Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV FI EL LV SL

IP/08/1197

Brussel, 23 juli 2008

Milieu: Met het oog op het dierenwelzijn dient de Commissie een voorstel in om de handel in zeehondenproducten te verbieden

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen voor een verordening waarbij het handelsverkeer in zeehondenproducten naar, binnen en vanuit de Europese Unie wordt verboden. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat producten afkomstig van zeehonden die zijn gedood en gevild op een wijze die pijn, angst en lijden veroorzaakt, van de Europese markt worden geweerd. Handel in zeehondenproducten zou alleen worden toegestaan wanneer garanties worden geboden dat de toegepaste jachttechnieken aan hoge normen inzake dierenwelzijn voldoen en dat de dieren bijgevolg onnodig lijden wordt bespaard.

Milieucommissaris Stavros Dimas verklaarde: "Wij stellen voor om het in de handel brengen van zeehondenproducten in de EU, alsook de invoer, doorvoer en uitvoer daarvan, te verbieden. Zeehondenproducten afkomstig uit landen waar wrede jachtpraktijken worden toegepast, mogen de EU niet in. De EU maakt zich sterk voor de handhaving van de hoogste normen inzake dierenwelzijn."

Het dierenwelzijnsaspect van de zeehondenjacht

De voorgestelde verordening is gericht op het dierenwelzijnsaspect van de zeehondenjacht. De maatregel moet garanderen dat producten van zeehonden die worden gedood en gevild op een manier die pijn, angst en lijden veroorzaakt, niet tot de Europese markt worden toegelaten.

Zeehonden zijn dieren die over bewustzijn beschikken en pijn kunnen voelen. Met haar voorstel wil de Commissie tegemoetkomen aan de bezorgdheid die door het Europees Parlement en het brede publiek tot uiting is gebracht over het feit dat zeehonden worden gedood en gevild op een manier die onnodige pijn en lijden veroorzaakt. Uit een wetenschappelijk advies van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) blijkt dat er verschillende manieren bestaan om zeehonden snel en doeltreffend te doden zonder onnodige pijn, stress en lijden te veroorzaken, maar uit gegevens blijkt dat van een snelle doding in de praktijk niet altijd sprake is.

Handel in zeehondenproducten zou alleen worden toegestaan wanneer garanties worden geboden dat de toegepaste jachttechnieken aan hoge normen inzake dierenwelzijn voldoen en dat de dieren bijgevolg onnodig lijden wordt bespaard. In landen die de zeehondenjacht blijven beoefenen, zou een certificeringssysteem in het leven worden geroepen, zo nodig gekoppeld aan de invoering van een herkenbaar merkteken of etiket, dat garandeert dat op de EU-markt aangeboden zeehondenproducten duidelijk gecertificeerd zijn als afkomstig uit een land dat strenge regels in acht neemt.

Doel van het voorstel van de Commissie is, ervoor te zorgen dat inzake dierenwelzijn hoge normen worden gehandhaafd.

Het voorstel zal nu ter goedkeuring bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.

Zeehondenjacht in mondiaal perspectief

De 30 robbensoorten leven hoofdzakelijk langs de kusten van polaire en subpolaire gebieden, al worden sommige ook in bepaalde gematigde gebieden aangetroffen. Van deze soorten worden er ongeveer 15 bejaagd. De geraamde populatieomvang daarvan bedraagt 15 à 16 miljoen exemplaren. Zeehondenjacht vindt het hele jaar door plaats, met jachtseizoenen die variëren naar gelang van de regio en de doelsoort.

Canada, Groenland en Namibië zijn samen goed voor circa 60 % van de 900 000 zeehonden die jaarlijks worden gedood. Andere landen waar de zeehondenjacht wordt beoefend, zijn IJsland, Noorwegen, Rusland en de Verenigde Staten, en, wat de Europese Unie betreft, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk.

Achtergrond

Zeehonden worden vooral bejaagd omwille van hun pels, vet en vlees. De methoden die worden gebruikt om deze dieren te doden, lopen – ook qua doeltreffendheid – sterk uiteen. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van geweren, knuppels, vallen en netten.

Alle documenten kunnen worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/index_en.htm


Side Bar