Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

Brüssel, 17. juuli 2008

Tarbimine: Euroopa Liit hakkab pitsitama eksitavat mobiiliteenuste müüki

Euroopa Liidu tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva avaldas täna kogu Euroopa Liidu ulatuses korraldatud uuringu tulemused, mille käigus uuriti veebilehti, kus pakuti teenustena mobiilihelinaid ja –taustapilte. Uuringus, milles võeti vaatluse alla üle 500 veebilehe 27 liikmesriigis, Norras ja Islandis, selgus, et 80% vaatlusalustest veebilehtedest vajavad üksikasjalikumat uuringut, kuna tegemist võib olla ELi tarbijakaitse eeskirjade rikkumistega. Paljude uuritud veebilehtede sihtrühm on lapsed ja noored. Leiti mitmeid probleeme: ebaselge hinnateave, sest hinnad ei ole täielikud, ei sisalda makse või ei saa tarbijad teada, et nad teevad tellimuse. Paljudel veebilehtedel olid puudulikult esitatud kohustuslikud müüja kontaktandmed. Esines ka eksitavat teavet; näiteks on olulist teavet esitatud väga väikeses kirjas või on seda veebilehelt raske leida või on kasutatud sõna „tasuta”, et sellega meelitada tarbijat pikaajalisesse lepingusse. Rikkumisi on erineva raskusastmega. Eurooplastel on üle 495 miljoni mobiiltelefoni; mobiiltelefonidega seonduvast turust moodustasid Euroopas 2007. aastal ainuüksi helinad hinnanguliselt 29% , mis on 10% enam kui 2006. aastal. 2007. aastal oli mobiiltelefonide helinate müügi turg hinnanguliselt 691 miljonit eurot. Seitse riiki – Norra, Soome, Rootsi, Läti, Island, Rumeenia ja Kreeka on koostanud avaldamiseks selliste veebilehtede nimekirja, kus esines puudusi (MEMO/08/516).

„Selline kogu Euroopat haarav aktsioon võeti ette vastusena sadadele tarbijakaebustele, mis on esitatud riikide tarbijakaitseametitesse. Väga paljud inimesed langevad üllatavate lisamaksude, helinatellimuste ja muude maksete ohvriks, millest nad saavad teada alles siis, kui saabub mobiiltelefoniarve. Selliste müüjate leidmiseks võetakse ette üleeuroopaline aktsioon. Tähtis on inimeste tähelepanu juhtida sellele, et nad oleksid tähelepanelikumad, eelkõige on seda vaja laste ja teismeliste teadvusse viia. Ka väikeses kirjas kirjutatud teave on tähtis! Selles valdkonnas tegutseb palju ausaid müüjaid, aga et olla kindel selles, et me ei kirjuta alla rohkemale, kui me parajasti soovime, tuleb läbi lugeda ka kõik peenekirjalised tekstid.”

„Haarang”

„Haarang” on Euroopa Liidu uut liiki uurimis- ja järelevalvemeede. Liikmesriikides kontrollitakse üheaegselt ja koordineeritult veebilehti, et teha kindlaks tarbijakaitse nõuete rikkumisi teatavas sektoris. Järgmiseks võetakse ühendust ettevõtjatega, kelle töös on väidetavalt puudusi ja palutakse neil anda selgitust ja/või rakendada meetmeid olukorra parandamiseks.

Mobiiliteenuste kontrolliaktsioon viidi läbi 2.–6. juunini. Euroopa asjaomased täitevasutused kontrollisid mobiiliteenuste veebilehti, et teha kindlaks, kas rikutakse Euroopa Liidu tarbijakaitse õigusakte, nagu ebaausate kaubandustavade direktiiv 2005/29/EÜ, direktiiv 1997/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral ja e-kaubanduse direktiiv 2000/31/EÜ.

Tulemused

„Haarang” pööras tähelepanu kolmele tarbijate õiguste rikkumise liigile mobiiliteenuste valdkonnas (ebaselge teave pakkumise hinna kohta, müüja andmed, eksitav reklaam).

  • 80% kontrollitud veebilehtedest hakatakse täpsemalt uurima. Kokku kontrolliti 558 veebilehte, nendest 466 on vaja veel täiendavalt uurida. Tehti kindlaks, et piiriülest koostööd riikide pädevate asutustega on tarbijaõiguste kaitse tagamiseks vaja teha 76 juhul. Andmed rikkumiste kohta riigiti - vt (MEMO/08/516).
  • 50% kontrollitud veebilehtedest oli suunatud lastele (279 veebilehte 558-st). Nendel veebilehtedel kasutati lastefilmide tegelaskujusid, tuntud telesaadete tegelasi või nõudsid need lastevanemate nõusolekut. Samasugune kõrge rikkumiste osakaal (80%) iseloomustas ka neid veebilehti.
  • Paljudel veebilehtedel oli mitu puudust. Andmed on järgmised (täpsemad andmed vt MEMO/08/516).
  • Ligi 50%-l veebilehtedest oli mingi rikkumine seoses teabega pakkumise hinna kohta (268 veebilehel 558st). Mitmel veebilehel ei olnud selgelt esitatud asjaomaseid hindu ja lisatasusid või ei olnud neid üldse mainitud, nii et tarbija saab need teada alles arve saabumisel. Hinnad ei sisaldanud kõiki makse ja tellimuse korral ei olnud selgelt mainitud sõna „tellimus” või ei olnud teatatud tellimuse kestust.
  • Üle 70%-l kõikidest kontrollitud veebilehtedest olid puudulikud nõutud kontaktandmed müüja kohta – puudus kas müüja nimi, asukoht või olid muud andmed puudulikud (399 veebilehel 558-st). Sellega rikutakse Euroopa Liidu õigusakti – e-kaubanduse direktiivi 2000/31/EÜ kohaselt tuleb esitada teenuse osutaja andmed, kaasa arvatud elektronpostiaadress.
  • Üle 60 %-l kontrollitud veebilehtedest oli eksitavat teavet (344 juhul 558-st). Veebilehel on küll teave lepingu kohta, kuid see on kas väikeses kirjas või on seda raske leida. Teatatakse, et tooted või teenused on tasuta, kuid see on tarbijat eksitav, sest selgub, et lisanduvad mingid tasud või on tegemist tarbijat siduva lepinguga.

Mis saab edasi?

Riikide pädevad asutused võtavad ühendust ettevõtjatega ja paluvad selgitusi või lahendada ilmnenud probleemid. Keeldumise korral võivad järgnevad õiguslikud meetmed kuni trahvide ja asjaomaste veebilehtede sulgemiseni. Mitut riiki haaravate juhtude korral töötavad riikide pädevad asutused koostöös teiste Euroopa Liidu riikide pädevate asutuste kolleegidega. Pädevatel asutustel on palutud esitada teave asjade käigu kohta 2009. aasta esimesel poolel.


Side Bar