Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Брюксел, 7 август 2008 г.

Нови спътници за Европа: Комисията стартира процедура за подбор на оператори на общоевропейски мобилни спътникови услуги

Днес Европейската комисия даде началото на конкурс за доставчици на комуникационни услуги чрез сателит в цяла Европа. Спътниковите оператори ще могат за първи път да предлагат услуги като високоскоростен пренос на данни, мобилна телевизия, помощ при бедствия и дистанционни медицински услуги в рамките на единна европейска процедура за подбор, вместо по 27 различни национални системи. Възможност за това предоставя едно ново решение на ЕС относно мобилните спътникови услуги, което влезе в сила през юли тази година. Мобилните спътникови системи използват радиочестотния спектър за предоставяне на услуги между подвижна наземна станция и една или повече станции, разположени или в космоса, или на земята в точно определени места. Те притежават възможност да покрият голяма територия и достигнат до райони, където такива услуги досега бяха икономически нерентабилни. Новата европейска процедура за подбор би могла да позволи на дружествата да предлагат иновативни безжични услуги из цяла Европа по специално резервирани за целта честоти от 2009 година.

Мобилните спътникови услуги имат огромното преимущество да могат да покриват по-голямата част от територията на ЕС, като по този начин през границите достигат до милиони граждани на ЕС. Те представляват безпрецедентна възможност за всички европейци за достъп до нови комуникационни услуги, при това не само в районите на големите градове, но също така и в селските и по-слабо населените региони“, каза европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Тези спътникови услуги обаче са зависими от значителни инвестиции и поради това има нужда от прости и бързи процедури, както и от дългосрочна правна сигурност. Поради това Комисията, в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета на министрите, създаде в рекордния срок от само десет месеца единна процедура на ЕС за подбор на оператори, интересуващи се от предлагане на мобилни спътникови услуги. Сега за мобилните спътникови услуги е налице един пазар в Европа, а не 27. Отсега нататък топката е в полето на индустрията. Аз очаквам силна конкуренция сред операторите, предлагащи комуникационни услуги чрез спътник за потребителите на север от Швеция до потребителите на юг от Испания. Това би могло да проправи пътя за изстрелването на първите сателити още през 2009 година.“

Спътниковата индустрия представлява глобален пазар на стойност 77 милиарда EUR, който през 2007 година нараства с 16 %. В рамките на тази стойност само спътниковите услуги са създали общо приблизително 38 милиарда EUR приходи. Европейските дружества представляват една важна сила на този пазар: европейската космическа индустрия притежава 40 % от световните пазари за производство, изстрелване и експлоатация на спътници. Освен това Европа е домът на три от петте най-големи оператори на спътникови системи в света.

Конкурсът за подбор между спътниковите оператори, с начало поставено днес от Европейската комисия, е първият, който се провежда в рамките на единна европейска процедура на подбор. Досега въпреки ясните трансгранични измерения на спътниковите услуги, съществуващите национални правила пречеха на създаването на единен пазар на мобилни спътникови услуги, като оставяха подбора на операторите на отделните държави-членки. Резултатът от това бяха различни национални подходи, които създадоха разнородно множество от процедури, правна несигурност и сериозен недостатък по отношение на конкурентоспособността на спътниковата индустрия в Европа.

За отстраняването на тези пречки Комисията предложи на 22 август 2007 година, основавайки се на своите компетенции в областта на единния пазар, ново решение на ЕС, според което на европейско ниво може да бъде организирана единна процедура за подбор на системи за мобилни спътникови услуги (IP/07/1243). Това решение беше прието от Европейския парламент и от Съвета и влезе в сила на 5 юли 2008 година. То установява общи правила на ЕС за използването на честотната лента от 2 GHz за мобилни спътникови услуги. Това не само ще опрости и ускори процедурите по лицензиране на операторите — насърчавайки инвестициите и разгръщането на мобилните сателитни услуги — но и в същото време ще осигури покриването от тези услуги на най-малко 60 % от територията на ЕС — важна стъпка към постепенното постигане на покритие на всички държави-членки на ЕС.

Заинтересованите дружества трябва да представят своите заявления на Европейската комисия до 7 октомври 2008 година. По време на първата фаза на процеса на подбор ще бъде оценена техническата и търговска способност на кандидатите да пуснат в действие своите системи навреме. Критериите във втората фаза включват, наред с другото, следното: скоростта с която всички държави-членки ще бъдат обхванати; наборът от услуги, включително тези в селските райони, броят на крайните потребители, които ще бъдат обслужвани, както и капацитетът на системата да постигне целите на обществената политика, а също и ефикасното използване на радиочестотния спектър. Всички държави-членки трябва да гарантират избраните кандидати да имат право за дейност в тяхната държава. В зависимост от броя на кандидатите Комисията очаква, че процедурата за подбор може да бъде приключена през първата половина на 2009 година. Изстрелването на първите сателити може да бъде осъществено през 2009 година.

За допълнителна информация:

Пълният текст на поканата, публикувана от Комисията, както и допълнителна информация са публикувани на:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Новото решение на ЕС за мобилните спътникови услуги е достъпно на:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Гласуването от Европейския парламент на решението на ЕС за мобилните спътникови услуги:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Одобрението от Съвета на решението на ЕС за мобилните спътникови услуги:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Вж. също MEMO/08/536

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерен график за пускането на мобилните спътникови услуги в Европа

3-то тримесечие на 2008 г.
Покана за представяне на заявления
4-то тримесечие на 2008 г.
Краен срок за подаване на заявления
1-во и 2-ро тримесечие на 2009 г.
Оценяване на заявленията
2-ро и 3-то тримесечие на 2009 г.
Разрешение на национално ниво
От 2009/2010 г.
Стартиране на първите сателити и услуги


Side Bar