Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Brüssel, 23. juuli 2008

Euroopa Komisjon võtab vastu neljanda aruande vastastikuse viisavabaduse põhimõtte eiramise kohta kolmandate riikide poolt

Euroopa Komisjon on vastu võtnud neljanda aruande, mis käsitleb teatavate kolmandate riikide käitumist, kes vastastikkuse põhimõtet rikkudes on säilitanud viisanõuded. Aruande kohaselt on täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamisel tehtud edusamme.

Asepresident Jacques Barrot, kes on õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest vastutav volinik, rõhutas vastastikkuse mehhanismi kasulikkust: „Kõnealune aruanne näitab selgelt, et vastastikkuse mehhanismi alusel kolmandate riikidega toimunud dialoog on jälle edukaks osutunud: meie kodanikud saavad viisavabalt reisida veel 3 riiki. Aruandes tehakse siiski ka ettepanek võtta puudulike edusammude puhul vastumeetmeid. On lubamatu, et teatavate kolmandate riikide kodanikel on võimalus reisida ELi viisavabalt, samal ajal kui osadel ELi kodanikel kõnealustesse riikidesse reisimisel selline võimalus puudub. See on meie vastastikkuse mehhanismi aluspõhimõte ja ma teen kõik selleks, et tagada selle põhimõtte järgimine”.

Aruande peamised järeldused näitavad, et täielik vastastikune viisavabadus on praeguseks saavutatud Iisraeli, Malaisia ja Paraguayga. Komisjon on saavutanud märkimisväärset edu dialoogis Kanadaga, kes on viimase kümne kuu jooksul loobunud viisanõudest kuue liikmesriigi suhtes. Dialoogis Austraaliaga on komisjonil õnnestunud saavutada kõigi liikmesriikide kodanikele juurdepääs „automaatse viisa” süsteemile ning tagada liikmesriikide kodanikele võrdne kohtlemine alates 2008. aasta oktoobrist, mil käivitub Austraalia eVisitorsi süsteem. Komisjon jälgib Austraalia eVisitorsi süsteemi rakendamist tähelepanelikult. Brasiiliaga on Euroopa Ühendus alustanud läbirääkimisi lühiajalisest viisast loobumise lepingu sõlmimiseks.

Viisavabaduse saavutamisel ei ole edusamme tehtud läbirääkimistel Jaapani, Panama, Singapuri ja USAga. Komisjon märgib, et Jaapan uurib praegu võimalust laiendada lühiajalise viisa nõudest loobumist Rumeenia kodanike suhtes, kuid kordab oma soovi täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamiseks kõigi ELi liikmesriikide kodanike suhtes. Komisjon jälgib Panama kavatsusi vabastada Bulgaaria ja Rumeenia kodanikud viisanõudest. Singapuri puhul soovitab komisjon kaaluda vastumeetmete võtmist, kui täielikku vastastikust viisavabadust ei saavutata mõistliku aja jooksul.

Vaatamata komisjoni ja liikmesriikide individuaalsetele jõupingutustele ei ole USAga toimunud läbirääkimistel olulisi edusamme saavutatud. ELi kaheteistkümne liikmesriigi kodanikud vajavad USAsse reisides jätkuvalt viisat. USA kohustus 2008. aasta juunis toimunud ELi–USA tippkohtumisel lisama täiendavad ELi liikmesriigid käesoleva aasta jooksul oma viisavabadusprogrammi. Seetõttu kavatseb komisjon teha ettepaneku vastumeetmete võtmiseks, näiteks viisanõude ajutiseks taaskehtestamiseks diplomaatilise ja teenistus-/ametipassiga USA kodanike suhtes alates 1. jaanuarist 2009, kui edusamme ei toimu.

Komisjon esitab järgmise aruande enne 30. juunit 2009.
JLS web-site:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar