Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Brüssel, 7. august 2008

Euroopa uued satelliidid – komisjon algatab valikumenetluse üleeuroopaliste liikuva kosmoseside teenuste operaatorite leidmiseks

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja konkursi üleeuroopaliste liikuva kosmoseside teenuste operaatorite leidmiseks. Esimest korda avaneb satelliitsideoperaatoritel võimalus osaleda Euroopa ühtses valikumenetluses kiirandmeside-, mobiiltelevisiooni-, katastroofiabi- ja telemeditsiiniteenuste osutamiseks, selle asemel, et osaleda 27 eri riigi menetlustes. Ühtne menetlus sai võimalikuks tänu juulis jõustunud uuele Euroopa Liidu otsusele liikuva kosmoseside teenuste kohta. Liikuva kosmoseside süsteemid kasutavad raadiospektrit, et luua raadioside liikuva maajaama ja ühe või mitme satelliidi või paikse maajaama vahel. Süsteemid võimaldavad hõlmata ulatuslikke territooriume ja katta piirkondi, kus sellise teenuse pakkumine oli varem majanduslikult võimatu. Uus Euroopa valikumenetlus võimaldab äriühingutel osutada uuenduslikke traadita side teenuseid kogu Euroopas spetsiaalselt selleks ettenähtud spektris alates 2009. aastast.

Liikuva kosmoseside teenustel on suur eelis, sest nendega on võimalik hõlmata suuremat osa ELi territooriumist ja jõuda piiriüleselt miljonite Euroopa Liidu kodanikeni. Need avavad eurooplastele enneolematu võimaluse kasutada uusi sideteenuseid ning seda mitte ainult suurlinnades, vaid ka külades ja hõreda asustusega piirkondades,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Samas on satelliitsideteenused seotud mahukate investeeringutega, seepärast on vaja kohaldada lihtsat ja kiiret menetlust ning tagada pikaajaline õiguskindlus. Seepärast on komisjon tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ja ministrite nõukoguga töötanud välja erakordselt kiiresti (ainult 10 kuuga) ühtse ELi menetluse liikuva kosmoseside teenuseid pakkuvate operaatorite leidmiseks. Euroopas on nüüd liikuva kosmoseside teenustele vaid üks turg, mitte 27. Nüüd on tööstusharu kord tegutseda. Loodan, et konkurents liikuva kosmoseside teenuste operaatorite vahel saab olema tihe, et pakkuda teenust, mis hõlmaks nii Põhja-Rootsit kui ka Lõuna-Hispaaniat. See sillutaks teed esimeste satelliitide orbiidile saatmiseks 2009. aastal.”

Satelliiditööstuse maailmaturu maht on 77 miljardit eurot ning 2007. aastal suurenes see 16 %. Satelliitteenuste osakaal moodustas kogutulust 38 miljardit eurot. Euroopa ettevõtetel on sellel turul oluline jõud, Euroopa kosmosetööstus hõlmab 40 % satelliitide tootmise, väljasaatmise ja opereerimisega seotud turust. Kolm maailma viiest kõige suuremast satelliitsüsteemide operaatorist on pärit Euroopast.

Euroopa komisjoni täna välja kuulutatud konkurss satelliitsideoperaatoritele on esimene, mis toimub Euroopa ühtse valikumenetluse korras. Vaatamata satelliitsideteenuste selgelt piiriülesele iseloomule takistasid riiklikud eeskirjad siiani ühtse liikuva kosmoseside teenuste turu loomist, sest operaatorid valis välja iga liikmesriik eraldi. Riiklike süsteemide erinevusega kaasnes Euroopa satelliiditööstusele menetluste paljusus, õiguskindlusetus ja ebasoodne konkurentsiolukord.

Nimetatud takistuste kõrvaldamiseks tegi komisjon ühtse turuga seotud pädevusest lähtudes 22. augustil 2007 ettepaneku korraldada ühtne valikumenetlus liikuva kosmoseside teenuste osutamiseks Euroopa tasandil (IP/07/1243). Euroopa Parlament ja komisjon võtsid kõnealuse otsuse vastu ning see jõustus 5. juulil 2008. Otsusega kehtestatakse ELi ühised eeskirjad 2 Ghz sagedusala kasutamiseks liikuva kosmoseside teenuste osutamiseks. Lisaks operaatorite litsentsimise korra lihtsustamisele ja kiirendamisele, mis julgustab investeerima ja välja arendama liikuva kosmoseside teenuseid, tagab see ühtlasi, et kõnealused teenused hõlmavad vähemalt 60 % ELi territooriumist, mis on oluline samm kõikide ELi liikmesriikide järk-järguliseks hõlmamiseks.

Huvitatud isikud saavad Euroopa Komisjonile taotlusi esitada kuni 7. oktoobrini 2008. Valikumenetluse esimeses etapis hinnatakse kandidaatide tehnilist ja majanduslikku võimekust süsteemide õigeaegseks käivitamiseks. Teises valikuetapis hinnatakse muu hulgas järgmist: kõikide liikmesriikide hõlmamiseks kuluvat aega, teenuste valikut, sh maapiirkonnas, teenindatavate lõpptarbijate arvu, süsteemi vastavust avalike huvide eesmärkidele ja spektrikasutuse tõhusust. Kõik liikmesriigid peavad tagama, et väljavalitud kandidaadid saavad nende territooriumil tegutseda. Olenevalt kandidaatide arvust, loodab komisjon lõpetada valikumenetluse 2009. aasta esimesel poolel. Esimene satelliit peaks välja saadetama 2009. aastal.

Lisateave:

Komisjoni välja kuulutatud konkursikutse üksikasjalik tekst ja täiendav taustinformatsioon on avaldatud veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Uus otsus ELi liikuva kosmoseside teenuste kohta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:ET:PDF

Euroopa Parlamendi otsus võtta vastu ELi liikuva kosmoseside teenuseid käsitlev otsus:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0219+0+DOC+XML+V0//ET

Nõukogu otsus kiita heaks ELi liikuva kosmoseside teenuseid käsitlev otsus:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Vt ka MEMO/08/536

LISA

Liikuva kosmoseside teenuste osutamine Euroopas (eeldatav ajakava)

Q3 2008
Pakkumiskutse
Q4 2008
Taotluste esitamise tähtaeg
Q1-2: 2009
Taotluste hindamine
Q2-3: 2009
Meetmed riiklikul tasandil
Alates 2009/2010
Esimese satelliidi väljasaatmine ja teenuste osutamine


Side Bar