Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Bruxelles, den 23. juli 2008

Europa-Kommissionen vedtager sin fjerde rapport om manglende gensidighed med hensyn til visumfritagelse over for tredjelande

Europa-Kommissionen har vedtaget sin fjerde rapport om visse tredjelandes opretholdelse af visumkrav i strid med gensidighedsprincippet. Rapporten viser, at der er gjort yderligere fremskridt hen imod fuld visumgensidighed.

Næstformand og kommissær med ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed Jacques Barrot understregede, at gensidighedsmekanismen er nyttig, og at rapporten tydeligt viser, at dialogen med tredjelande inden for rammerne af den nye mekanisme for visumgensidighed igen har vist sig at være effektiv, idet alle EU-borgere nu visumfrit kan indrejse i yderligere tre lande. I rapporten foreslås det imidlertid også, at der træffes gengældelsesforanstaltninger, når der ikke er sket tilstrækkelige fremskridt. Han tilføjede, at det er uacceptabelt, at statsborgere fra visse tredjelande visumfrit kan rejse ind i EU, mens nogle af EU-borgerne ikke kan gøre det samme til disse lande. Det er selve kernen i mekanismen for visumgensidighed, og han lovede at sikre, at dette princip fuldt ud respekteres.

De vigtigste konklusioner i rapporten viser, at der nu er opnået fuld gensidighed over for Israel, Malaysia og Paraguay. Kommissionen har opnået betydelige fremskridt i dialogen med Canada, som i løbet af de sidste 10 måneder har ophævet visumkravet for seks medlemsstater. I dialogen med Australien har Kommissionen sikret statsborgere fra alle medlemsstaterne adgang til "autogrant"-faciliteten og sikret ligebehandling af statsborgere fra alle medlemsstaterne fra og med oktober 2008, når det australske eVisitors-system tages i brug. Gennemførelsen af det australske eVisitors-system vil omhyggeligt blive overvåget. For så vidt angår Brasilien er forhandlingerne om en aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for korte ophold indledt.

Der er ikke sket fremskridt for så vidt angår Japan, Panama, Singapore og USA. Kommissionen bemærker, at Japan på nuværende tidspunkt er ved at undersøge mulighederne for at udvide visumfritagelsen for korte ophold til også at omfatte rumænske statsborgere, men den gentager sit krav om fuld visumgensidighed for statsborgere i alle EU-lande. Kommissionen vil holde øje med, om Panama gennemfører sin hensigt om at fritage bulgarske og rumænske statsborgere fra visumkravet. For så vidt angår Singapore foreslår Kommissionen, at det overvejes at træffe gengældelsesforanstaltninger, hvis der ikke inden for en rimelig tidsfrist opnås fuld gensidighed.

Der er ikke sket håndgribelige fremskridt for så vidt angår USA trods alle Kommissionens og individuelle medlemsstaters bestræbelser. Borgerne i tolv EU-medlemsstater er fortsat visumpligtige, hvis de skal rejse til USA. USA gav på topmødet mellem EU og USA i juni 2008 tilsagn om at medtage yderligere EU-lande i sit visumfjernelsesprogram (VWP). Kommissionen vil derfor foreslå, at der træffes gengældelsesforanstaltninger - dvs. midlertidig genindførelse af visumkravet for amerikanske statsborgere med diplomatpas og tjenestepas/officielle pas - fra 1. januar 2009, hvis der ikke sker fremskridt.

Kommissionen fremlægger sin næste rapport inden 30. juni 2009.
Websted for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar