Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/118

Bryssel den 31 januari 2008

Fri rörlighet för tjänster: Kommissionen undersöker de begränsningar för vissa speltjänster som gäller i Sverige

EU-kommissionen har beslutat att skicka en officiell begäran om information till Sverige rörande den svenska lagstiftning som begränsar tillhandahållandet och marknadsföringen av vissa speltjänster. I april 2006 skickade kommissionen en liknande begäran om information till Sverige avseende sportvadslagning (IP/06/436). I detta nya fall önskar kommissionen kontrollera att alla nationella åtgärder avseende pokerspel och pokerturneringar är konsekventa och förenliga med artikel 49 i EG-fördraget som garanterar fri rörlighet för tjänster. Det beslut som kommissionen kommer att fatta gäller bara huruvida de nationella åtgärderna är förenliga med existerande EU-lagstiftning eller inte. Det gäller inte monopol i sig eller nationella lotterier. Beslutet får heller inte några följder för liberaliseringen av marknaden för speltjänster rent allmänt eller för medlemsstaternas rätt att skydda allmänintresset, så länge detta görs på ett sätt som är förenligt med EU-lagstiftningen, dvs. alla åtgärder är nödvändiga, proportionerliga och icke-diskriminerande. En formell underrättelse är det första steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 226 i EG-fördraget. Sverige har två månader på sig att svara. Kommissionen hoppas att svaret kommer att leda till en snabb och tillfredsställande lösning av frågan.

Den senaste undersökningen om de svenska nationella spelbegränsningarna fokuserar på ett antal frågor rörande pokerspel och pokerturneringar.

Pokerspel och pokerturneringar erbjuds idag på svenska internationella kasinon och sedan 2006 erbjuder det statsägda företaget också sådana tjänster på Internet i stor skala. Den nationella lagstiftningen förbjuder emellertid pokerspel och pokerturneringar på Internet om dessa tillhandahålls av aktörer som har fått sina tillstånd i andra medlemsstater och vars verksamhet regleras där. Lagstiftningen innehåller också begränsningar och straffrättsliga påföljder för poker på Internet som tillhandahålls av en godkänd tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat och för poker som organiseras i godkända lokaler i en annan medlemsstat.

EG-domstolen har tidigare slagit fast att varje begränsning som avser att skydda allmänintresset, som konsumentskyddet, ska vara ”konsekvent och systematisk” när det gäller vadhållningstjänster. En medlemsstat kan inte åberopa behovet av att begränsa medborgarnas tillgång till vadhållningstjänster om den samtidigt uppmuntrar dem till att delta i statliga lotterier, hasardspel eller vadhållning som ger en vinst för staten.

Den senaste informationen om överträdelseförfaranden mot alla medlemsstater finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar