Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

V Bruselu dne 7. srpna 2008

Nové družice pro Evropu: Komise zahajuje výběrové řízení na provozovatele celoevropských družicových pohyblivých služeb

Evropská komise dnes zahájila soutěž na výběr poskytovatele celoevropských komunikačních služeb pomocí družic. Provozovatelé družic budou moci poprvé nabídnout služby, jako jsou vysokorychlostní datové služby, mobilní televize, pomoc při katastrofách a lékařské služby na dálku, v rámci jednotného výběrového řízení na evropské úrovni namísto 27 různých vnitrostátních systémů. Umožnilo to nové rozhodnutí EU o družicových pohyblivých službách, které vstoupilo v platnost v červenci tohoto roku. Družicové pohyblivé systémy využívají rádiové spektrum pro poskytování služeb mezi pohyblivou pozemskou stanicí na straně jedné a jednou nebo několika kosmickými stanicemi nebo pozemními stanicemi s pevným stanovištěm na druhé straně. Jsou schopné pokrýt rozsáhlé území a dosáhnout oblastí, kde dříve takové služby nebyly ekonomicky životaschopné. Díky novému evropskému výběrovému řízení by společnosti mohly nabízet inovativní bezdrátové služby po celé Evropě v rámci specificky vyhrazeného spektra od roku 2009.

„Družicové pohyblivé služby mají ohromnou výhodu v tom, že dokážou pokrýt většinu území EU, a dostat se tak k milionům občanů EU i přes hranice. Představují zcela novou příležitost pro to, aby měl každý Evropan přístup k novým komunikačním službám, a to nejen v městských oblastech, ale také na venkově a v méně obydlených regionech,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Tyto družicové služby však vyžadují značné investice, a proto potřebují jednoduché a rychlé postupy a také dlouhodobou právní jistotu. Komise tedy v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a Radou ministrů v rekordně krátkém čase deseti měsíců stanovila jednotný postup EU pro výběr zainteresovaných provozovatelů družicových pohyblivých služeb. V současnosti v Evropě existuje jeden trh pro družicové pohyblivé služby namísto 27. Na tahu je nyní odvětví. Očekávám intenzivní soutěž provozovatelů, kteří spotřebitelům nabídnou družicové komunikační služby s dosahem od severního Švédska po jižní Španělsko. To by mohlo otevřít cestu pro vypuštění prvních družic již v průběhu roku 2009.“

Odvětví družic představuje celosvětově trh o objemu 77 miliard EUR a v roce 2007 vykazovalo 16% růst. Z toho jen družicové služby vytvořily celkové příjmy ve výši 38 miliard EUR. Evropské společnosti mají na tomto trhu silné postavení: evropský kosmický průmysl má 40% podíl na světovém trhu výroby, vypouštění a provozování družic. Evropa je navíc sídlem tří z pěti největších světových provozovatelů družicových systémů.

Soutěž mezi provozovateli družic, kterou dnes zahájila Evropská komise, je první, která probíhá v rámci jednotného evropského výběrového řízení. Přes zřejmý přeshraniční rozměr družicových služeb dosud stávající vnitrostátní pravidla bránila vytvoření jednotného trhu družicových pohyblivých služeb tím, že výběr provozovatelů ponechávala na jednotlivých členských státech. Výsledkem byla nejednotnost vnitrostátních přístupů, která vytvářela roztříštěnou směsici postupů, právní nejistotu a značnou konkurenční nevýhodu pro odvětví družic v Evropě.

S cílem odstranit zmíněné překážky navrhla Komise dne 22. srpna 2007 na základě svých pravomocí pro oblast jednotného trhu nové rozhodnutí EU, v jehož rámci lze provádět jednotné výběrové řízení na družicové pohyblivé služby na evropské úrovni (IP/07/1243). Toto rozhodnutí bylo přijato Evropským parlamentem a Radou a vstoupilo v platnost dne 5. července 2008. Stanoví společná pravidla EU pro využívání pásem 2 GHz pro družicové pohyblivé služby. Přinese nejen zjednodušení a urychlení postupu udělování licencí pro provozovatele, což podpoří investice a rozšíření družicových pohyblivých služeb, ale zároveň i zajistí, že tyto služby pokryjí nejméně 60 % území EU, což by byl významný krok k postupnému dosažení pokrytí všech členských států EU.

Zainteresované společnosti mají do 7. října 2008 předložit své žádosti Evropské komisi. Během první fáze výběrového řízení bude posouzena technická a komerční způsobilost kandidátů zprovoznit včas své systémy. Kritéria v druhé fázi výběru mimo jiné zahrnují: rychlost pokrytí všech členských států; rozsah služeb, a to i ve venkovských oblastech, počet koncových uživatelů, kterým budou služby poskytovány, a kapacita systému s ohledem na plnění cílů veřejné politiky a účinnost využití spektra. Všechny členské státy musí zajistit, aby vybraní kandidáti měli ve své zemi právo k provozování služeb. V závislosti na počtu kandidátů Komise předpokládá ukončení výběrového řízení v prvním pololetí roku 2009. První družice by tak mohly být vypuštěny v roce 2009.

Další informace:

Plné znění výzvy ze strany Komise a další podkladové informace jsou zveřejněny na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Nové rozhodnutí EU o družicových pohyblivých službách je k dispozici na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Hlasování Evropského parlamentu o rozhodnutí EU o družicových pohyblivých službách:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Schválení rozhodnutí EU o družicových pohyblivých službách Radou:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Viz také MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches and services


Side Bar