Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV FI EL LV SL

IP/08/1197

Bruxelles, den 23. juli 2008

Miljø: Kommissionen fremsætter forslag om forbud mod handel med sælprodukter for at forbedre dyrevelfærden

Europa-Kommissionen har i dag fremsat forslag til en forordning om et forbud mod handel med sælprodukter i EU og mod import til og eksport fra EU for at sikre, at der ikke på det europæiske marked findes produkter, der er fremstillet af sæler, som er aflivet og flået på en måde, der har påført dem smerte, angst og lidelse. Ifølge forslaget skal handel med sælprodukter kun være tilladt, hvis det kan garanteres, at der anvendes en jagtmetode, som er i overensstemmelse med høje dyrevelfærdsstandarder, og at dyrene ikke udsættes for unødvendige lidelser.

Miljøkommissær Stavros Dimas siger: "Vi foreslår, at det forbydes at bringe sælprodukter i omsætning i EU, at importere dem til, transportere dem gennem og eksportere dem fra EU. Sælprodukter fra lande, hvor der drives jagt med grusomme metoder, må ikke tillades indført i EU. EU har en forpligtelse til at opretholde høje dyrevelfærdsstandarder."

Sælers velfærd under jagt

Formålet med den foreslåede forordning er at tage fat på dyrevelfærdsaspekterne ved den aflivning og flåning af sæler, der finder sted under en jagt, ved at sikre, at produkter, der fremstilles af sæler, som er aflivet og flået på en måde, der påfører dyrene smerte, angst og lidelse, ikke finder vej til det europæiske marked.

Sæler er følende dyr og kan føle smerte. Kommissionen reagerer med sit forslag på de betænkeligheder, som Europa-Parlamentet og almindelige borgere har givet udtryk for, over, at sæler aflives og flås under unødvendig smerte og lidelse. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har i en videnskabelig udtalelse anført, at sæler kan aflives hurtigt og effektivt på flere måder, som ikke giver anledning til unødvendig smerte, angst og lidelse, men det er blevet dokumenteret, at effektiv aflivning ikke altid finder sted i praksis.

Handel med sælprodukter skal kun være tilladt, hvis det garanteres, at der anvendes en jagtmetode, som er i overensstemmelse med høje dyrevelfærdsstandarder, og at dyrene ikke udsættes for unødvendige lidelser. I lande, hvor der fortsat drives sæljagt, indføres der en certificeringsordning, der om nødvendigt kan kombineres med tydelig mærkning til sikring af, at det klart attesteres, at de omsatte sælprodukter kommer fra et land, der opfylder strenge betingelser.

Formålet med Kommissionens forslag er at opretholde høje dyrevelfærdsstandarder.

Forslaget vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til godkendelse.

Sæljagt rundt omkring i verden

Der er 30 sælarter, og de forekommer normalt langs kysterne i klodens polar- og subpolarområder, men nogle kan også findes i visse tempererede klimazoner. Heraf er omkring 15 arter med en skønnet population på 15-16 millioner dyr genstand for jagt. Der drives sæljagt året rundt, men jagtsæsonen varierer fra region til region og fra art til art.

Canada, Grønland og Namibia tegner sig for ca. 60 % af de 900 000 sæler, der nedlægges om året. Andre lande, hvor der drives sæljagt, omfatter Island, Norge, Rusland og USA, og i EU forekommer sæljagt i Sverige, Finland og Det Forenede Kongerige.

Baggrund

Sæler jages hovedsageligt på grund af deres skind, fedt og kød. De metoder, der anvendes til at aflive sæler, og metodernes effektivitet varierer betydeligt. Der kan være tale om skydning, brug af køller eller brug af fælder og net.

Alle dokumenter kan findes på webstedet

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/index_en.htm


Side Bar