki zastosowaniu nowej europejskiej procedury selekcji operatorzy już w 2009 r. będą mogli zaoferować nowatorskie usługi bezprzewodowe w zarezerwowanym w tym celu zakresie częstotliwości w całej Europie.

Ogromną zaletą usług satelitarnej łączności ruchomej jest możliwość pokrycia większości terytorium UE, a tym samym dotarcia ponad granicami do milionów jej mieszkańców. Tym samym otwiera się możliwość dostępu do nowych usług telekomunikacyjnych dla wszystkich Europejczyków, nie tylko na obszarach miejskich, lecz także na terenach wiejskich i mniej zaludnionych” – stwierdziła unijna komisarz ds. telekomunikacji, Viviane Reding. „Wdrożenie tych usług wymaga jednak znacznych inwestycji, z czym wiąże się konieczność zapewnienia prostych i szybkich procedur oraz długoterminowej pewności prawnej. Z tego względu Komisja, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i z Radą Ministrów, w rekordowym czasie zaledwie dziesięciu miesięcy opracowała wspólną europejską procedurę selekcji operatorów zainteresowanych świadczeniem usług satelitarnej łączności ruchomej. Dzięki temu w Europie istnieje dziś jeden rynek tych usług, zamiast 27 rynków krajowych. Teraz kolej na ruch ze strony branży telekomunikacyjnej. Spodziewam się silnej konkurencji pomiędzy operatorami oferującymi satelitarne usługi telekomunikacyjne, docierające do użytkowników od północnej Szwecji po południe Hiszpanii. W rezultacie pierwsze satelity mogą zostać wystrzelone w roku 2009.”

Wartość światowego rynku w branży satelitarnej wynosi 77 mld EUR i w 2007 r. wzrosła o 16%, z czego same tylko usługi satelitarne przyniosły przychody w wysokości około 38 mld EUR na całym świecie. Europejskie przedsiębiorstwa stanowią na tym rynku znaczącą siłę. Udział europejskiego przemysłu kosmicznego w światowym rynku produkcji, wynoszenia na orbitę i eksploatacji satelitów wynosi 40%. Ponadto swoje siedziby ma w Europie trzech z pięciu największych operatorów systemów satelitarnych na świecie.

Ogłoszone dziś przez Komisję Europejską i skierowane do operatorów satelitarnych zaproszenie do składania wniosków jest pierwszym, jakie ma miejsce w ramach wspólnej europejskiej procedury selekcji. Dotychczas, pomimo ewidentnie transgranicznego charakteru usług satelitarnych, obowiązujące przepisy krajowe uniemożliwiały utworzenie wspólnego rynku usług satelitarnej łączności ruchomej, pozostawiając wybór operatorów w gestii poszczególnych państw członkowskich. Następstwem tego była rozbieżność podejść w poszczególnych krajach, co doprowadziło do powstania mozaiki procedur, do braku pewności prawnej oraz do znacznego osłabienia konkurencyjności branży satelitarnej w Europie.

W celu usunięcia tych przeszkód Komisja w ramach swych kompetencji dotyczących wspólnego rynku przedstawiła w dniu 22 sierpnia 2007 r. wniosek w sprawie nowej decyzji UE, na mocy której możliwe jest zorganizowanie wspólnej procedury selekcji dla operatorów usług satelitarnej łączności ruchomej (IP/07/1243). Decyzja ta została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę i weszła w życie z dniem 5 lipca 2008 r. Decyzją tą ustanowiono wspólne przepisy UE dotyczące wykorzystania pasm częstotliwości 2 GHz na potrzeby usług satelitarnej łączności ruchomej. Przyjęta decyzja nie tylko uprości i przyspieszy procedury udzielania licencji operatorom, stanowiąc zachętę do inwestowania i wdrażania usług satelitarnej łączności ruchomej, lecz jednocześnie zapewni pokrycie tymi usługami co najmniej 60% powierzchni UE, stanowiąc istotny krok na drodze do stopniowego uzyskania pokrycia na terytorium wszystkich państw członkowskich.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski do Komisji Europejskiej w terminie do dnia 7 października 2008 r. W pierwszym etapie procedury selekcji oceniane będą techniczne i komercyjne możliwości uruchomienia systemów w terminie przez kandydatów. W drugim etapie selekcji oceniane będą między innymi następujące kryteria: tempo pokrycia wszystkich państw członkowskich, zakres usług, w tym na terenach wiejskich, liczba użytkowników usług, zdolność systemu do realizowania celów polityki publicznej oraz efektywność wykorzystania widma. Wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić wybranym kandydatom prawo do prowadzenia działalności na swoim terytorium. W zależności od liczby kandydatów Komisja przewiduje, że procedura selekcji może zostać zakończona w pierwszej połowie 2009 r. W tym samym roku mogłyby zostać wystrzelone pierwsze satelity.

Dalsze informacje:

Pełen tekst opublikowanego przez Komisję zaproszenia do składania wniosków oraz informacje uzupełniające zamieszczono pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Tekst nowej decyzji UE w sprawie usług satelitarnej łączności ruchomej opublikowano pod następującym adresem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:PL:PDF

Głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie decyzji UE dotyczącej usług satelitarnej łączności ruchomej:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Przyjęcie przez Radę decyzji UE w sprawie usług satelitarnej łączności ruchomej:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st03/st03637-re01.pl08.pdf

Patrz również MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches and services


Side Bar