Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

V Bruseli 17. júla 2008

Spotrebitelia: Razantný zásah EÚ proti podvodom s vyzváňacími tónmi

Komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva dnes oznámila výsledky celoeurópskeho prešetrovania internetových stránok, na ktorých sa ponúkajú mobilné telefónne služby, ako sú vyzváňacie tóny a tapety. Na základe preskúmania, ktoré sa týkalo viac ako 500 internetových stránok v 27 členských štátoch, Nórsku a na Islande, sa zistilo, že 80 % kontrolovaných stránok treba ďalej prešetriť kvôli podozreniu z porušenia predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Mnohé z internetových stránok sú zamerané na deti a mládež. Medzi zistené problémy patria okrem iného nejasné informácie o cene: v cenách nie sú zarátané dane, alebo si zákazníci nie sú vedomí toho, že podpisujú predplatenie. Veľké množstvo stránok neposkytuje niektoré z požadovaných kontaktných údajov predajcu. Iné problémy súvisia s poskytovaním zavádzajúcich informácií: dôležité informácie sa skrývajú vo veľmi malom písme, alebo ich je na internetovej stránke len ťažko nájsť; prípadne sa slovíčkom „zadarmo“ zvádzajú spotrebitelia na podpísanie dlhodobých zmlúv. Miera závažnosti porušenia predpisov je rôzna. Európania vlastnia viac ako 495 miliónov mobilných telefónov. Odhadlo sa, že v roku 2007 len samotné vyzváňacie tóny tvorili 29 % celkového trhu s „obsahom mobilu“ v Európe (asi 10 % viac ako v roku 2006). Tržba z predaja vyzváňacích tónov v Európe v roku 2007 sa odhadla na 691 miliónov EUR. Sedem krajín (Nórsko, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Island, Rumunsko, Grécko) uverejní názvy internetových stránok, pri ktorých sa zistil istý nesúlad s predpismi (MEMO/08/516).

„Táto celoeurópska akcia je priamou odpoveďou na stovky sťažností, ktoré spotrebitelia zaslali orgánom v jednotlivých krajinách. Príliš veľa ľudí je obeťou drahých prekvapení v podobe záhadných nákladov, poplatkov a predplatení vyzváňacích tónov, o ktorých sa dozvedia po prvýkrát, keď dostanú účet za mobilný telefón. Na vystopovanie všetkých týchto predajcov sa zameria celoeurópska akcia na presadenie právnych predpisov. Treba však vyslať jasný odkaz, a to hlavne tínedžerom a deťom – dávajte si pozor! Ide hlavne o malé písmená! Na trhu je veľa uznávaných predajcov, ale aby ste si tieto služby kupovali bezpečne, zakaždým si skontrolujte drobné písmo a uistite sa, že nepodpisujete niečo, čo nechcete.“

Celoplošný záťah

„Celoplošný záťah“ („Sweep“) je nový druh prešetrovania a akcie na presadenie právnych prepisov na úrovni EÚ. Členské štáty simultánne a koordinovane preskúmajú, či sa na internetových stránkach neporušujú predpisy na ochranu spotrebiteľa v príslušnom sektore. Nadviažu kontakt s operátormi, aby ich oboznámili s údajným porušovaním predpisov a požiadali ich, aby podali vysvetlenie a/alebo vykonali nápravu.

Celoplošný záťah zameraný na služby mobilných telefónov sa uskutočnil medzi 2. a 6. júnom. Výkonné orgány v celej Európe prekontrolovali internetové stránky služieb v oblasti mobilných telefónov, aby zistili, či nexistuje podozrenie z porušenia predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa – smernica o nečestných obchodných postupoch (2005/29/ES), smernica o predaji na diaľku (1997/7/ES), smernica o elektronickom obchode (2000/31/ES).

Výsledky

Celoplošný záťah bol zameraný na 3 typy praktík v sektore mobilných služieb, ktoré ohrozujú práva spotrebiteľov (nejasné informácie o cene ponuky, informácie o predajcovi, zavádzajúca reklama).

  • 80 % kontrolovaných internetových stránok sa prešetruje ďalej. Celkový počet kontrolovaných internetových stránok bol 558, celkový počet internetových stránok, ktoré treba ďalej prešetriť je 466. Počet prípadov, ktoré budú možno vyžadovať cezhraničnú spoluprácu medzi jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi (prípady CPC – Sieť na spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa), je 76. Rozpis podľa jednotlivých krajín sa uvádza v (MEMO/08/516).
  • 50 % kontrolovaných internetových stránok bolo zameraných na deti (297 internetových stránok z 558). Na týchto internetových stránkach boli použité postavičky z kreslených filmov, známe postavy z televízie, alebo sa na nich vyžadoval súhlas od rodičov. Aj na týchto stránkach sa zistila rovnaká úroveň porušenia predpisov (80 %).
  • Ukázalo sa, že na mnohých internetových stránkach boli predpisy porušené viacnásobne. Vyčíslenie je takéto (podrobnosti sa uvádzajú v MEMO/08/516):
  • Takmer na 50 % všetkých kontrolovaných stránok boli porušené predpisy súvisiace s informáciami o cene ponuky (268 internetových stránok z 558). Na mnohých stránkach neboli jasne, alebo vôbec, uvedené ceny a súvisiace náklady a poplatky – objavili sa až na telefónnom účte spotrebiteľa. V cenách neboli zahrnuté všetky dane; v prípade predplatenia, slovíčko predplatenie nebolo jasne uvedené, alebo nebolo jasne uvedené obdobie predplatenia.
  • Na viac ako 70 % všetkých kontrolovaných internetových stránok chýbali niektoré údaje nevyhnutné na kontakt s predajcom – meno predajcu, geografická adresa, alebo neboli úplné kontaktné údaje predajcu (399 internetových stránok z 558). Toto je porušenie práva EÚ – v smernici o elekronickom obchode 2000/31/ES sa vyžaduje uviesť podrobné údaje o poskytovateľovi služieb vrátane e-mailovej adresy.
  • Na viac ako 60 % internetových stránok boli informácie poskytnuté zavádzajúcim spôsobom (344 z 558). Informácie o zmluve boli na stránke dostupné, ale skryté v malom písme, alebo ich bolo ťažko nájsť. Tovar a služby boli inzerované akoby boli „zadarmo“, zákazník je však podvedený a neskôr zistí, že služba je spoplatnená alebo že ho zaväzuje zmluva.

Čo bude nasledovať?

Vnútroštátne orgány nadviažu kontakt so spoločnosťami a požiadajú ich o objasnenie alebo nápravu zistených problémov. Ak tak spoločnosti nespravia, môže sa proti nim začať právne konanie, ktoré povedie k pokutám alebo zrušeniu ich internetových stránok. V cezhraničných prípadoch budú orgány jednotlivých krajín pracovať s kolegami z iných orgánov EÚ. Od orgánov sa vyžaduje, aby o priebehu akcie podali správu v prvej polovici roku 2009.


Side Bar