Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1183

V Bruseli 18. júla 2008

Zavedenie eura na Slovensku: záverečné praktické prípravy

Už iba päť a pol mesiaca zostáva Slovensku do zavedenia eura. Krajina v prípravách síce pokročila, ale i naďalej je nevyhnutné v nich pokračovať. Minulý týždeň Slovensko získalo konečný a formálny súhlas s prijatím eura 1. januára 2009 a zároveň sa stanovil prepočítací kurz. Slovensko sa teraz musí zamerať na to, aby sa obyvateľstvo a podniky dobre pripravili a aby tento prechod prebehol hladkým spôsobom.

„Po tom, ako Slovensko dostalo zelenú pre euro, musí sa sústrediť na dokončenie príprav, ktorými sa zabezpečí, že prechod na euro 1. januára bude bezproblémovou záležitosťou. Slovensko musí využiť zostávajúce mesiace na to, aby zabezpečilo, že spotrebitelia a podniky budú v plnej miere pripravení na používanie eura od prvého dňa a že odvetvie maloobchodu prevezme a zrealizuje záväzky súvisiace so spravodlivou tvorbou cien,“ vyhlásil Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Komisia dnes prijala siedmu pravidelnú správu s názvom „Správa o praktických prípravách na rozšírenie eurozóny“. V tejto správe sa Komisia zameriava na Slovensko, ktoré prijme euro 1. januára 2009. Konverzný kurz bol stanovený na 30,1260 slovenských korún za euro.

Praktickými prípravami bol poverený Národný koordinačný výbor a splnomocnenec vlády pre zavedenie eura. Komisia navrhuje, aby Slovensko posilnilo koordinačné opatrenia, čím by sa zabezpečilo ich efektívne fungovanie a schopnosť pohotovo vyriešiť akékoľvek problémy.

Prípravy vo finančnom a bankovom sektore sú v pokročilom štádiu. Eurové mince – ktorých predpokladaný počet sa odhadol na celkovo 500 miliónov kusov – sa budú raziť v štátnej mincovni v Kremnici, v stredoslovenskom meste, ktorého tradícia v oblasti razenia mincí siaha niekoľko storočí do minulosti. Výtvarné návrhy slovenských strán eurových mincí, ktoré boli vybrané vo verejnej ankete, sú k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/coins12768_en.htm

Objem bankoviek, ktoré si doteraz objednali komerčné banky, je relatívne malý: iba 27 % z celkového počtu 188 miliónov, ktorý bude podľa odhadu NBS potrebný v porovnaní s 92,5 % na Malte a s priemerným podielom 67 % v prípade prvej skupiny krajín eurozóny v podobnom čase. Aby sa zabezpečilo hladké zavedenie eurovej hotovosti, je úplne nevyhnutné zásobiť banky a podniky bankovkami a mincami pred dňom zavedenia eura. Zdá sa, že samotné podniky majú sklz pri plánovaní množstva hotovosti, ktoré budú potrebovať, aby boli schopné vydávať v eurách od prvého dňa a vyhli sa tak čakaniu v rade v bankách. Preto je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie s cieľom zvýšiť objem predzásobenia eurovou hotovosťou v bankách a následne v podnikoch.

Pokiaľ ide o samotný deň zavedenia eura, majú banky počas prvých dní v januári 2009 v pláne zaviesť predĺžené otváracie hodiny a v niektorých pobočkách osobitné priehradky pre podnikových zákazníkov. S cieľom uľahčiť prechod na euro NBS a komerčné banky takisto plánujú distribuovať do bankomatov a pokladníc v bankových priehradkách prevažne bankovky s malou nominálnou hodnotou (10 a 20 EUR).

Aby sa občania Slovenska zoznámili s novou menou, budú si môcť od decembra kúpiť minibalíčky. Spolu sa objednalo 1,2 milióna takýchto minibalíčkov, čo však nemusí stačiť. Podľa skúseností z iných krajín sa ukazuje, že každá domácnosť si kúpi približne jeden minibalíček. Slovensko má približne 2 milióny domácností a celkový počet obyvateľov je 5,4 milióna.

Komisia je presvedčená, že podniky treba motivovať k tomu, aby podpísali „Etický kódex pre zavedenie eura“, ktorý navrhol splnomocnenec vlády pre zavedenie eura spolu s Podnikateľskou alianciou Slovenska, čím by sa zaviazali k rešpektovaniu konverzných pravidiel. To má byť odpoveďou na obavy spotrebiteľov z rastu cien počas prechodu na euro.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude kontrolovať, či sa dodržiavajú pravidlá zaokrúhľovania a správneho prepočítavania cien a či sa ceny zobrazujú v obidvoch menách do konca roka 2009 tak, ako to plánuje vláda[1]. V prípade porušenia predpisov je SOI oprávnená doručovať upozornenia a ukladať pokuty do výšky až 60 000 eur. Je dôležité, aby inšpekcia mala na výkon týchto úloh dostatočné zdroje. Odporúča sa však vyhýbať sa administratívnej regulácii cien alebo podobným opatreniam narúšajúcim trh, keďže takéto praktiky by iba oddialili úpravu bežných cien v rámci vývoja svetových trhov, ku ktorej by nevyhnutne došlo okamžite na konci obdobia zmrazenia cien.

Informačná kampaň k zavedeniu eura sa v ostatných mesiacoch zintenzívnila a už prináša výsledky, keďže podľa májového prieskumu bleskového eurobarometra sa približne 64 % Slovákov cíti byť veľmi alebo skôr dobre informovaných o prechode na euro v porovnaní s 51 % v septembri 2007. To je dôležité na to, aby občania prijali svoju novú menu s plnou dôverou. Hoci majú obyvatelia Slovenska viac informácií o eure a o hospodárskej a menovej únii, dopyt po informáciách naďalej rastie.

Na základe osobitného prieskumu týkajúceho sa stavu príprav slovenských podnikov, najmä malých a stredných podnikov, sa ukazuje, že väčšina podnikov je skôr dobre informovaná a cítia, že pri prípravách robia pokroky.

Kompletná správa a osobitný pracovný dokument útvarov Komisie sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12963_en.htm

Výsledky posledných prieskumov Eurobarometra sa nachádzajú na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12963_en.htm


[1] Obdobie duálneho zobrazovania cien bude trvať do konca roka 2009. Kontroly sa budú vykonávať prostredníctvom anonymných nákupov (mystery shopping) alebo na základe podnetov od spotrebiteľov, ktoré sa budú zaznamenávať na „eurotelefónnych linkách“ regionálnych úradov SOI. Výsledky sa budú uverejňovať v dvojtýždňových intervaloch.


Side Bar