Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Bruxelles, den 7. august 2008

Nye satellitter til Europa: Kommissionen påbegynder udvælgelsen af operatører til EU-dækkende mobile satellittjenester

Europa-Kommissionen har i dag lanceret en udvælgelsesrunde for udbydere af satellitbaserede EU-dækkende kommunikationstjenester. Operatørerne vil for første gang kunne give tilbud på tjenester som højhastighedsdatatransmission, mobil-tv, katastrofehjælp og fjernsundhedstjenester i en fælleseuropæisk udvælgelsesprocedure i stedet for under 27 forskellige nationale systemer. Det er blevet muligt med en ny EU-beslutning om mobile satellittjenester, som trådte i kraft i juli. Satellitbaserede mobilsystemer anvender radiofrekvenser til at levere tjenester mellem mobile jordstationer og én eller flere stationer i rummet eller fast placerede jordstationer. Det giver mulighed for at dække et stort område og nå regioner, hvor sådanne tjenester ikke var økonomisk levedygtige tidligere. Den nye EU-udvælgelsesprocedure kunne give virksomheder mulighed for at udbyde innovative trådløse tjenester i hele EU via særlige reserverede frekvenser fra 2009.

"Mobile satellittjenester har den store fordel, at de kan dække det meste af EU's territorium og dermed nå millioner af EU-borgere på tværs af grænserne. De er en hidtil ukendt mulighed for alle EU-borgere til at koble sig på nye kommunikationstjenester, ikke blot i byområderne, men også i landdistrikterne og tyndt befolkede regioner" udtaler Viviane Reding, EU-kommissæren for telekommunikation. "De satellitbaserede tjenester er dog afhængige af betydelige investeringer, og derfor er der behov for enkle og hurtige procedurer og en klar retssituation i lang tid fremover. Det er grunden til, at Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet og Ministerrådet på rekordtid, nemlig ti måneder, har oprettet en fælles EU-procedure for udvælgelsen af interesserede operatører af mobile satellittjenester. Der er nu ét marked i EU for mobile satellittjenester, ikke 27. Fra nu af er det op til branchen at reagere. Jeg forventer en livlig konkurrence blandt operatører, der udbyder satellitbaserede kommunikationstjenester til kunder lige fra det nordlige Sverige til det sydlige Spanien. Det vil kunne bane vejen for de første satellitopsendelser allerede i løbet af 2009."

Satellitindustrien er et marked med en samlet verdensomsætning på 77 mia. EUR, og det voksede med 16 % i 2007. Heraf står satellitbaserede tjenester alene for ca. 38 mia. EUR af den globale omsætning. Europæiske virksomheder har en fremtrædende stilling på dette marked: Den europæiske rumindustri har en andel af verdensmarkedet på 40 % inden for fremstilling, opsendelse og drift af satellitter. Herudover er Europa hjemsted for tre af verdens fem største operatører af satellitsystemer.

Den udvælgelsesrunde for satellitoperatører, som Europa-Kommissionen lancerede i dag, er noget nyt, da den bliver afholdt i henhold til en fælleseuropæisk procedure. På trods af satellitbaserede tjenesters klare grænseoverskridende karakter har de gældende nationale regler indtil nu hindret etableringen af et indre marked for mobile satellittjenester, idet det var overladt til hver medlemsstat at vælge operatørerne. Resultatet har været forskellige nationale tilgange, som har skabt et kludetæppe af procedurer, retlig usikkerhed og betydelige konkurrenceulemper for satellitindustrien i EU.

For at fjerne disse hindringer fremlagde Kommissionen den 22. august 2007 på grundlag af sin kompetence for det indre marked forslag til en ny EU-beslutning, som giver mulighed for at gennemføre en fælleseuropæisk udvælgelsesprocedure for mobile satellittjenester på EU-niveau (IP/07/1243). Denne beslutning blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet og trådte i kraft den 5. juli 2008. Beslutningen fastsætter fælles EU-regler for mobile satellittjenesters brug af 2 GHz-båndet. Det vil ikke kun forenkle og fremskynde proceduren for udstedelse af tilladelser til operatørerne, hvad der opmuntrer til investeringer og udrulning af mobile satellittjenester, men samtidig også sikre, at disse tjenester dækker mindst 60 % af EU's territorium, hvad der er et vigtigt skridt i retning af gradvis at opnå dækning af alle EU-medlemsstater.

Interesserede virksomheder har indtil den 7. oktober 2008 til at forelægge Europa-Kommissionen deres ansøgninger. I den første fase af udvælgelsesproceduren bedømmes kandidaternes tekniske og kommercielle evne til at etablere deres systemer inden for tidsrammen. Kriterierne i den anden fase af udvælgelsesproceduren omfatter bl.a. hastigheden, hvormed der opnås dækning af alle medlemsstater, udbuddet af tjenester, herunder i landdistrikter, og antallet af slutbrugere, der betjenes, og systemets kapacitet til at opfylde offentligpolitiske mål samt effektiviteten i udnyttelsen af frekvensressourcerne. Alle medlemsstater skal sikre, at de udvalgte kandidater har ret til at operere i det pågældende land. Afhængigt af antallet af kandidater forventer Kommissionen, at udvælgelsesproceduren kan afsluttes i første halvdel af 2009. De første satellitopsendelser ville så kunne finde sted i 2009.

Yderligere oplysninger:

Hele teksten til Kommissionens indkaldelse og yderligere baggrundsoplysninger findes på adressen:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Den nye EU-beslutning om mobile satellittjenester findes på adressen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:DA:PDF

Europa-Parlamentets afstemning om beslutningen:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Rådets godkendelse af beslutningen:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Se også MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches and services


Side Bar