Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Briselē, 2008. gada 7. augustā

Jauni satelīti Eiropai: Komisija uzsāk Eiropas mēroga mobilo satelītsakaru pakalpojumu operatoru atlases procedūru

Eiropas Komisija šodien izsludināja konkursu operatoriem, kas sniedz satelītsakaru pakalpojumus visā Eiropā. Pirmo reizi vēsturē satelītsakaru operatori varēs piedāvāt šādus pakalpojumus — liela ātruma datu pārraidi, mobilo TV, palīdzību katastrofu seku likvidēšanā un medicīniskos pakalpojumus no attāluma —, piedaloties vienotā Eiropas atlases procedūrā (nevis saskaņā ar 27 dažādām valstu sistēmām). Šādu iespēju sniedz jaunais Eiropas Savienības lēmums par mobilo satelītsakaru pakalpojumiem, kas stājās spēkā šā gada jūlijā. Mobilo satelītsakaru sistēmas izmanto radiofrekvenču spektru, lai nodrošinātu pakalpojumus starp mobilo zemes staciju un vienu vai vairākām stacijām, kas atrodas vai nu kosmosā, vai uz zemes fiksētās vietās. Tās var pārklāt lielu teritoriju un sasniegt zonas, kurās līdz šim šādi pakalpojumi nebija ekonomiski dzīvotspējīgi. Jaunā Eiropas atlases procedūra varētu uzņēmumiem sniegt iespēju tiem īpaši atvēlētā radiofrekvenču spektrā no 2009. gada visā Eiropā piedāvāt novatoriskus bezvadu pakalpojumus.

„Mobilo satelītsakaru pakalpojumiem piemīt tā milzīgā priekšrocība, ka tie var pārklāt lielāko daļu no Eiropas Savienības teritorijas, tādējādi pāri robežām sasniedzot miljonus no Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tie sniedz visiem Eiropas iedzīvotājiem iepriekš nebijušu iespēju saņemt jauna veida sakaru pakalpojumus, pie tam ne tikai pilsētās, bet arī lauku un mazāk apdzīvotos reģionos”, paziņoja ES Telekomunikāciju komisāre Viviāna Redinga. „Tomēr, tā kā šādi satelītsakaru pakalpojumi prasa ievērojamas investīcijas, ir vajadzīgas vienkāršas un ātras procedūras, kā arī ilgtermiņa juridiskā skaidrība. Tāpēc Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un Ministru Padomi rekordīsā laikā (tikai desmit mēnešos) izstrādāja vienotu ES procedūru, kas paredzēta ieinteresēto mobilo satelītsakaru pakalpojumu operatoru atlasei. No šā brīža Eiropā vairs nav divdesmit septiņi atsevišķi mobilo satelītsakaru pakalpojumu tirgi, bet ir viens tirgus. Tagad ir pienākusi nozares pārstāvju kārta rīkoties. Es sagaidu sīvu konkurenci to operatoru vidū, kuri piedāvā sakaru pakalpojumus, kas balstīti uz satelītsakariem un pieejami patērētājiem no Zviedrijas ziemeļiem līdz pat Spānijas dienvidiem. Tas varētu veicināt pirmo satelītu palaišanu jau 2009. gadā.”

Satelītsakaru nozare pasaulē ir 77 miljardus euro vērts tirgus, kurš 2007. gadā palielinājās par 16 %. Tikai no satelītpakalpojumiem gūtā peļņa visā pasaulē sasniedza apmēram 38 miljardus euro. Eiropas uzņēmumi šajā tirgū ir vērā ņemams spēks: Eiropas kosmosa nozares tirgus daļa ir 40 % no visa pasaules satelītu ražošanas, palaišanas un ekspluatācijas tirgus. Turklāt Eiropā atrodas trīs no pieciem pasaulē lielākajiem satelītsakaru sistēmu operatoriem.

Konkurss satelītsakaru operatoriem, kuru šodien izsludināja Eiropas Komisija, ir pirmais šāda veida konkurss, jo tas notiek saskaņā ar vienotu Eiropas atlases procedūru. Līdz šim, neraugoties uz to, ka satelītsakaru pakalpojumi nepārprotami sniedzas pāri robežām, spēkā esošie valstu noteikumi traucēja vienota mobilo satelītsakaru pakalpojumu tirgus izveidi, atstājot operatoru atlasi katras dalībvalsts ziņā. Valstu atšķirīgās pieejas radīja dažādu procedūru līdzāspastāvēšanu, juridisku neskaidrību un ļoti neizdevīgus konkurences apstākļus Eiropas satelītsakaru nozarei.

Lai likvidētu šos šķēršļus, Komisija, pamatojoties uz tās vienotā tirgus jomā gūto pieredzi, 2007. gada 22. augustā ierosināja pieņemt jaunu ES lēmumu, saskaņā ar kuru Eiropas mērogā var organizēt vienotu atlases procedūru mobilo satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšanai (IP/07/1243). Eiropas Parlaments un Padome pieņēma šo lēmumu, un tas stājās spēkā 2008. gada 5. jūlijā. Tas nosaka vienotus Eiropas Savienības noteikumus 2 GHz frekvenču joslu izmantošanai mobilo satelītsakaru pakalpojumiem. Tas ne tikai vienkāršos un paātrinās operatoru licencēšanas procedūru (veicinot investīcijas un mobilo satelītsakaru pakalpojumu izplatību), bet vienlaikus arī nodrošinās šo pakalpojumu pieejamību vismaz 60 % no Eiropas Savienības teritorijas, kas būs nozīmīgs solis ceļā uz pakāpenisku visu Eiropas Savienības dalībvalstu pārklājumu.

Ieinteresētajiem uzņēmumiem līdz 2008. gada 7. oktobrim ir jāiesniedz pieteikumi Eiropas Komisijai. Atlases procedūras pirmajā posmā tiks novērtētas kandidātu tehniskās un komerciālās iespējas palaist sistēmas paredzētajā laikā. Otrajā atlases posmā cita starpā tiks izvērtēti šādi kritēriji: ātrums, kādā dalībvalstis tiks pārklātas, sniegto pakalpojumu klāsts (tostarp lauku apvidos) un apkalpoto galalietotāju skaits, kā arī piedāvātās sistēmas spēja sasniegt sabiedriskās politikas mērķus un radiofrekvenču spektra izmantošanas efektivitāti. Katrai dalībvalstij ir jāpārliecinās par to, lai izvēlētajiem kandidātiem būtu tiesības sniegt pakalpojumus attiecīgajā valstī. Atkarībā no kandidātu skaita Komisija paredz, ka atlases procedūra varētu tikt pabeigta 2009. gada pirmajā pusē. Pirmo satelītu palaišana varētu notikt 2009. gadā.

Sīkāka informācija:

Komisijas organizētā uzaicinājuma pilns teksts un ar to saistīta vispārēja informācija ir publicēta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Jaunais ES lēmums par mobilo satelītsakaru pakalpojumiem ir pieejams:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Eiropas Parlamenta balsojums par ES lēmumu par mobilo satelītsakaru pakalpojumiem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Padomes apstiprinājums ES lēmumam par mobilo satelītsakaru pakalpojumiem:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Skatīt arī MEMO/08/536

PIELIKUMS

Aptuvenais grafiks mobilo satelītsakaru pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai Eiropā

Q3 2008
Uzaicinājums iesniegt pieteikumus
Q4 2008
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Q1-2: 2009
Pieteikumu novērtēšana
Q2-3: 2009
Atļauju piešķiršana valsts mērogā
No 2009./2010. gada
Pirmo satelītu palaišana un pakalpojumu sniegšana


Side Bar