Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1186

V Bruselu, dne 18. července 2008

Celosvětový růst cen potravin: Komise navrhuje zvláštní systém financování v hodnotě 1 miliardy EUR na pomoc zemědělcům v rozvojových zemích

Evropská komise dnes navrhla zavedení zvláštního „systému, který umožní rychle reagovat na prudce stoupající ceny potravin v rozvojových zemích“. Fond by měl hodnotu 1 miliardy EUR a byl by provozován po dobu dvou let, v roce 2008 a 2009. Tato částka by doplnila existující rozvojové fondy a pocházela by z nevyužitých finančních prostředků ze zemědělského rozpočtu Evropské unie. Byla by poskytnuta rozvojovým zemím, které pomoc nejvíce potřebují, na základě řady objektivních kritérií. Systém by kladl důraz na opatření zaměřená na nabídku, na zlepšování dostupnosti vstupů zemědělských podniků, jako jsou hnojiva a osivo, pravděpodobně prostřednictvím úvěru a na opatření týkající se záchranné sítě, jejichž cílem by bylo zlepšení produkční kapacity v zemědělství. Podpora by byla vyplácena prostřednictvím mezinárodních organizací, včetně regionálních. Návrh spadá do postupu spolurozhodování a Komise doufá, že Rada a Parlament dosáhnou dohody do listopadu, aby nedošlo ke ztrátě nevyužitých finančních prostředků pro rok 2008.

Prezident Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Vysoké ceny potravin vážně postihují zejména nejchudší obyvatele Země. Mohou tak ohrozit náš pokrok směřující k dosažení rozvojových cílů tisíciletí a vyhrotit situaci v chudých zemích, zejména v Africe. Cílem tohoto systému v hodnotě 1 miliardy EUR je reagovat silnou a rychlou zemědělskou nabídkou. Je to čin solidarity vůči nejchudším obyvatelům světa, ale zároveň i odpovědné opatření na podporu stability. Jeho cílem je zvýšit zemědělskou produkci v rozvojových zemích, a bojovat tak s účinky rostoucích cen potravin. Toto zvýšení nabídky je nezbytnou součástí boje proti stoupajícím cenám potravin na celém světě."

Louis Michel, komisař pro rozvoj a humanitární pomoc, poznamenal: „Růst cen potravin zasáhl nejvíce zemědělce a obyvatelstvo v rozvojových zemích. Tento výrazný kapitálový vklad pomůže zvýšit zemědělskou produkci v těchto zemích zajištěním prostředků jako např. více osiv a hnojiv pro zemědělce, aby došlo k rozdílu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Řešit problémy rychle a efektivně, to je úkolem Evropy. Nalézat účinná řešení na pomoc zemědělcům v Africe a ostatních rozvojových oblastech, to je úkolem Evropy.“

Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová řekla: „Je velmi důležité poskytnout zemědělcům v rozvojovém světě prostředky, aby se mohli stát soběstačnými. Vyšší ceny potravin mohou v těchto zemích podnítit produkci. Z tohoto konkrétního příkladu solidarity mezi zemědělci, který může napomoci rychlému zvýšení produkce v rozvojovém světě, mám velkou radost.“

Rostoucí ceny potravin v roce 2007 a 2008 mají negativní dopad na mnoho rozvojových zemí a jejich obyvatelstvo. Stovky milionů lidí trpí stále větší bídou a pokrok posledních let směřující k dosažení rozvojových cílů tisíciletí je ohrožen. Růst cen potravin způsobil nepokoje, rozruch a nestabilitu v několika zemích a ohrozil výsledky mnohaletého politického, rozvojového a mírového snažení.

Nová situace by však zároveň mohla vytvořit vhodnou příležitost k podnícení nabídky zemědělců v rozvojových zemích. Podporou investic a zvyšování produktivity se nabízí nové příležitosti k vytváření příjmů a tím i k odstranění bídy v oblastech venkova.

Vysoké ceny zemědělských produktů zároveň přispěly ke snížení tržních výdajů v rozpočtu EU pro rok 2008 a ke snížení odhadů rozpočtu na rok 2009 v položce 2 finančního rámce. Komise věří, že tyto okolnosti představují výjimečnou příležitost k zavedení dočasného systému, který pomůže podpořit zemědělství v rozvojových zemích.

Komise očekává, že pozitivní výsledky této pomoci zahrnou zvýšení zemědělské produkce a lepší dostupnost potravin v zemích přijímajících pomoc, nižší výskyt podvýživy a sníženou inflaci cen potravin.

Způsobilé země a podíl, který by jim měl být přidělen, budou vybrány na základě transparentních kritérií. Použijí se informace poskytnuté pracovními skupinami OSN a mezinárodními organizacemi (především agentury OSN jako FAO, WFP, Světová banka a MMF), které mohou být doplněny konkrétními informacemi o dané zemi získanými od delegací Evropského společenství.

I když jsou pro podporu potenciálně způsobilé všechny rozvojové země, pomoc bude poskytnuta těm zemím, které jsou ze sociálně-ekonomického a politického hlediska vážně zasaženy krizí v důsledku růstu cen potravin, ve kterých je třeba přijmout opatření a které nemají prostředky nebo nejsou schopné reagovat bez cizí pomoci.

Orientační kritéria pro výběr zemí jsou mj. závislost na dovozu potravin, inflace cen potravin a sociální a fiskální zranitelnost. Zohledněno bude i další financování země společenstvím dárců, stejně jako schopnost země zvýšit zemědělskou produkci. Systém také umožňuje programy na regionální úrovni, které zahrnují všechny rozvojové země dané oblasti. Financovány mohou být rovněž celosvětové iniciativy, pokud je provádí regionální nebo mezinárodní organizace.

Pomoc zprostředkovaná mezinárodními organizacemi by se například mohla týkat organizace FAO (program dodávek vstupů při mimořádných událostech), IFAD (např. financování venkova), UNICEF (dětská výživa, záchranné sítě v oblasti výživy), WFP (humanitární potravinová pomoc, přechodné záchranné sítě), ICRC (potravinová pomoc) a Světové banky (řízení tržních rizik, záchranné sítě).

Komise doufá, že postup spolurozhodování bude ukončen do listopadu, aby bylo možné přidělit prostředky v roce 2008 a aby bylo umožněno provádění na začátku roku 2009.


Side Bar