Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Bryssel 7. elokuuta 2008

Uusia satelliitteja Eurooppaan: komissio aloittaa yleiseurooppalaisten satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen operaattoreiden valinnan

Euroopan komissio käynnisti tänään kilpailun, joka on tarkoitettu Euroopan laajuisten satelliittivälitteisten viestintäpalvelujen operaattoreille. Satelliittioperaattorit voivat nyt ensimmäistä kertaa tarjota palveluitaan yhteiseurooppalaisen valintamenettelyn kautta sen sijaan, että niiden olisi täytettävä 27 erilaisen kansallisen järjestelmän ehdot. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi nopeat datayhteydet, mobiili-tv sekä pelastuspalveluun ja etäsairaanhoitoon liittyvät palvelut. Eurooppalainen valintamenettely perustuu uuteen heinäkuussa voimaan tulleeseen satelliittivälitteisiä mobiilipalveluja koskevaan EU:n päätökseen. Satelliittivälitteiset mobiilijärjestelmät käyttävät radiotaajuuksia palvelujen tarjoamiseksi mukana kulkevan päätelaitteen ja yhden tai useamman joko avaruudessa sijaitsevan tai kiinteän maa-aseman välillä. Ne pystyvät kattamaan laajan maantieteellisen alueen ja saavuttamaan paikkoja, joissa tällaiset palvelut eivät aiemmin olleet kannattavia. Uuden eurooppalaisen valintamenettelyn myötä käyttöön voitaisiin ottaa innovatiivisia langattomia palveluita jo vuonna 2009 kaikkialla Euroopassa erityisesti tähän tarkoitukseen varatuilla radiotaajuuksilla.

EU:n televiestintäasioista vastaava komissaari Viviane Reding toteaa, että ”Satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen suuri etu on se, että ne pystyvät kattamaan suurimman osan EU:n alueesta ja siten saavuttamaan miljoonia EU:n kansalaisia yli rajojen. Ne tarjoavat kaikille eurooppalaisille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia käyttää uusia viestintäpalveluja niin kaupunkialueilla kuin maaseudulla ja harvaan asutuilla seuduilla. Tällaiset satelliittipalvelut edellyttävät kuitenkin huomattavia investointeja, mistä syystä on tarpeen taata oikeusvarmuus pitkällä aikavälillä ja se, että hallinnolliset menettelyt ovat yksinkertaiset ja nopeat. Tämän vuoksi komissio käynnisti tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa vain kymmenen kuukauden ennätysajassa yhteisen EU:n menettelyn satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen operaattoreiden valitsemiseksi ja loi siten yhtenäiset satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen markkinat korvaamaan 27 erillistä markkinaa. Pallo on nyt alan yrityksillä. Odotan, että satellittipohjaisia viestintäpalveluja pohjoisimmasta Ruotsista eteläisimpään Espanjaan tarjoavien operaattoreiden välillä syntyy intensiivistä kilpailua. Näin ensimmäiset satelliitit voitaisiin laukaista jo vuonna 2009.”

Satelliittiteollisuuden maailmanmarkkinat ovat 77 miljardin euron arvoiset, ja ne kasvoivat 16 prosenttia vuonna 2007. Satelliittipalvelut yksinään tuottivat noin 38 miljardin euron kokonaistulot. Eurooppalaisilla yrityksillä on vahva asema näillä markkinoilla: Euroopan avaruusteollisuuden markkinaosuus satelliittien valmistamisen, laukaisemisen ja operoinnin alalla on maailmanlaajuisesti 40 prosenttia. Lisäksi kolme maailman viidestä suurimmasta satelliittijärjestelmäoperaattorista on eurooppalaisia.

Euroopan komission tänään käynnistämä satelliittioperaattoreiden välinen kilpailu on laatuaan ensimmäinen, koska se toteutetaan yhteisen eurooppalaisen valintamenettelyn kautta. Aiemmin – vaikka satelliittipalvelut ovatkin luonteeltaan selkeästi maiden rajat ylittäviä – kansalliset säännöt estivät satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen sisämarkkinoiden synnyn, koska operaattoreiden valinta kuului kunkin jäsenvaltion vastuulle. Erilaiset kansalliset lähestymistavat tuottivat tulokseksi useita eri menettelyitä, oikeudellista epävarmuutta ja vakavia kilpailuhaittoja Euroopan satelliittiteollisuudelle.

Näiden esteiden poistamiseksi komissio esitti sisämarkkinatoimivaltansa nojalla 22. elokuuta 2007 ehdotuksen uudeksi EU:n päätökseksi, jotta Euroopan tasolla voitaisiin järjestää yhteinen satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen valintamenettely (IP/07/1243). Päätös sai Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän ja tuli voimaan 5. heinäkuuta 2008. Päätöksessä vahvistetaan yhteiset EU:n säännöt 2 GHz:n taajuusalueen käytölle satelliittivälitteisissä mobiilipalveluissa. Näin voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa operaattoreiden lupamenettelyitä, mikä edistää investointeja ja satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen käyttöönottoa, sekä varmistaa, että näiden palvelujen peittoalue on vähintään 60 prosenttia EU:n alueesta, mikä on tärkeä askel kohti tavoitetta, joka on kaikkien jäsenvaltioiden laajuinen peittoalue.

Yritykset voivat 7. lokakuuta 2008 saakka esittää hakemuksensa Euroopan komissiolle. Valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hakijoiden teknisiä ja kaupallisia valmiuksia ottaa järjestelmänsä käyttöön ajoissa. Toisen vaiheen valintaperusteita ovat muun muassa ajankohta, jolloin satelliittivälitteiset mobiilipalvelut ovat saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa, palvelujen laajuus muun muassa maaseutualueilla, loppukäyttäjien määrä, järjestelmän kyky tukea yleisiä poliittisia tavoitteita ja taajuuksien käytön tehokkuus. Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että valituilla hakijoilla on oikeus harjoittaa tällaista toimintaa maassaan. Hakijoiden lukumäärästä riippuen komissio odottaa, että valintamenettely voidaan saattaa päätökseen vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäiset satelliitit voitaisiin tällöin laukaista vuonna 2009.

Lisätietoja:

Komission järjestämän haun koko teksti ja muita taustatietoja:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Uusi satelliittivälitteisiä mobiilipalveluja koskeva EU:n päätös:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:FI:PDF

Euroopan parlamentin satelliittivälitteisiä mobiilipalveluja koskevasta EU:n päätöksestä käymän äänestyksen tulokset:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P6-TA-2008-0219

Neuvoston satelliittivälitteisiä mobiilipalveluja koskevalle EU:n päätökselle antama hyväksyntä:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/08/st03/st03637-re01.fi08.pdf

Ks. myös MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches and services


Side Bar