Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Briuselis, 2008 m. rugpjūčio 7 d.

Nauji palydovai Europai. Komisija pradeda Europos judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikėjų atranką

Šiandien Europos Komisija paskelbė Europos palydovinio ryšio paslaugų teikėjų konkursą. Užuot taikęsi prie 27 skirtingų nacionalinių sistemų, palydovinio ryšio operatoriai pirmą kartą galės dalyvauti bendroje europinėje atrankoje ir siūlyti tokias paslaugas, kaip didelės spartos duomenų perdavimo, mobiliosios televizijos, pagalbos ištikus nelaimei ir nuotolinės medicinos paslaugos. Tai tapo įmanoma priėmus naują Europos Sąjungos sprendimą dėl judriojo palydovinio ryšio paslaugų, kuris įsigaliojo šių metų liepą. Judriojo palydovinio ryšio sistemomis paslaugos naudojantis radijo spektru teikiamos tarp judriosios Žemės stoties ir vienos ar kelių kosminių stočių arba nustatytose vietose esančių antžeminių stočių. Šiomis sistemomis tokios paslaugos gali būti teikiamos didelėje teritorijoje ir vietovėse, kur jas teikti anksčiau buvo ekonomiškai nenaudinga. Taikant naująją europinę atrankos procedūrą, bendrovės galėtų nuo 2009 m. visoje Europoje teikti naujoviškas belaidžio ryšio paslaugas naudodamosi būtent tam skirtu radijo spektru.

„Judriojo palydovinio ryšio paslaugos turi milžinišką pranašumą – jos gali būti teikiamos didžiojoje Europos Sąjungos teritorijos dalyje milijonams Europos Sąjungos piliečių. Taip pirmą kartą sudaroma galimybė visiems europiečiams naudotis naujomis ryšių paslaugomis ne tik didmiesčių zonose, bet ir kaimo bei rečiau apgyvendintuose regionuose, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Europos Sąjungos Komisijos narė Viviane Reding. – Tačiau tokioms palydovinio ryšio paslaugoms reikia didelių investicijų, todėl būtina nustatyti paprastas bei sparčias procedūras ir ilgam užtikrinti teisinį tikrumą. Todėl Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Ministrų Taryba, vos per dešimties mėnesių laikotarpį parengė bendrą Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikėjų atrankos procedūrą. Dabar Europoje yra viena, o ne 27 judriojo palydovinio ryšio paslaugų rinkos. Nuo šiol iniciatyvos turi imtis šio sektoriaus bendrovės. Tikiuosi, kad operatoriai, teiksiantys palydovinio ryšio paslaugas vartotojams nuo Šiaurės Švedijos iki Pietų Ispanijos, labai konkuruos. Todėl pirmuosius palydovus būtų galima paleisti jau 2009 m.“

Palydovų pramonė – tai 77 mlrd. EUR vertės pasaulinė rinka; 2007 m. ji išaugo 16 %. Vien už palydovinio ryšio paslaugas pelno gauta maždaug 38 mlrd. EUR. Europos bendrovės šioje rinkoje labai reikšmingos – Europos kosminės erdvės pramonė užima 40 % pasaulinių palydovų gamybos, paleidimo ir eksploatavimo rinkų. Be to, Europoje įsikūrę trys iš penkių didžiausių pasaulyje palydovinio ryšio sistemų operatorių.

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmąjį palydovinio ryšio operatorių konkursą, rengiamą taikant bendrą europinę atrankos procedūrą. Nepaisant aiškių tarpvalstybinių palydovinio ryšio paslaugų aspektų, iki šiol galiojusios nacionalinės taisyklės neleido sukurti bendros judriojo palydovinio ryšio paslaugų rinkos, nes visos valstybės narės operatorius rinkosi pačios. Dėl tokios valstybių narių požiūrio įvairovės imta taikyti skirtingas procedūras, atsirado teisinis netikrumas ir susidarė Europos palydovų pramonei nepalankios konkurencijos sąlygos.

Siekdama pašalinti šias kliūtis, Komisija, remdamasi savo įgaliojimais bendrosios rinkos srityje, 2007 m. rugpjūčio 22 d. pateikė naujo Europos Sąjungos sprendimo projektą, kuriuo pasiūlė bendrą judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikėjų atranką organizuoti Europos mastu (IP/07/1243). Šis sprendimas buvo patvirtintas Europos Parlamento bei Tarybos ir įsigaliojo 2008 m. liepos 5 d. Juo Europos Sąjungoje nustatytos bendros 2 Ghz juostų naudojimo judriojo palydovinio ryšio paslaugoms teikti taisyklės. Tai ne tik padės supaprastinti bei paspartinti licencijų operatoriams išdavimo procedūras ir paskatins investuoti į judriojo palydovinio ryšio paslaugas ir teikti jų daugiau, bet ir užtikrins, kad tos paslaugos būtų teikiamos bent 60 % Europos Sąjungos teritorijos – tai svarbus žingsnis, kad palaipsniui jos būtų pradėtos teikti visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Suinteresuotos bendrovės paraiškas Europos Komisijai turi pateikti iki 2008 m. spalio 7 d. Pirmuoju atrankos procedūros etapu bus vertinamos techninės ir komercinės kandidačių galimybės laiku paleisti sistemas. Antruoju atrankos etapu, be kitų dalykų, bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus: per kiek laiko paslaugos bus pradėtos teikti visose valstybėse narėse; teikiamų paslaugų įvairovę, taip pat paslaugas kaimo vietovėse; galutinių naudotojų, kuriems bus teikiamos paslaugos, skaičių; galimybes naudojant sistemą įgyvendinti viešosios politikos tikslus ir spektro naudojimo veiksmingumą. Visos valstybės narės privalo užtikrinti, kad atrinktosios kandidatės turėtų teisę veikti savo šalyje. Priklausomai nuo kandidačių skaičiaus atrankos procedūrą Komisija tikisi užbaigti 2009 m. pirmoje pusėje. 2009 m. galėtų būti paleisti ir pirmieji palydovai.

Daugiau informacijos

Visas Komisijos kvietimo dalyvauti konkurse tekstas ir kita bendroji informacija skelbiama

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Naująjį sprendimą dėl Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų galima rasti

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Europos Parlamento balsavimo dėl Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų sprendimo rezultatai

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Tarybos pritarimas sprendimui dėl Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Taip pat žiūrėkite MEMO/08/536

PRIEDAS

Numatomas judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikimo Europoje grafikas

2008 m. 3 ketv.
Kvietimas teikti paraiškas
2008 m. 4 ketv.
Paraiškų pateikimo terminas
2009 m. 1–2 ketv.
Paraiškų vertinimas
2009 m. 2–3 ketv.
Įgaliojimas nacionaliniu lygmeniu
Nuo 2009–2010 m.
Pirmųjų palydovų paleidimas ir paslaugų teikimo pradžia


Side Bar