Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1222

Bruxelles, den 31. juli 2008

Statsstøtte: Kommissionen har godkendt den danske redningspakke for Roskilde Bank

Europa-Kommissionen har efter EF-traktatens statsstøtteregler godkendt de foranstaltninger, der er truffet for at redde Roskilde Bank. Med virkning fra den 11. juli 2008 har Nationalbanken stillet en likviditetsfacilitet til rådighed for Roskilde Bank, der er dækket af en garanti dels fra den private finanssektor og dels fra den danske stat. Kommissionen fik disse foranstaltninger anmeldt den 21. juli 2008. Den drog den konklusion, at den private garanti og den del af likviditetsfaciliteten, den dækker, ikke udgør statsstøtte. Og den resterende del af likviditetsfaciliteten samt statsgarantien for den blev godkendt som redningsstøtte, der er forenlig med fællesmarkedet.

EU's konkurrencekommissær, Neelie Kroes, udtalte, at "takket være det gode samarbejde med de danske myndigheder var Kommissionen i stand til at træffe sin beslutning meget hurtigt. Denne beslutning vil skabe retssikkerhed omkring de foranstaltninger, der er truffet til støtte for Roskilde Bank."

Roskilde Bank er den ottendestørste bank i Danmark, med en balancesum på 42,9 mia. DKK pr. 31. marts 2008 (hvilket med de aktuelle valutakurser svarer til 5,75 mia. EUR). Bankens aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs. En stor del af bankens udlånsportefølje er ejendomsmarkedsrelateret.

Efter intensive kontakter mellem de danske myndigheder og Kommissionen i ugen før fremsendte Danmark den 21. juli 2008 de nærmere oplysninger om de foranstaltninger, der var truffet for at redde Roskilde Bank. Kommissionen konkluderede efter en grundig undersøgelse, at den del af likviditetsfaciliteten, som Nationalbanken ydede den 11. juli 2008 og var dækket af garantien fra den private finanssektor, ikke udgør statsstøtte. Heller ikke selve den private garanti udgør statsstøtte. Kommissionen drog dog også den konklusion, at den resterende del af likviditetsfaciliteten, som er dækket af den danske stats garanti, såvel som selve denne garanti, udgør statsstøtte.

Kommissionen godkendte statsstøtten som redningsstøtte i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Efter disse regler skal den redningsstøtte, der ydes, have form af lån eller garantier. Der er indført en kontrolmekanisme, der sikrer, at støtten er begrænset til det mindstemål, der er nødvendigt for at holde banken kørende. I overensstemmelse med disse regler har de danske myndigheder afgivet tilsagn om inden seks måneders forløb at fremlægge en omstrukturerings- eller likvidationsplan for banken eller dokumentation for, at lånet er fuldt indfriet og/eller statsgarantien ophørt.

Baggrund

Den 10. juli 2008 meddelte Roskilde Bank, at den seneste tids uro på de globale finansmarkeder og krisen på det danske ejendomsmarked havde resulteret i, at flere af bankens store udlånsengagementer havde udviklet sig i meget negativ retning. I forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskaberne konstaterede bankens ledelse, at der måtte foretages lang større nedskrivninger end hidtil antaget. Det var ikke muligt at tilvejebringe mere aktiekapital, og forhandlinger med potentielle købere havde ikke ført til nogen konkrete bud på banken.

Efter drøftelser med økonomi- og erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Finansrådet stillede Nationalbanken en ubegrænset likviditetsfacilitet til rådighed for Roskilde Bank, der trådte i kraft den 11. juli 2008. Samtidig indvilligede Det Private Beredskab, som er en privat forening stiftet af Finansrådet, at stille garanti på op til 750 mio. DKK for ethvert tab, der måtte blive på denne likviditetstilførsel. Ud over det beløb, der dækkes af den private finanssektor, vil den danske stat også stille en ubegrænset garanti til dækning af det tab, Nationalbanken måtte blive påført på grund af denne likviditetsbistand.

En ikke-fortrolig udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummeret NN 36/2008 i statsstøtteregisteretKonkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside, når alle spørgsmål omkring fortrolighed er blevet afklaret. En oversigt over de seneste statsstøttebeslutninger, der er offentliggjort på nettet og i EU-Tidende, kan findes på adressen State Aid Weekly e-News.

Se også MEMO/08/532.


Side Bar