Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1169

V Bruselu, dne 17. července 2008

Spotřebitelé: razantní zásah EU proti podvodům spojeným s vyzváněcími tóny

Komisařka EU odpovědná za ochranu spotřebitele Meglena Kuneva dnes oznámila výsledky celoevropského šetření zaměřeného na webové stránky nabízející služby spojené s mobilními telefony, jako např. vyzváněcí tóny a tapety. V rámci šetření provedeného u více než 500 webových stránek ve 27 členských státech, Norsku a na Islandu se zjistilo, že 80 % těchto stránek bude muset být podrobeno dalšímu šetření v souvislosti s podezřením na porušení právních předpisů EU týkajících se spotřebitele. Cílovými skupinami mnoha těchto webových stránek jsou děti a mládež. Zjistily se mimo jiné tyto problémy: nejasné informace o cenách (ceny jsou neúplné, nezahrnují daně nebo si zákazníci nejsou vědomi toho, že podepisují smlouvu). Velká část webových stránek neposkytuje některé z požadovaných kontaktních údajů o poskytovateli. Další problémy se týkají zavádějících informací: důležité informace jsou uvedeny velmi malým písmem, obtížně se na webové stránce hledají, nebo se klamavě využívá slova „zadarmo“, aby se dosáhlo toho, že zákazník uzavře dlouhodobou smlouvu. Míra závažnosti těchto porušení se různí. Počet mobilních telefonů, které Evropané vlastní, přesahuje 495 milionů. Odhaduje se, že vyzváněcí tóny v roce 2007 tvořily až 29 % celkového evropského trhu s doplňkovými službami pro mobilní telefony (asi o 10 % více než v roce 2006). Prodej vyzváněcích tónů v Evropě dosáhl dle odhadů v roce 2007 hodnoty 691 milionů EUR. Sedm zemí (Norsko, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Island, Rumunsko, Řecko) zveřejnilo názvy webových stránek, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti (MEMO/08/516).

„Tyto kroky v rámci celé EU jsou přímou odpovědí na stovky stížností ze strany spotřebitelů, které vnitrostátní orgány obdržely. Nepřiměřeně velký počet lidí se stává obětí nákladných překvapení v podobě záhadných účtovaných poplatků a objednávek vyzváněcích tónů, o kterých se poprvé dovídají až v okamžiku, kdy mají před očima účet za mobilní telefon. Budou podniknuta celoevropská opatření v oblasti prosazování právních předpisů s cílem lokalizovat každého takového poskytovatele. Musíme však vyslat jasnou zprávu zejména mládeži a dětem – buďte obezřetní! To nejdůležitější bývá napsáno malým písmem! Existuje i řada seriózních poskytovatelů, ale pro jistotu při nákupu uvedených služeb vždy důkladně přečtěte i to, co je napsáno malým písmem, a ujistěte se, že neobjednáváte něco, oč nestojíte.“

Celoplošný zátah

„Celoplošný zátah“ je novým druhem vyšetřování a prosazování právních předpisů v rámci EU. Členské státy provádějí souběžné, koordinované kontroly webových stránek s cílem odhalit případy porušování spotřebitelského práva v daném sektoru. Kontaktují provozovatele podezřelé z nesrovnalostí a vyzvou je k tomu, aby podali vysvětlení a/nebo provedli nápravná opatření.

Celoplošný zátah zaměřený na služby spojené s mobilními telefony proběhl ve dnech 2. až 6. července. Donucovací orgány v celé Evropě kontrolovaly webové stránky nabízející uvedené služby s cílem určit ty, které jsou podezřelé z porušování spotřebitelského práva EU – směrnice o nekalých obchodních praktikách (2005/29/ES); směrnice o prodeji na dálku (1997/7/ES) a směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES).

Výsledky

Celoplošný zátah se zaměřil na 3 druhy praktik, které se v odvětví služeb spojených s mobilními telefony narušují práva spotřebitelů (nejasné informace o ceně nabídky, údaje o poskytovateli, klamavá reklama).

  • 80 % kontrolovaných webových stránek je předmětem dalšího šetření. Celkem bylo zkontrolováno 558 webových stránek, u 466 z nich je zapotřebí dalšího šetření. Celkem 76 případů bude vyžadovat případnou přeshraniční spolupráci různých vnitrostátních orgánů – případy pro CPC (Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). Viz (MEMO/08/516), pokud jde o rozdělení podle jednotlivých zemí.
  • 50 % kontrolovaných webových stránek mělo jako cílovou skupinu děti (279 z 558 webových stránek). Tyto stránky využívaly dětských kreslených postaviček a známých televizních postav, nebo vyžadovaly souhlas rodičů. Rovněž u těchto stránek byla zkonstatována stejně vysoká míra nesrovnalostí (80 %).
  • Velký počet webových stránek vykazuje vícero nesrovnalostí. Vyplývá to z následujících údajů (viz MEMO/08/516, pokud jde o podrobnosti):
  • Bezmála 50 % všech stránek vykazovalo nesrovnalost související s informacemi o ceně nabídky (268 z 558 webových stránek). Na mnoha kontrolovaných webových stránkách nejsou jasně uvedeny ceny a příslušné sazby a poplatky, popřípadě zde nejsou uvedeny vůbec – objeví se až jako položka na spotřebitelově účtu za telefon. Uvedené ceny nezahrnují veškeré daně, v případě objednávky není jasně uvedeno slovo objednávka, nebo je nejasná doba trvání objednávky.
  • Na více než 70 % všech kontrolovaných webových stránek chyběly některé požadované údaje nezbytné pro kontaktování poskytovatele – jméno, zeměpisná adresa nebo kontaktní údaje byly neúplné (399 z 558 webových stránek). To odporuje právním předpisům EU. Směrnice o elektronickém obchodu 2000/31/ES požaduje uvedení údajů, které umožňují navázání kontaktu s poskytovatelem služeb, včetně adresy jeho elektronické pošty.
  • Více než 60 % kontrolovaných webových stránek poskytuje údaje zavádějícím způsobem (344 z 558). Informace o smlouvě jsou sice na stránce uvedeny, ale malým písmem, nebo se obtížně hledají. Spotřebitel je uveden v omyl reklamou uvádějící, že určité zboží a služby jsou „zadarmo“, a až později se dovídá o poplatcích, nebo o tom, že se smluvně zavázal.

Co bude následovat?

Společnosti budou kontaktovány vnitrostátními orgány a vyzvány k vyjasnění či nápravě zjištěných problémů. V případě, že tak neučiní, může být proti nim zahájeno soudní řízení, které může vést k postihům v podobě pokut nebo uzavření webové stránky. U přeshraničních případů budou vnitrostátní orgány spolupracovat s kolegy z jiných orgánů EU. Žádáme příslušné orgány, aby v první polovině roku 2009 podaly zprávu o vývoji situace.


Side Bar