Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1195

V Bruselu dne 23. července 2008

Bulharsko a Rumunsko musí při řešení soudní reformy a korupce vyvinout více úsilí

Komise dnes schválila několik zpráv hodnotících pokrok Bulharska a Rumunska v otázkách soudní reformy a boje proti korupci v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování, který byl zřízen při vstupu obou zemí do EU minulý rok. Komise rovněž přijala zvláštní zprávu o správě fondů EU v Bulharsku. Tyto zprávy hodnotí pokrok a nedostatky Bulharska a Rumunska v plnění závazků učiněných při přistoupení. Komise došla k závěru, že bylo vyvinuto skutečné úsilí a dosáhlo se i určitého pokroku především u soudní reformy, nicméně obě země musí pro boj proti korupci na vysokých místech a v Bulharsku navíc v otázkách organizované trestné činnosti udělat mnohem více. Ve zprávách se zdůrazňuje, že pokud má být plně dosaženo cílů stanovených v okamžiku přistoupení, je potřeba trvalého politického závazku a jeho realizace v praxi. Dále se ve zprávách uvádí několik konkrétních nápravných opatření. Jakmile se dosáhne pokroku v plnění uvedených cílů a rozptýlí se pochybnosti o schopnosti těchto dvou zemí řešit korupci, budou moci občané Bulharska a Rumunska plně využívat výhody členství v EU a zároveň se posílí jejich důvěra v zásady právního státu. V případě Bulharska Komise přijala formální rozhodnutí pozastavit poskytování finančních prostředků EU, dokud bulharské orgány nebudou schopny doložit, že jsou zavedeny struktury řádného finančního hospodaření a účinně fungují.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Bulharsko a Rumunsko urazily za posledních deset let velký kus cesty. Prvních osmnáct měsíců jejich členství v Evropské unii bylo pro ně samé i pro celou EU velkým přínosem. Naším úkolem je nyní tento pokrok konsolidovat. Tyto zprávy vypovídají o realitě – ukazují, že jak Bulharsko tak Rumunsko potřebují zvýšit své úsilí o realizaci soudní reformy, potlačování korupce a v případě Bulharska ještě o boj proti organizované trestné činnosti. Vlády obou států si uvědomují, že svým občanům i ostatním členským zemím EU musí dokázat, že to s funkčností soudního systému a řešením korupce myslí vážně. Ve zprávách se uvádí, že příslušné orgány a systémy již v současné době existují, je však třeba dosáhnout hmatatelných výsledků při vyšetřování, trestním stíhání a souzení případů korupce na vysokých místech a organizované trestné činnosti. Komise dnes rovněž zdůraznila, že prostředky EU je nutné řádně spravovat. Bulharsko a Rumunsko mohou počítat s plnou a aktivní podporou ze strany Komise v dalším vývoji dané situace.“

V případě Rumunska zprávy rovněž obsahují podrobné hodnocení pokroku učiněného u čtyř referenčních hodnot stanovených Komisí v prosinci roku 2006 v oblasti soudní reformy a korupce. Situace v Rumunsku obecně nabízí smíšený obrázek. Základní prvky, které by měl fungující systém mít, jsou zavedeny. Avšak základy jsou stále vratké a rozhodování o případech korupce na vysokých místech jsou výrazně politizována. Odhodlání reformovat není u rumunských klíčových institucí a orgánů vyrovnané. Zatímco u soudní reformy se pokroku dosáhnout podařilo, současný systém musí prokázat, že je v jeho rámci za korupci na vysokých místech možné udělit trest. Komise vyzývá Rumunsko, aby své reformy posílilo. Podrobnější shrnutí dané zprávy o Rumunsku je uvedené v dokumentu MEMO/08/520.

U Bulharska zprávy Komise hovoří o tom, že reforma soudnictví a systému vymáhání práva je nezbytná a dlouho potřebná. Posledního půl roku Bulharsko postupovalo správným směrem – zřídilo Státní agenturu pro národní bezpečnost a rozhodlo se reformovat ministerstvo vnitra. Zkouškou dosaženého pokroku nyní bude, zda se na základě těchto opatření podaří dosáhnout konkrétních výsledků prostřednictvím vyšetřování, trestního stíhání a souzení případů korupce na vysokých místech a organizované trestné činnosti. Podrobnější shrnutí dané zprávy o Bulharsku je uvedené v dokumentu MEMO/08/521.

Konkrétně v případě Bulharska Komise v posledních šesti měsících dočasně pozastavila poskytování finančních prostředků EU, jelikož se kontrolami a audity zjistily určité nesrovnalosti. Dané problémy se začaly intenzívně řešit, nicméně Komise doposud nemá dostatečnou jistotu, aby pozastavenou finanční pomoc uvolnila. Z tohoto důvodu dnes Komise formálně přijala rozhodnutí odebrat akreditaci dvěma vládním agenturám, které odpovídají za správu předvstupních fondů. Jakmile Bulharsko přijme potřebná nápravná opatření ke zlepšení finančního hospodaření a zostří kontrolní systémy, Komise je připravena vzít zpět své rozhodnutí o odnětí akreditace dvěma prováděcím agenturám (Ústřednímu odboru pro financování a přidělování zakázek a Prováděcí agentuře při ministerstvu pro místní rozvoj a veřejné práce). Zároveň Komise formálně rozhodla pozastavit financování infrastruktury.

Souvislosti

Zprávy Komise hodnotí pokrok učiněný při dosahování referenčních hodnot, které byly stanoveny při přistoupení a které se týkají soudní reformy, boje proti korupci a organizované trestné činnosti (poslední bod se týká pouze Bulharska). Zprávy vycházejí z údajů poskytnutých vládami Bulharska a Rumunska, zastoupeními Komise a členských států v daných dvou zemích, organizacemi občanské společnosti, sdruženími, a zároveň z informací uvedených v odborných posudcích. Zvláštní zpráva o Bulharsku se věnuje správě fondů EU.

Dne 1. ledna 2007 Komise zřídila mechanismus pro spolupráci a ověřování, který má za úkol hodnotit závazky přijaté Bulharskem a Rumunskem v oblasti soudní reformy, boje proti korupci a organizované trestné činnosti. Komise byla požádána, aby pravidelně podávala zprávu o doprovodných opatřeních. Svou první zprávu Komise vydala dne 27. června 2007 a další průběžnou zprávu dne 4. února 2008.

Podrobnější údaje o mechanismu pro spolupráci a ověřování a ochranných doložkách lze najít v dokumentu MEMO/07/260.
Plná znění uvedených zpráv je k nahlédnutí na adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


Side Bar