Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Bryssel den 23 juli 2008

Europeiska kommissionen antar sin fjärde rapport om tredjeländers avvikelser från ömsesidighetsprincipen när det gäller undantag från viseringskrav

Europeiska kommissionen har antagit sin fjärde rapport om vissa tredjeländers upprätthållande av viseringskrav i strid med ömsesidighetsprincipen. Rapporten visar att ytterligare framsteg har gjorts i riktning mot fullständig ömsesidighet när det gäller visering.

Viceordförande Jacques Barrot, kommissionär med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet, framhöll att ömsesidighetsmekanismen verkligen fungerar. ”Rapporten visar klart att dialogen med tredjeländer inom den nya ömsesidighetsmekanismen är effektiv, Alla våra medborgare kan nu resa visumfritt till ytterligare tre länder. Men rapporten innehåller också förslag om motåtgärder i de fall då tillräckliga framsteg uteblivit. Det är inte acceptabelt att medborgarna i vissa tredjeländer får resa visumfritt till EU medan EU-medborgarna måste ha visum för att resa till de länderna. Detta utgör själva kärnan i ömsesidighetsmekanismen och jag är fast besluten att se till att den principen respekteras fullt ut.”

De viktigaste slutsatserna i rapporten är att fullständig ömsesidighet när det gäller visering nu har uppnåtts med Israel, Malaysia och Paraguay. Kommissionen har gjort betydande framsteg i dialogen med Kanada, som under de senaste tio månaderna hävt viseringskravet för sex medlemsstater. I dialogen med Australien har kommissionen sörjt för att medborgarna i samtliga medlemsstater fått tillträde till systemet med s.k. automatiskt beviljande och att de alla får samma behandling från och med oktober 2008, då Australien börjar tillämpa sitt nya eVisitor-system. Genomförandet av eVisitor-systemet kommer att bevakas noga. Förhandlingar med Brasilien om ett avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser har inletts.

När det gäller Japan, Panama, Singapore och USA har inga framsteg gjorts. Kommissionen noterar att Japan just nu undersöker möjligheten att även undanta rumänska medborgare från viseringskravet för kortare vistelser, men kommissionen upprepar sitt krav på fullständig ömsesidighet när det gäller undantag från viseringskravet för medborgarna i alla EU-medlemsstater. Kommissionen kommer att följa upp Panamas planer på att undanta bulgariska och rumänska medborgare från viseringskravet. När det gäller Singapore föreslår kommissionen att motåtgärder bör övervägas om fullständig ömsesidighet inte uppnås inom rimlig tid.

Inga påtagliga framsteg har gjorts när det gäller USA trots alla ansträngningar från kommissionens och enskilda medlemsstaters sida. Medborgarna i tolv EU-medlemsstater omfattas fortfarande av krav på visering vid inresa till USA. Vid toppmötet mellan EU och USA i juni 2008 förband sig USA att i år ta med fler EU-medlemsstater i sitt program för viseringsundantag. Kommissionen kommer därför att föreslå motåtgärder – t.ex. ett tillfälligt återinförande av viseringskravet för amerikanska innehavare av diplomat- eller tjänstepass – från och med den 1 januari 2009 om inga framsteg görs.

Kommissionen kommer att lämna sin nästa rapport före den 30 juni 2009.
GD JLS webbsida:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar