Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1207

V Bruselu dne 25 července 2008

Podle nejnovějších údajů byly téměř dvě třetiny televizního vysílání v EU vyrobeny v Evropě

Více než 63 % vysílacího času evropských subjektů televizního vysílání je věnováno evropským pořadům a více než 36 % pořadů vytvořených nezávislými evropskými producenty. Tyto nejnovější údaje se objevují v osmé zprávě Evropské komise o účinnosti pravidel EU ve vztahu k podpoře evropských děl, za léta 2005–2006. Tato zpráva, která se zveřejňuje každé dva roky a vychází z informací poskytnutých členskými státy EU, sleduje podporu evropských pořadů na evropských televizních obrazovkách podle směrnice „Televize bez hranic“. Poprvé se zpráva plně zabývá i subjekty televizního vysílání v desíti nových členských státech EU a konstatuje, že se v objemu evropského televizního vysílání neliší od států EU-15.

„Dnešní údaje svědčí o tom, že audiovizuální odvětví EU je vitální a že všem členským státům, starým i novým, záleží na kulturní rozmanitosti. Uplatňování směrnice „Televize bez hranic“ prokazuje, že EU a členské státy plní závazek zvyšovat kulturní rozmanitost, k níž nesmírně přispívá vysoký počet evropských televizních pořadů na evropských obrazovkách.“ podotkla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „S novou směrnicí o audiovizuálních mediálních službách bude samozřejmě potřeba, aby naše audiovizuální odvětví v tomto úsilí pokračovalo a předkládalo bohatou a vynalézavou nabídku evropských pořadů při zavádění nových mediálních služeb, jako je mobilní televize a video na vyžádání, které na oplátku podpoří evropskou tvorbu a kulturu obecně.“

Dnešní údaje svědčí o dopadu článků 4 a 5 směrnice „Televize bez hranic“, jejichž cílem je podpora evropských děl, včetně tvorby producentů nezávislých na subjektu vysílání. Evropská komise tato opatření navrhla v roce 1989, aby se výhody jednotného trhu mohly projevit na straně televizních diváků (v podobě širší nabídky pořadů) i na straně subjektů vysílání a producentů (evropské programy mají více diváků).

Nová zpráva o provádění těchto opatření v 25 členských státech EU, kterou Komise dnes přijala, uvádí, že průměrný podíl vysílacího času pro evropskou tvorbu se zvýšil z 63,52 % v roce 2005 na 65,05 % v roce 2006. Ze zprávy Komise rovněž vyplývá, že ve střednědobém horizontu (2003–2006) se vysílání evropské tvorby stabilizovalo na o něco málo výše než 63 %. Průměrný podíl tohoto vysílacího času se v roce 2005 pohyboval mezi 47,31 % ve Slovinsku a 81,14 % v Dánsku a v roce 2006 mezi 45,44 % ve Švédsku a 81,07 % v Polsku. Tyto údaje jsou srovnatelné s údaji zaznamenanými v období předchozí zprávy (2003–2004) (IP/06/1115).

Průměrný podíl vysílané tvorby nezávislých producentů na všech kanálech ve všech členských státech vzrostl z 36,44 % v roce 2005 na 37,59 % v roce 2006. 10% podíl stanovený směrnicí „Televize bez hranic“ tak byl výrazně překročen. To také znamená, že ve střednědobém horizontu (2003–2006) se po celé EU vysílalo o 6,2 procentního bodu více evropské tvorby nezávislých producentů.

V případě evropské tvorby nezávislých producentů, tzn. pořadů vysílaných nejvýše pět let poté, co byly vyrobeny, se podíl vysílacího času v letech 2005–2006 ustálil nad 25 %. Potvrdil se tak příznivý trend zařazovat do programu nejnovější díla, jejichž podíl se v letech 2003–2006 zvýšil o 2,59 procentního bodu.

Souvislosti:

Article 4 směrnice „Televize bez hranic“ požaduje, aby členské státy „vždy, kdy je to možné a vhodnými prostředky“ zajistily, že subjekty televizního vysílání, které spadají do jejich pravomoci, vyhradí většinu svého vysílacího času evropským dílům.

Article 5 požaduje, aby členské státy „vždy, kdy je to možné a vhodnými prostředky“ zajistily, že subjekty televizního vysílání vyhradí nejméně 10 % svého vysílací času nebo programového rozpočtu evropským dílům vytvořeným producenty, kteří jsou nezávislí na subjektech televizního vysílání, a zejména dílům nejnovějším.

Tato ustanovení se nevztahují na čas určený pro zprávy, sportovní události, soutěže, reklamu, teletextové služby a teleshopping.

19. prosince 2007 vstoupila v platnost nová směrnice o audiovizuálních mediálních službách (IP/07/1809), nezměnila však články 4 a 5, které se tak na vysílací služby nadále vztahují. Navíc Article 3i nové směrnice požaduje, aby členské státy zajistily, že audiovizuální mediální služby na vyžádání podpoří v případech, kdy je to možné, a vhodnými prostředky tvorbu evropských děl a přístup k nim. Je tak uznán význam podpory evropské tvorby a kulturní rozmanitosti prostřednictvím nových mediálních služeb, jako je video na vyžádání. Podporu lze uskutečňovat různě, např. prostřednictvím investic do produkce evropských děl a nabývání práv k evropským dílům nebo zajištěním podílu evropských děl v katalozích pořadů v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Členské státy EU mají do 19. prosince 2009 začlenit nová ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách do vnitrostátního práva.

Provádění nové směrnice ve všech členských státech Evropská komise pečlivě sleduje a zajistí, aby byla uvedená pravidla náležitě a včas zavedena v praxi.

Letošní zprávu a další informace najdete na stránkách:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Příloha

Vývoj hlavních ukazatelů v letech 2003–2006 na úrovni EU

[ ]

Hlavní ukazatele v letech 2005–2006 v jednotlivých členských státech (EU-25)

Bulgaria and Romania, which have been EU Member States since 1 January 2007, will be covered for the first time in the next report.

 
% evropské tvorby
% evropské tvorby nezávislých producentů
 
2005
2006
2005
2006
BE
58,33
63,96
58,78
53,00
CY
58,50
69,76
9,70
6,48
CZ
62,95
79,92
33,94
35,03
DK
81,14
80,92
28,98
33,17
DE
61,78
60,69
64,11
65,10
EE
61,80
62,73
46,10
48,87
GR
60,71
55,47
18,29
19,51
ES
63,55
60,52
41,05
39.46
FR
70,81
73,30
53,64
52,38
IE
52,25
55,20
26,50
34,40
IT
61,41
60,91
14,16
11,54
LV
64,52
62,49
33,28
31,92
LT
53,48
46,98
25,68
23,15
LU
65,48
67,06
57,63
54,66
HU
71,95
76,93
43,38
53,91
MT
76,99
78,53
42,76
44,96
NL
66,38
70,26
39,45
49,60
AT
65,63
68,36
49,65
52,19
PL
80,18
81,07
26,66
25,99
PT
66,15
68,62
23,69
30,31
SI
47,31
52,28
18,49
20,04
SK
63,80
62,27
25,40
26,01
FI
69,33
69,56
44,11
45,11
SE
51,06
45,44
57,14
53,12
UK
52,56
53,02
28,51
29,72


Side Bar